Jump to content
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Privacy policy

Úvod

Naša spoločnosť SuperFaktura, s.r.o., zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 81403/B, IČO 46655034, DIČ 2023513470, so sídlom Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava (ďalej ako my alebo spoločnosť alebo v príslušnom množnom tvare) je prevádzkovateľom internetovej stránky www.superfaktura.sk (ďalej len ako internetová stránka) a poskytovateľom služby SuperFaktura.sk (ďalej len ako služba). Z tohto dôvodu Vám predkladáme naše pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame v súvislosti s prevádzkovaním internetovej stránky a poskytovaním služby (ďalej ako pravidlá).

Osobné údaje, ktorými disponujeme, spracúvame v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako zákon o ochrane osobných údajov) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Právny vzťah medzi nami a Vami, tzn. návštevníkmi a používateľmi, sa spravuje Všeobecnými obchodnými podmienkami platnými a účinnými pri prevádzkovaní a používaní internetovej stránky www.superfaktura.sk a poskytovaní služby SuperFaktura.sk (ďalej len ako všeobecné obchodné podmienky).

Osobné údaje, právne základy, účel a doba spracúvania osobných údajov

Osobnými údajmi sa rozumejú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu (ďalej len ako „osobné údaje“).

Týmito môžu byť Vaše osobné údaje ako návštevníkov internetovej stránky a používateľov služby, ale aj osobné údaje Vašich klientov tzn. klientov návštevníkov internetovej stránky a používateľov služby  – bežné osobné údaje zvyčajne v rozsahu:
meno a priezvisko príp. titul,
adresa trvalého pobytu a/alebo korešpondenčná adresa,
telefónne číslo,
adresa elektronickej pošty (e-mail),
údaje o bankovom účte a iné (v závislosti od toho, aké ďalšie uvediete).

Osobné údaje teda získavame od používateľov služby, ale pre zjednodušenie fungovania služby aj z verejne prístupných zdrojov na www.finstat.sk a na www.creditcheck.cz.

Na to, aby sme mohli pre Vás poskytovať službu efektívne, ste povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo. Zároveň ste v zmysle všeobecných obchodných podmienok povinný nás bez zbytočného odkladu informovať o zmene svojich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov je podmienkou uzatvorenia zmluvy a poskytovania našej služby resp. je nevyhnutné na plnenie našich povinností (poskytovanie služby) vyplývajúcich z nášho zmluvného vzťahu v zmysle všeobecných obchodných podmienok. V prípade, ak by ste nám  svoje osobné údaje neposkytli, nemohol by vzniknúť medzi nami zmluvný vzťah viažuci sa k poskytovaniu služby.

Pred vydaním všeobecných obchodných podmienok sme uskutočnili oznámenie na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o tom, že budeme spracovávať Vaše osobné údaje, a sme zaregistrovaní pod ev. č. 1716866.

Spracovávame osobné údaje v dvoch situáciách, a to konkrétne:

spracúvanie osobných údajov na fakturáciu v prípade, keď ste ako používateľ v pozícií prevádzkovateľa a Vaši klienti sú dotknutými osobami a zároveň ako používateľ osobné údaje týchto dotknutých osôb postupujete nám ako spoločnosti, sme v pozícii sprostredkovateľa.
Toto spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na právnom základe podľa § 13 ods. 1 písm. b. zákona o ochrane osobných údajov tzn. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Spracúvanie osobných údajov Vašich klientov vykonávame za účelom poskytovania služby a prevádzkovania internetovej stránky. Účelom spracúvania osobných údajov na fakturáciu je správa administratívno-ekonomickej agendy používateľa ako podnikateľského subjektu, ktoré zahŕňa napríklad vytvorenie faktúry, odoslanie faktúry emailom, odoslanie faktúry poštou.

Spracúvanie osobných údajov našou spoločnosťou:
Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť v pozícii prevádzkovateľa a Vy ako používatelia ste dotknutými osobami.

Vaše osobné údaje využívame predovšetkým na to, aby sme Vám sprístupnili služby našej spoločnosti, ako registrovanému, či neregistrovanému zákazníkovi. Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli spracúvať a vybavovať Vaše objednávky, vrátane prípadného vrátenia peňazí, spravovať Vaše používateľské účty, a poskytnúť Vám služby, ktoré si objednáte.

Toto spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

V prípade, keď naša spoločnosť poskytuje služby právnickej osobe, spracúvame na tento účel osobné údaje kontaktných osôb resp. oprávnených zástupcov nášho zákazníka, resp. registrovaného používateľa, a to na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, t. j. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti. V tomto prípade je oprávneným záujmom našej spoločnosti záujem na riadnom plnení našich zmluvných povinností, ktoré nám vyplývajú zo zmlúv uzatvorených so zákazníkmi – právnickými osobami.

Osobné údaje na tento účel spracúvame po dobu 4 rokov odo dňa Vašej poslednej objednávky, resp. po dobu využívania Vášho užívateľského účtu alebo 3 roky od Vášho posledného prihlásenia. Po uplynutí tejto doby ich budeme spracúvať, iba ak to ustanovia osobitné právne predpisy alebo pokiaľ to je nevyhnutné z iných právnych dôvodov.

Vaše osobné údaje využívame aj na to, aby sme Vás v súvislosti s využívaním našich služieb a/alebo Vašou registráciou na našich webstránkach (vytvorenie a používanie Vášho používateľského účtu) mohli informovať o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, výhodných ponukách, zľavových akciách a spotrebiteľských či iných súťažiach prostredníctvom newslettra našej spoločnosti alebo iných obchodných/marketingových oznámení zasielaných e-mailom. Spracúvanie Vašich osobných údajov v tomto prípade vykonávame na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, t.j. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti. Oprávnenými záujmami našej spoločnosti, ktoré sledujeme spracúvaním Vašich osobných údajov na tento účel, sú najmä propagácia a predaj našich služieb, starostlivosť o Váš používateľský účet, ochrana a podpora našej obchodnej činnosti, či testovanie a vývoj nových služieb, ako aj vylepšovanie tých existujúcich.

Vaše osobné údaje využívame tiež na to, aby sme s Vami boli v kontakte. Bez toho, aby ste sa registrovali pre akékoľvek služby našej spoločnosti, alebo si objednali akékoľvek služby ponúkané našou spoločnosťou, máte možnosť prihlásiť sa na odber newslettra, prostredníctvom ktorého Vás budeme výlučne na základe Vášho výslovného a vopred daného súhlasu informovať o ponuke svojich služieb, novinkách, zľavových akciách a súťažiach, či adresovať Vám prieskumy spokojnosti.
V prípade, ak máte záujem byť informovaní o ponuke určitých služieb našej spoločnosti, máte možnosť udeliť nám súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia na účely doručovania obchodných/marketingových oznámení s informáciami o službách našej spoločnosti.

Vaše osobné údaje na účel zasielania newslettra alebo iných obchodných/marketingových oznámení, ktoré Vám zasielame, spracúvame po dobu 3 rokov od poslednej objednávky/posledného prihlásenia/udelenia súhlasu, alebo kým neodmietnete zasielanie týchto oznámení podľa § 116 ods. 15 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Toto spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na právnom základe podľa § 13 ods. 1 písm. b. zákona o ochrane osobných údajov tzn. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávame za účelom poskytovania služby a prevádzkovania internetovej stránky (vedenie používateľských účtov, interný prieskum fungovania služby a pod.)

Toto spracúvanie osobných údajov sa môže v prípade marketingu vykonávať na právnom základe podľa § 13 ods. 1 písm. a. zákona o ochrane osobných údajov tzn. spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe udeleného súhlasu.

Spracúvanie Vašich osobných údajov v tomto prípade vykonávame za účelom zasielania marketingových informácií ako napr. newslettera.

Osobné údaje spracovávame iba po nevyhnutne dlhú dobu, a to po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vami v zmysle všeobecných obchodných podmienok.

Naši sprostredkovatelia – kto má k Vašim údajom prístup resp. aké služby využívame

Spracovávaním osobných údajov môžeme poveriť tretiu osobu ako ďalšieho sprostredkovateľa. Osobné údaje nebudú bez Vášho predchádzajúceho súhlasu odovzdávané tretím osobám. V rámci prevádzkovania našej služby sme prijali jednotlivé opatrenia pre ochranu osobných údajov, ktoré sústavne dodržujeme.

Pri prevádzkovaní služby spolupracujeme s tímom ľudí, ktorí návštevníkom internetovej stránky a používateľom služby poskytujú zákaznícku a technickú pomoc a spolupracujú na ďalšom vývoji služby. Z tohto dôvodu sú v nevyhnutnom rozsahu príjemcami osobných údajov. Náš aktuálny tím si môžete pozrieť na našej webovej stránke  www.superfaktura.sk/tim/.

Na internú komunikáciu, emailovú a četovú komunikáciu s návštevníkmi a používateľmi využívame služby od spoločností Slack Technologies, Inc. a Quality Unit, s.r.o., ale častokrát nám píšete so žiadosťou o technickú a zákaznícku podporu aj cez sociálnu sieť Facebook (Facebook Inc. a/alebo Facebook Ireland Ltd). Servery, hosting, databázy, zálohovanie a správa databáz sú poskytované spoločnosťami Digital Ocean LLCWebSupport, s.r.o.Linode LLCAmazon Web Services, SmartEmailing, Inc.2day.sk,s.r.o. Prostredníctvom spoločností Pay Solutions a.s., Barion Payment Inc a PayPal, Inc. sú vám poskytnuté služby online platieb. Vaše doklady odosiela Zelená pošta s.r.o. a Česká pošta, s. p., služba zasielania SMS priamo cez našu službu je dostupná cez Interactive Marketing, s.r.o. Platbu za využívanie našej služby nám zasielate aj na náš bankový účet založený v Tatra banka, a.s.. Na správu súhlasov s ukladaním cookie používame službu Cookiebot spoločnosti Usercentrics A/S.

Prístup ku komentárom na blogu služby autori blog článkov Ing. Peter Furmaník a JUDr., Soňa Surmová, LL.M.

K zisteniu správania našich návštevníkov a používateľov využívame služby ako Google Analytics, Google data studio a Google reCAPTCHA (ktorý nám povie, či ste, alebo nie ste robot, viz.  Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google a ich Zmluvné podmienky) od spoločnosti Google, Inc.. Pre poskytovanie ďalších služieb v rámci SuperFaktúry môžete pripojiť váš Gmail účet, prípadne Google Disk – v takom prípade budú samozrejme vaše citlivé údaje v bezpečí a chránené viacerými bezpečnostnými postupmi. Tá nám pomáha aj s množstvom ďalšej agendy – ako napríklad vnútrofiremná kooperácia pri práci s dátami a dokumentmi pomocou Google Docs, alebo nám poradí, ktorý zo zákazníkov nám volá vďaka Google Kontaktom.

Na správu emailov využívame aj služby od spoločnosti Apple Inc, Google a na zálohovanie kontraktov a firemných dokumentov službu Dropbox. Správu našich účtovných dokladov má na starosti spoločnosť SIMONTRADE, s.r.o.

Ak ste na to udelili súhlas, táto webová lokalita využíva „Google Ads“, službu, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“), a “Facebook Pixel”, službu, ktorú poskytuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (“Facebook”), s cieľom zhodnotiť efektívnosť reklamnej činnosti a opätovne vás osloviť. Keď navštívite našu webovú lokalitu, „Google Ads“ a “Facebook Pixel” nainštalujú na vaše zariadenie súbor cookie. Pomocou uvedeného súboru cookie Google a Facebook spracúva informácie, ktoré vaše zariadenie vygeneruje o používaní našej webovej lokality, interakciách s našou webovou lokalitou a reklamnou činnosťou, ako aj vašu IP adresu, informácie o prehliadači, predtým navštívené webové lokality a dátum a čas prístupu, a to na účely analýzy a grafického zobrazenia meraní dosahu našich reklám a zobrazovania prispôsobených reklám. Na tento účel sa tiež môže zisťovať, či vám alebo vašej domácnosti patria rôzne koncové zariadenia. Pomocou „remarketingu“ je možné používateľov našej webovej lokality opätovne identifikovať a rozpoznať na iných stránkach v rámci reklamnej siete Google a Facebook (napr. vo vyhľadávaní Google alebo na platforme YouTube alebo pri používaní Facebook a Instagram). Následne im môže byť zobrazená reklama prispôsobená ich záujmom.

Ak povolíte používanie reklamných súborov cookie na webovej lokalite našej spoločnosti, súhlasíte s použitím uvedených údajov a uvedeným spracovaním spoločnosťou Google a Facebook.

Viac informácií o súkromí v službách spoločnosti Google nájdete tu:
https://support.google.com/adspolicy/answer/54817?hl=sk
Viac informácií o súkromí v službách spoločnosti Facebook nájdete tu:
https://www.facebook.com/privacy/policy

Osobné údaje spracovávame najmä v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.

Vaše práva

V prípade, že my alebo naši sprostredkovatelia spracovávame Vaše osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžete:
li nás alebo nášho sprostredkovateľa požiadať o vysvetlenieod nás alebo nášho sprostredkovateľa požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav.
Ak požiadate o informáciu o spracovávaní Vašich osobných údajov, túto informáciu Vám poskytneme. Máme však právo za určitých podmienok za poskytnutie tejto informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte:

právo na prístup k svojim osobným údajom: máte právo vedieť, aké osobné údaje o Vás spracúvame

právo na opravu: máte právo upozorniť nás na to, že disponujeme osobnými údajmi o Vás, ktoré nie sú správne resp. sú neaktuálne a môžete žiadať ich opravu

právo na vymazanie: máte právo nás požiadať o zmazanie Vašich osobných údajov, ak s nimi narábame nezákonne resp. by sme ich uchovávali dlhšie ako je potrebné

právo na obmedzenie spracúvania: v čase odkedy ste u nás namietli opravu svojich osobných údajov až do času, dokým nevykonáme ich opravu, máte právo na obmedzené spracúvanie

právo namietať spracúvanie: v prípade ak sa domnievate, že nemáme dôvod na spracovávanie Vašich osobných údajov, môžete spracovanie Vašich osobných údajov namietať. V spracovaní Vašich osobných údajov môžeme pokračovať len vtedy, ak preukážeme oprávnené dôvody na ich spracovanie (to sa netýka určenia, uplatnenia a vymáhania nárokov spoločnosti)

právo na prenosnosť: máte právo nás požiadať o prenos Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi v bežne používanej podobe

právo odvolať súhlas: ak nám udelíte súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov, máte právo ho kedykoľvek odvolať a to písomne na info@superfaktura.sk

právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR: viac informácií na https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Cookies

V záujme zvýšenia používateľskej prívetivosti používame pre prevádzku našej internetovej stránky tzv. cookies – textové súbory, ktoré sú pri návšteve webových stránok uložené v zariadení návštevníka a používateľa internetovej stránky pre uchovávanie a príležitostné sledovanie pohybu na internetovej stránke, aby ste ich nemuseli zadávať opakovane.

Pre správne fungovanie služby využívame dva typy cookies, a to technické a analytické, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie služby. Využívame konkrétne nasledovné cookies:

Technické cookies

Názov cookie Kto pristupuje k informácii a typ cookie Expirácia cookie Opis cookie
LaSID moja.superfaktura.sk;

HTTP Cookie

Session
LaUserDetails
LaUserDetails [x2] Údaje o používateľovi posielané v prípade technických problémov nášmu supportu
PHPSESSID Unikátny php session identifikátor používateľa
LaVisitorNew 1 deň
disable_register Používa sa ako identifikátor prihlásenia cez sociálne siete, aby nedošlo k registrácii používateľa
no_delete_expense Zapamätanie si hodnoty checkboxu, či chceme zmazať náklad pri zmazaní tankovania
no_delete_expense_all Zapamätanie si hodnoty checkboxu, či chceme zmazať náklad pri zmazaní tankovania v multiselecte
recurring_payment Zapamätanie si hodnoty checkboxu, či chce používateľ automatické strhávanie z platobnej karty pri nákupe
243kas4q3ed 1 mesiac Zapamätanie si prihlásenia
LaSID [x2] Unikátne ID používateľa pre ladesk
LaVisitorId [x2] Ladesk unikátne ID návštevníka
coupon Zapamätanie si šifrovaného kódu kupónu, ktorý používateľ použil
dasboardOverview Zapamätanie si zakliknutého tabu na dashboarde (Fakturácia, Cashflow)
referal_hash Zapamätanie si affiliate hashu konkrétneho používateľa, cez ktorého sa registroval user
CookieConsent 1 rok
copy_on_my_email Zapamätanie si hodnoty checkboxu, či používateľ chce odoslať email aj na svoj email pri odosielaní faktúry emailom
offer_mini Zapamätanie si zobrazenia ponuky, či má byť minimalizovaná alebo maximalizovaná
sb-closed Zapamätanie si hodnoty, že používateľ schoval android smart banner
sb-installed Zapamätanie si hodnoty, že používateľ nainštaloval android aplikáciu cez smart banner
CAKEPHP Trvalé Unikátny token používateľa pre CakePHP
registration_newsletter Zapamätanie si hodnoty checkboxu, či používateľ zaklikol súhlas s doručovaním newsletteru
registration_vop Zapamätanie si hodnoty checkboxu, či používateľ zaklikol súhlas s verejnými obchodnými podmienkami
LaVisitorId_# superfaktura.sk;

HTTP Cookie

Session
rc::b ;

HTML Local Storage

Session
_grecaptcha Trvalé
rc::a
rc::d-15#
rc::f
_GRECAPTCHA google.com;

HTTP Cookie

6 mesiacov
rc::b gstatic.com;

HTML Local Storage

Session
rc::c
_grecaptcha Trvalé
rc::a
rc::d-15#
1.gif imgsct.cookiebot.com;

Pixel Tracker

Session
__cf_bm onesignal.com;

HTTP Cookie

1 deň
CookieConsent www.superfaktura.sk;

HTTP Cookie

1 rok
CONSENT youtube.com;

HTTP Cookie

2 roky

Analytické cookies

Názov cookie Kto pristupuje k informácii a typ cookie Expirácia cookie Opis cookie
_gat moja.superfaktura.sk;

HTTP Cookie

1 deň Slúži k obmedzeniu a triedeniu používateľských dopytov na Google Analytics
_gid unikátne ID pro identifikácii návštevníka
referal_url 1 mesiac Zapamätanie si affiliate url konkrétneho používateľa cez ktorého sa registroval user
gpf_language 6 mesiacov Jazyk chatu v ladesku
A_auth 1 rok Unikátny token pre ladesk
_ga 2 roky Unikátne ID pre identifikáciu návštevníka pre jednotlivú návštevu
A_la_sid Trvalé Unikátny token pre ladesk
__exponea_time2__ superfaktura.sk;

HTTP Cookie

1 deň
_clsk
_dc_gtm_UA-#
_gat
_gid
ga_# 1 mesiac
_fbp 3 mesiace
_gcl_au
_clck 1 rok
_ga 2 roky
_ga_#
__exponea_etc__ 3 roky
MR bing.com;

HTTP Cookie

6 dní
MUID 1 rok
SRM_B
SM c.clarity.ms;

HTTP Cookie

Session
ANONCHK 1 deň
MR 6 dní
c.gif c.clarity.ms;

Pixel Tracker

Session
ONESIGNAL_HTTP_PROMPT_SHOWN cdn.onesignal.com;

HTML Local Storage

Session
onesignal-pageview-count
isOptedOut Trvalé
isPushNotificationsEnabled
os_pageViews
MUID clarity.ms;

HTTP Cookie

1 rok
lastExternalReferrer connect.facebook.net;

HTML Local Storage

Trvalé
lastExternalReferrerTime
pagead/landing doubleclick.net;

Pixel Tracker

Session
test_cookie doubleclick.net;

HTTP Cookie

1 deň
DSID 1 mesiac Unikátne ID pre identifikáciu návštevníka pre jednotlivú návštevu.
IDE 1 rok Unikátne ID pre identifikáciu návštevníka pre jednotlivú návštevu.
collect google-analytics.com;

Pixel Tracker

Session
ads/ga-audiences google.com;

Pixel Tracker

Session
pagead/1p-user-list/#
NID google.com;

HTTP Cookie

6 mesiacov
pagead/landing googlesyndication.com;

Pixel Tracker

Session
rc::f gstatic.com;

HTML Local Storage

Trvalé
__EX_ae9ab1f8a7a1e3365546d78442e8ab6ba2bd118d__ mkt-api.tatrabanka.sk;

HTTP Cookie

400 dní
_cltk www.clarity.ms;

HTML Local Storage

Session
CLID www.clarity.ms;

HTTP Cookie

1 rok
td www.googletagmanager.com;

Pixel Tracker

Session
LaSID www.superfaktura.sk;

HTTP Cookie

Session
LaVisitorNew 1 deň
ONE_SIGNAL_SDK_DB#Ids www.superfaktura.sk;

IndexedDB

Trvalé
ONE_SIGNAL_SDK_DB#NotificationClicked
ONE_SIGNAL_SDK_DB#NotificationOpened
ONE_SIGNAL_SDK_DB#NotificationReceived
ONE_SIGNAL_SDK_DB#Options
ONE_SIGNAL_SDK_DB#SentUniqueOutcome
ONE_SIGNAL_SDK_DB#Sessions
exponea#settings
LAST_RESULT_ENTRY_KEY youtube.com;

HTTP Cookie

Session
YSC
nextId
remote_sid
requests
TESTCOOKIESENABLED 1 deň
VISITOR_INFO1_LIVE 6 mesiacov
VISITOR_PRIVACY_METADATA
yt-remote-cast-available youtube.com;

HTML Local Storage

Session
yt-remote-cast-installed
yt-remote-fast-check-period
yt-remote-session-app
yt-remote-session-name
yt-remote-connected-devices Trvalé
yt-remote-device-id
yt.innertube::nextId
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore youtube.com;

IndexedDB

Trvalé
YtIdbMeta#databases

Všetky vyššie uvedené cookies nie sú využívané za iným ako uvedeným účelom.
Naše aktivity propagujeme aj prostredníctvom sociálnych sietí, ktoré využívajú svoje vlastné cookies. Ak na našej internetovej stránke kliknete na tlačidlá jednotlivých sociálnych sietí (Facebook, Twitter, Google +, Youtube a LinkedIn) budete presmerovaný na konkrétnu sociálnu sieť, ktorá má vlastné informácie o používaní cookies, s ktorými je potrebné vyjadriť súhlas v prípade, ak chcete pokračovať na sociálnu sieť – túto povinnosť nijakým spôsobom nevieme ovplyvniť.
Ak si neželáte, aby sme cookies ukladali vo Vašom zariadení, môžete tomu zabrániť zmenou nastavení resp. preferencií Vášho internetového prehliadača.

Záver

S ohľadom na to, že náš zmluvný vzťah je založený na dlhšiu dobu, vyhradzujeme si právo tieto pravidlá v primeranom rozsahu meniť. Aktuálne znenie pravidiel je zverejnené vždy na internetovej stránke a na prípadnú zmenu budete upozornený e-mailom.
Korešpondencia sa bude medzi nami doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na Vašu emailovú adresu, resp. na našu emailovú adresu info@superfaktura.sk.
V prípade otázok k týmto pravidlám a k nášmu zmluvnému vzťahu Vám radi poskytneme bezodkladne všetky potrebné informácie. Akékoľvek otázky, návrhy či pripomienky k týmto pravidlám zasielajte na adresu info@superfaktura.sk.
V prípade, ak máte podozrenie, že osobné údaje nespracovávame zákonným spôsobom, prosím neváhajte kontaktovať nášho kolegu Branislava Šima (kontaktná osoba vo veciach ochrany osobných údajov) na info@superfaktura.sk alebo na tel. č.+ 421 948 881 081. Zároveň sa môžete obrátiť aj na orgán dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (viac informácií na https://dataprotection.gov.sk/uoou/).