Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Pravidlá ochrany osobných údajov

Predkladáme Vám tieto pravidlá ochrany osobných údajov. Tieto pravidlá upravujú práva povinnosti nás ako prevádzkovateľa SuperFaktúry a Vaše práva a povinnosti v súvislosti s používaním aplikácie SuperFaktúra dostupnej na www.superfaktura.sk. Tieto pravidlá sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, ktorými sa riadi každá zmluva uzatvorená medzi nami a Vami.

ÚVOD

Ochrana osobných údajov je Vám poskytovaná zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pred vydaním všeobecných obchodných podmienok sme uskutočnili oznámenie na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o tom, že budeme zpracovávať Vaše osobné údaje, a sme zaregistrovaní pod ev. č. 1716866.

S Vašim predchádzajúcim súhlasom spracovávame tieto Vaše osobné údaje: meno a priezvisko, adresa bydliska, emailová adresa, telefón.

Naši sprostredkovatelia – kto má k vašim údajom prístup resp. aké služby využívame

Spolupracujeme s tímom ľudí, ktorí návštevníkom webovej stránky a používateľom služby poskytujú zákaznícku a technickú pomoc a spolupracujú na ďalšom vývoji služby. Náš aktuálny tím si môžete pozrieť na našej webovej stránke  www.superfaktura.sk/tim/.
Na internú komunikáciu, emailovú a četovú komunikáciu s návštevníkmi a používateľmi využívame služby od spoločností Slack Technologies, Inc. a Quality Unit, s.r.o., ale častokrát nám píšete so žiadosťou o technickú a zákaznícku podporu aj cez sociálnu sieť Facebook.
Servery, hosting, databázy a zálohovanie a správa databáz sú poskytované spoločnosťami Digital Ocean LLCWebSupport, s.r.o.Linode LLCAmazon Web Services, Inc.2day.sk, s.r.o. Prostredníctvom spoločnosti Pay Solutions a.s. je vám poskytnutá služba Besteron pre online platby a služba PayPal od spoločnosti PayPal, Inc.. Vaše doklady odosiela Zelená pošta s.r.o., služba zasielania SMS priamo zo SuperFaktúry je dostupná cez Interactive Marketing, s.r.o. Platbu za naše služby nám zasielate na náš bankový účet založený v Tatra banke.
Prístup k emailovej a četovej komunikácii kvôli poskytnutiu účtovnej podpory má spoločnosť Consultare, a.s., prístup ku komentárom na blogu služby autori blog článkov Ing. Peter Furmaník a JUDr., Soňa Surmová, LL.M.
K zisteniu správania našich návštevníkov a používateľov využívame služby ako Google Analytics, Google data studio a Google reCAPTCHA (ktorý nám povie, či ste alebo nie ste robot) od spoločnosti Google, Inc.. Tá nám pomáha aj s množstvom ďalšej agendy – ako napríklad vnútrofiremná kooperácia pri práci s dátami a dokumentmi pomocou Google Docs, alebo nám poradí, ktorý zo zákazníkov nám volá vďaka Google Kontaktom. Na správu emailov používame aj službu od spoločnosti Apple Inc, Google Gmail a na zálohovanie kontraktov a firemných dokumentov službu Dropbox. Správu našich účtovných dokladov má na starosti spoločnosť SIMONTRADE, s.r.o.

ÚČEL SPRACOVÁVANIA INFORMÁCIÍ

Tieto údaje spracovávame pre účely realizácie zmluvy, pre účely vedenia Vášho používateľského účtu, pre účely prieskumu, a pokiaľ súhlasíte, tak aj pre účely občasného posielania newsletterov.

Berete na vedomie, že ste povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že ste povinný nás bez zbytočného odkladu informovať o zmene vo svojich osobných údajoch.

Spracovávaním osobných údajov môžeme poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Osobné údaje nebudú bez Vášho predchádzajúceho súhlasu odovzdávané tretím osobám. V rámci prevádzkovania aplikácie SuperFaktúra sme prijali jednotlivé opatrenia k ochrane osobných údajov, ktorá sústavne dodržujeme.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účelu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.

Súhlasíte s tým, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že ste boli poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

V prípade, že my alebo spracovateľ spracovávame Vaše osobné údaje spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžete:

  • nás alebo spracovateľa požiadať o vysvetlenie,
  • od nás alebo spracovateľa požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav.

Ak požiadate informáciu o spracovávaní Vašich osobných údajov, túto informáciu Vám poskytneme. Máme však právo za poskytnutie tejto informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Ste oprávnený súhlas so spracovávaním osobných údajov odvolať a to podaním uskutočneným na našu emailovú adresu info@superfaktura.sk.

POSIELANIE OBCHODNÝCH PONÚK (NEWSLETTEROV) A UKLADANIE COOKIES

Pokiaľ ste pri registrácii do aplikácie vyjadrili súhlas, budeme Vám čas od času posielať na Vašu email. adresu newslettery o našich službách.

V záujme zvýšenia používateľskej prívetivosti používáme pre prevádzku našej webovej stránky tzv. cookies – textové súbory, ktoré sú pri návšteve webových stránok uložené v počítači návštevníka platformy pre uchovávanie a príležitostné sledovanie pohybu návštevníkov na webových stránkách. Zakliknutím informácie o používání cookies na úvodnej stránke súhlasíte s používáním cookies. Súhlas s používáním cookies nemusíte udeliť, v takom prípade však nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej webovej stránky.

ZMENY PRAVIDIEL

S ohľadom na to, že zmluvný vzťah je zakladaný na dlhšiu dobu, vyhradzujeme si právo tieto pravidlá v primeranom rozsahu meniť.

Nové znenie pravidiel zverejníme na webových stránkach. Na takúto prípadnú zmenu budete upozornený e-mailom, a to v primeranej lehote predtým, než nové pravidlá nadobudnú účinnosť. Máte právo tieto zmeny pravidiel písomne odmietnuť emailovým oznámením najneskôr do dňa, kedy nastane ich účinnosť. V prípade, že zmeny pravidiel v tejto dobe neodmietnete, platí, že sa zmluvný vzťah riadi novým znením pravidiel.

V prípade, že zmeny/nové úplné znenie pravidiel odmietnete, obe strany sú oprávnené príslušný zmluvný vzťah predčasne ukončiť, a to vzájomnou dohodou či výpoveďou. Výpovedná lehota v takom prípade činí 1 mesiac od písomného oznámenia o zmene pravidiel druhej zmluvnej strane.

ZÁVER

Súhlasíte s tým, že všetká korešpondencia sa bude vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na Vašu emailovú adresu, resp. na našu emailovú adresu info@superfaktura.sk.

Tieto pravidlá sú u nás uložené a archivované v elektronickej podobe a nie sú prístupné tretím osobám. Ustanovenia týchto pravidiel a zákonov vzťahujúcich sa k poskytnutiu zmluvy a týchto pravidiel Vám nie sú týmto akokoľvek dotknuté.

V prípade otázok k týmto pravidlám a zmluve Vám poskytneme bezodkladne všetky potrebné informácie. Akékoľvek otázky, návrhy či pripomienky k týmto pravidlám zasielajte na adresu info@superfaktura.sk. Používateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov a ich uložením do internej databázy zákazníkov prevádzkovateľa.