Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Všeobecné obchodné podmienky

o b c h o d n e j  s p o l o č n o s t i
superfaktura.sk, s.r.o.
zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 81403/B, IČO 46655034, DIČ 2023513470
so sídlom Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava
(ďalej len „spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare)
platné a účinné pri prevádzkovaní a používaní internetovej stránky
www.superfaktura.sk a poskytovaní služby SuperFaktura.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky podrobne upravujú rámec právneho vzťahu medzi spoločnosťou a návštevníkom vznikajúceho pri prehliadaní obsahu internetovej stránky a
rámec právneho vzťahu medzi spoločnosťou a používateľom vznikajúceho pri využívaní služby používateľom. Návštevník a používateľ sú viazaní pravidlami upravenými týmito
všeobecnými obchodnými podmienkami od okamihu nadobudnutia postavenia návštevníka a/alebo používateľa.
1.2 Právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území
Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a to aj v prípade, že návštevník alebo používateľ sú podnikateľské
subjekty registrované v zahraničí alebo ide o fyzické osoby, ktoré sú občanmi iných štátov ako je Slovenská republika.
1.3 Internetová stránka je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok internetová stránka, ktorej obsah sa návštevníkom a používateľom zobrazí v štandardnom
internetovom prehliadači po zadaní adresy domény v znení www.superfaktura.sk; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa ustanovuje, že pod internetovou stránkou sa pre účely
týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie každá internetová stránka identifikovaná cez adresu subdomén k doméne www.superfaktura.sk. Spoločnosť je
oprávnená na základe osobitného právneho vzťahu užívať doménu www.superfaktura.sk a jej subdomény.
1.4 Obsah internetovej stránky je všetok grafický, textový alebo iný obsah, ktorý sa návštevníkovi a/alebo používateľovizobrazí pri prehliadaní internetovejstránky a/alebo pri využívaní služby okrem obsahu používateľa. Spoločnosť vykonáva všetky majetkové práva autorov alebo iných osôb, ktoré sa svojou tvorivou duševnou činnosťou podieľali na jeho vytvorení a má zároveň všetky práva k obsahu internetovej stránky, ktorý nie je ako predmet ochrany chránený právom tretej osoby z oblasti práva duševného vlastníctva. Pre vylúčenie pochybností sa
ustanovuje, že obsahom internetovej stránky je všetok software, ktorý má možnosť návštevník pri prezeraní internetovej stránky a/alebo používateľ pri využívaní služby používať. Vždy, keď sa v týchto obchodných podmienkach použije pojem obsah internetovej stránky, myslí sa tým obsah internetovej stránky ako celok a zároveň každá jeho časť, ak nie je v týchto obchodných podmienkach ustanovené inak. Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti nemá návštevník ani používateľ právo obsah internetovej stránky alebo ktorúkoľvek jeho časť použiť.
1.5 Obsah používateľa je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok dátový alebo iný obsah vytvorený používateľom prostredníctvom osobitného programového prostredia internetovej stránky, a to prostredníctvom používateľského účtu, a uložený na úložisko dát určené spoločnosťou pri využívaní služby. Obsah používateľa nie je obsahom internetovej stránky s tým, že je majetkom používateľa a za súlad obsahu používateľa s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky zodpovedá v  plnom rozsahu používateľ.
1.6 Návštevník je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok fyzická alebo právnická osoba, ktorá si v prostredí štandardného internetového prehliadača zadá do príkazového  riadku adresu domény www.superfaktura.sk alebo adresu niektorej zo subdomén domény www.superfaktura.sk a dôjde k zobrazeniu obsahu internetovej stránky alebo dôjde k jej  presmerovaniu na obsah internetovej stránky z prostredia internetových vyhľadávacích služieb alebo z inej internetovej stránky a zobrazí sa obsah internetovej stránky.
1.7 Používateľ je právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitného predpisu, ktorá pravdivo a úplne vyplnila registračný formulár a zaregistrovala sa pre užívanie
služby poskytovanej spoločnosťou s využitím internetovej stránky. V prípade, že si používateľ iba prezerá internetovú stránku a nevyužíva službu, považuje sa za návštevníka.
1.8 Používateľský účet je pracovné prostredie používateľa, ku ktorému získa používateľ prístup po vykonaní registrácie a ktorý slúži na využívanie služby používateľom. Prístup ku každému používateľskému účtu bude definovaný unikátnym spojením prihlasovacieho mena a hesla viažuceho sa k prihlasovaciemu menu alebo bude založený na autentifikácií treťou stranou (zjednodušené prihlasovanie najmä cez služby spoločnosti Google alebo Facebook). Povinnou súčasťou úspešného vytvorenia používateľského účtu je vyjadrenie súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti.
1.9 Služba je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok služba správy administratívno-ekonomickej agendy podnikateľských subjektov v rozsahu podľa ponuky sprístupnenej verejnosti na internetovej stránke a určenej spoločnosťou. Službu poskytuje spoločnosť odplatne, a to za ceny podľa aktuálneho cenníka sprístupneného verejnosti prostredníctvom internetovej stránky. Spoločnosť si vyhradzuje právo poskytovať službu počas spoločnosťou určeného obdobia bezodplatne alebo za cenu zníženú o spoločnosťou určenú sumu. Súčasťou služby je aj uchovávanie záznamov a informácií, ktoré používateľ zadá do služby. Toto uchovávanie záznamov nemá charakter archivácie dokladov používateľa v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov. Spoločnosť si zároveň vyhradzuje právo informovať používateľa o stave predplatenia služby.
1.10 Spoločnosť je obchodnou spoločnosťou založenou, vzniknutou a zapísanou v príslušných registroch v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a
účinnými na území Slovenskej republiky a je oprávnená uskutočňovať podnikateľskú činnosť tak, aby mohla byť prevádzkovateľom internetovej stránky a zároveň poskytovateľom služby.
1.11 Technické zariadenie je zariadenie obsahujúce hardwareové a softwareové vybavenie umožňujúce pripojenie sa k internetovej stránke v prostredí elektronickej komunikačnej siete
internet, prezeranie obsahu internetovej stránky a využívanie služby, najmä osobný počítač a/alebo notebook a/alebo tablet a/alebo smartphone. Technické zariadenie nemusí byť vo
vlastníctve návštevníka a/alebo používateľa. Za jeho použitie v súvislosti s prezeraním internetovej stránky a/alebo využitím služby zodpovedá výlučne návštevník a/alebo používateľ.

2. PRAVIDLÁ PRE PREZERANIE INTERNETOVEJ STRÁNKY

2.1 Návštevník má právo prezerať si obsah internetovej stránky s využitím technického
zariadenia.
2.2 Návštevník je povinný pri prezeraní internetovej stránky a akejkoľvek časti obsahu
internetovej stránky postupovať takým spôsobom, aby svojim konaním nezasahoval do práv
spoločnosti a/alebo iných návštevníkov a/alebo používateľov a/alebo tretích osôb.
2.3 Návštevník nesmie z prostredia internetovej stránky vykonať download (tzv. stiahnutie)
obsahu internetovej stránky alebo akejkoľvek jeho časti do technického zariadenia nad rámec
obsahu internetovej stránky určeného spoločnosťou na stiahnutie do technického zariadenia,
ani si z obsahu internetovej stránky vyhotovovať žiaden obrazový a/alebo zvukový a/alebo
zvukovoobrazový záznam. V prípade, že návštevník tieto svoje povinnosti poruší, zodpovedá
za všetku škodu, ktorá vznikne spoločnosti a/alebo iným návštevníkom a/alebo iným
používateľom a/alebo tretím osobám.
2.4 Návštevník má právo vykonať download tej časti obsahu internetovej stránky, ktorú pre tento
účel určí spoločnosť s tým, že pri tomto postupe je povinný dodržať pokyny spoločnosti. V
prípade nedodržania pokynov spoločnosti zaniká akékoľvek právo návštevníka na náhradu
prípadnej škody.
2.5 V prípade, že je obsahom internetovej stránky priestor pre vyjadrenie názoru alebo iného
vyjadrenia návštevníka ku konkrétnej skutočnosti, návštevník je rovnako povinný postupovať
podľa ustanovenia čl. II ods. 2.2 týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade, že
bude možné takýto zásah predpokladať, spoločnosť si vyhradzuje jednostranne právo takýto
názor z obsahu internetovej stránky odstrániť. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že
spoločnosť nezodpovedá za akýkoľvek názor zobrazený prostredníctvom internetovej
stránky; za obsah názoru alebo iného vyjadrenia a prípadné porušenie všeobecne záväzných
právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky zodpovedá
samostatne návštevník.

3. REGISTRÁCIA

3.1 V prípade, že návštevník má záujem využívať službu, je povinný vykonať registráciu
prostredníctvom registračného formulára sprístupneného verejnosti prostredníctvom
internetovej stránky.
4
3.2 Návštevník je povinný uviesť v registračnom formulári všetky povinné údaje v rozsahu
určenom spoločnosťou s tým, že je zároveň povinný uviesť údaje, ktoré sú správne, presné a
pravdivé. V prípade, že v registračnom formulári návštevník uvedie nesprávne a/alebo
nepresné a/alebo nepravdivé údaje a bude na základe týchto údajov neoprávnene požívať
postavenie používateľa, čoho dôsledkom bude vznik škody na majetku spoločnosti a/alebo
iných návštevníkov a/alebo iných používateľov a/alebo tretích osôb, návštevník zodpovedá za
všetku spôsobenú škodu samostatne bez účasti spoločnosti.
3.3 Okamihom odoslania registračného formulára obsahujúceho všetky povinné údaje a zároveň
obsahujúceho údaje správne, presné a pravdivé (ďalej len „riadne vyplnený formulár“ v
príslušnom gramatickom tvare) a zaplatením ceny podľa platného cenníka, návštevník získava
postavenie používateľa. Podmienkou pre odoslanie registračného formulára je vyjadrenie
výslovného súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami zaškrtnutím
príslušného políčka, tzv. „check boxu“.
3.4 Na základe predpokladu riadne vyplneného formulára spoločnosť zriadi používateľovi
používateľský účet, ktorý je používateľ oprávnený používať pri využívaní služby a odošle
používateľovi spôsobom a vo forme podľa určenia spoločnosti prístupové údaje, ak budú
generované spoločnosťou; ak spoločnosťou uvedené prihlasovacie údaje generované
nebudú, platia ako prihlasovacie údaje prihlasovacie meno a heslo určené používateľom.
3.5 Používateľský účet je oprávnený používať len používateľ, teda osoba, ktorá vyplnila a odoslala
spoločnosti riadne vyplnený formulár. Ak používateľ odovzdá prihlasovacie údaje do svojho
používateľského účtu tretej osobe, nesie samostatne a bez účasti spoločnosti následky za
prípadné škody, ktoré mu a/alebo spoločnosti a/alebo inému používateľovi a/alebo
návštevníkovi a/alebo tretej osobe v súvislosti s užívaním služby treťou osobou vzniknú.
3.6 V prípade,že spoločnosťzistí,že je odôvodnene možné predpokladať,že odoslaný registračný
formulár nie je riadne vyplneným formulárom (napríklad uvedenie nesprávnych,
nepravdivých alebo neaktuálnych údajov), spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranného
zrušenia používateľského účtu a nenávratného odstránenia celého obsahu používateľa jeho
vymazaním z úložiska dát. Spoločnosť v takomto prípade nezodpovedá za prípadnú vzniknutú
škodu osobe, ktorá odoslala spoločnosti registračný formulár bez toho, aby spĺňal parametre
riadne vyplneného formulára.
3.7 Každý z používateľov má právo registrovať sa iba raz a využívať službu prostredníctvom
jediného používateľského účtu; každý používateľský účetje viazaný na jedno unikátne daňové
identifikačné číslo (DIČ) a identifikačné číslo (IČO) prideľované príslušným okresným úradom,
odborom živnostenského podnikania. V prípade, že sa už registrovaný používateľ registruje
opätovne, a to popri existencii jeho užívateľského účtu, spoločnosť si vyhradzuje právo
jednostranne odstrániť takto vzniknuté duplicitné používateľské účty. V takomto prípade,
keďže ide o podmienku pre existenciu práva používateľa užívaťslužbu, používateľovi nevzniká
právo na náhradu prípadnej škody, ktorú v tejto súvislosti utrpí. V prípade opakovaného
opätovného postupu, ktorého obsahom bude opätovná registrácia a vznik duplicitných
používateľských účtov, spoločnosť si vyhradzuje odstrániť každý používateľský účet
používateľa a obsah používateľa bez vzniku práva používateľa na náhradu akejkoľvek škody.
Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť spôsob registrácie používateľov v súlade
s obsahom internetovej stránky alebo v súvislosti s potrebami spoločnosti a/alebo
návštevníkov a/alebo používateľov a/alebo tretích osôb a ochranou ich práv alebo
oprávnených záujmov.

4. OBSAH SLUŽBY A PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNOSTI

4.1 Spoločnosť poskytuje prostredníctvom internetovej stránky používateľom službu, a to
odplatne alebo bezodplatne. O bezodplatnosti poskytovania služby a o dobe trvania
poskytovania služby bezodplatne rozhoduje jednostranne spoločnosť.
4.2 Pri poskytovaní služby spoločnosť vytvorí používateľovi podmienky najmä na možnosť
jednoduchej, rýchlej a bezpečnej tvorby faktúr, ich tlače a odosielania emailom či poštou,
pohodlného sledovania platieb, kompletného prehľadu o dlžníkoch, kompletného prehľadu o
hospodárení, evidencie nákladov, automatického posielania faktúr poštou, prípravy
konkrétneho druhu daňového priznania a iných možností podľa aktuálnej ponuky spoločnosti
sprístupnenej verejnosti prostredníctvom internetovej stránky alebo osobitného blogu s
adresou domény v znení www.superfaktura.sk/blog/.
4.3 Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že služba poskytovaná spoločnosťou nie je
poradenskou službou, službou zabezpečujúcou archiváciu dokladov používateľa v súlade so
zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Zákon“), službou účtovníka alebo finančného poradcu alebo advokáta alebo inej osoby
podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu platného a účinného na území
Slovenskej republiky. Zmyslom a účelom služby je sprehľadnenie a zefektívnenie
administratívno-ekonomickej agendy používateľa. Za obsah a správnosť konkrétnych
administratívnych a ekonomických úkonov vykonávaných vo vzťahu k tretím osobám, okrem
iného aj vo vzťahu k orgánom verejnej moci, nesie výlučnú zodpovednosť používateľ.
4.4 Používateľ berie na vedomie a súhlasístým,že ak sa na spoločnosť obráti orgán verejnej moci
v súvislostis vedením konkrétneho občianskeho, obchodného,správneho (vrátane daňového
a registratúrneho), trestného alebo iného konania, spoločnosť môže poskytnúť tomuto
orgánu všetky informácie, ktoré bude mať k dispozícii a poskytnutie týchto informácií sa
nepovažuje za porušenie povinností spoločnosti podľa týchto všeobecných obchodných
podmienok.
4.5 Spoločnosť si vyhradzuje právo poskytovať službu v spoločnosťou určených balíčkoch za ceny
stanovené spoločnosťou a právo poskytovať doplnkové služby podľa cenníka doplnkových
služieb.
4.6 Spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby bola služba poskytovaná nepretržite po dobu jej
poskytovania, a teda bez jej výpadkov alebo iných prerušení. Za porušenie povinností
spoločnosti sa nepovažuje prerušenie poskytovania služby v dôsledku okolností vylučujúcich
zodpovednosť v súlade s čl. VII týchto všeobecných obchodných podmienok. Za porušenie
povinností sa rovnako nepovažuje prerušenie poskytovania služby z dôvodu servisných
zásahov spoločnosti.
4.7 Spoločnosť je povinná vykonať všetky úkony, ktoré je od nej možné objektívne zo strany
používateľa očakávať vzhľadom na povahu poskytovanej služby a zároveň vzhľadom na
podnikateľské a ekonomické zázemie spoločnosti za účelom predídenia vzniku škody na
majetku návštevníka a/alebo používateľa. Za škodu na majetku návštevníka a/alebo
používateľa, ktorá vznikla v dôsledku porušenia ich povinností, spoločnosť nezodpovedá.
4.8 V prípade, že dôjde ku zmene skutočností, ktoré budú mať vplyv na poskytovanie služby
používateľovi sa spoločnosť zaväzuje, že o týchto skutočnostiach bude informovať
používateľov, ktorých sa konkrétna zmena týka, a to formou e-mailovej správy, ak bude mať
spoločnosť k dispozícii e-mailovú adresu používateľa alebo písomne na adresu sídla alebo
miesta podnikania používateľa, ktoré používateľ oznámi spoločnosti prostredníctvom riadne
vyplneného formulára v procese registrácie používateľa; v prípade, ak dôjde k zmene údajov
na strane používateľa a používateľ o tejto skutočnosti spoločnosť neinformuje a v dôsledku
tejto skutočnosti nebude možné zo strany spoločnosti riadne si splniť svoju povinnosť podľa
tohto odseku, spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá môže byť používateľovi spôsobená v
dôsledku neinformovania používateľa.
4.9 Spoločnosť má ďalšie práva a povinnosti podľa ostatných ustanovení týchto všeobecných
obchodných podmienok.
4.10 Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne doplniť alebo zmeniť tieto všeobecné obchodné
podmienky a to aj v prípade, ak to bude vyžadovať ochrana práv alebo oprávnených záujmov
spoločnosti a/alebo návštevníkov a/alebo používateľov a/alebo tretích osôb.
4.11 V prípade, že používateľ poruší niektorú zo svojich podstatných povinností podľa týchto
všeobecných obchodných podmienok alebo opakovane poruší menej závažnú povinnosť
podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, spoločnosť má právo jednostranne zrušiť
používateľský účet používateľa a nenávratne odstrániť obsah používateľa z úložiska dát; v
takomto prípade spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá prípadne vznikne používateľovi v
súvislosti s odstránením používateľského účtu a obsahu používateľa.
4.12 Používateľ berie na vedomie, že služba poskytnutá spoločnosťou nezabezpečuje archiváciu
registratúrnych záznamov/uchovávanie účtovných dokladov vložených alebo vytvorených
používateľom v rámci poskytnutia služby podľa Zákona, resp. podľa príslušných ustanovení
daňových všeobecne záväzných právnych predpisov. Spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá
prípadne vznikne používateľovi v súvislosti s povinnosťami stanovenými všeobecne záväznými
predpismi v oblasti registratúry a archívnictva, resp. v oblasti uchovávania účtovných
dokladov.

5. PRÁVA A POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

5.1 Používateľ má všetky povinnosti návštevníka podľa čl. II týchto všeobecných obchodných
podmienok a zároveň voči používateľovi má spoločnosť rovnaké práva ako voči návštevníkovi.
5.2 Používateľ má právo používať používateľský účet pre potreby využívania služieb.
5.3 Používateľ je povinný zaplatiť za poskytnutie služieb spoločnosti cenu v rozsahu a spôsobom
v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a v súlade s platným cenníkom
sprístupneným verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.
5.4 Používateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do
používateľského účtu osobou, ktorá na vstup do tohto účtu nie je oprávnená, najmä je
povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku údajov prihlasovacieho mena a hesla,
inak zodpovedá za všetku škodu, ktorú v dôsledku tejto skutočnosti utrpí spoločnosť a/alebo
iný používateľ a/alebo návštevník a/alebo tretia osoba.
5.5 Ak používateľ zistí, že hrozí zásah do práv spoločnosti a/alebo práv používateľa a/alebo práv
iných používateľov a/alebo práv návštevníkov a/alebo práv tretích osôb, je povinný o tejto
skutočnosti bezodkladne upovedomiť spoločnosť. Rovnakú povinnosť má používateľ aj v
prípade, že nadobudne vedomosť o už existujúcom zásahu do práv osôb podľa
predchádzajúcej vety tohto odseku.
5.6 Používateľ má právo vykonať download konkrétneho obsahu určeného spoločnosťou a
zároveň pri využívaní údajov nahrávať na úložisko dát určené spoločnosťou dáta spojené s
podnikateľskou činnosťou používateľa ako obsah používateľa.
5.7 Obsah používateľa má používateľ právo archivovať na dátovom úložisku určenom
spoločnosťou do skončenia poskytovania služby; za skončenie poskytovania služby sa
považuje okamih skončenia posledného dňa obdobia, počas ktorého používateľ využíval
službu, za ktorú uhradil cenu. Používateľ bude mať právo vstupu do používateľského účtu aj
po skončení poskytovania služby s tým, že všetok obsah používateľa bude môcť exportovať z
úložiska dát; po skončení poskytovania služby však používateľ nebude môcť vytvárať nový
používateľský obsah. Používateľ má právo požiadať spoločnosť o okamžité odstránenie
používateľského účtu a/alebo obsahu používateľa s tým, že spoločnosť po obdržaní takejto
požiadavky používateľský účet zruší a nenávratne odstráni obsah používateľa bezodkladne po
doručení žiadosti používateľa zmazaním všetkých dát, ktoré sú súčasťou obsahu používateľa;
spoločnosť v tomto prípade nie je povinná zmazať údaje, ktoré je povinná uchovávať v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
Za odstránenie obsahu používateľa si spoločnosť nebude účtovať žiadne poplatky alebo ceny.
Používateľ má možnosť zmazať obsah svojho používateľského účtu aj samostatne, a to
zmazaním údajov, ktoré do neho vyplnil.
5.8 Používateľ má právo požiadať spoločnosť o likvidáciu resp. výmaz osobných údajov, ktoré
spoločnosti poskytol (ďalej len „likvidácia osobných údajov“). Pri likvidácií osobných údajov
spoločnosť vymaže resp. zlikviduje všetky osobné údaje, ktoré používateľ spoločnosti
poskytol, okrem tých, ktoré je spoločnosť povinná uchovávať v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
5.9 Používateľ má právo používať obsah internetovej stránky tak, aby mohol riadne využívať
službu a s takýmto použitím obsahu internetovej stránky spoločnosť vyslovuje svoj
nevýhradný súhlas platný na území Slovenskej republiky a po dobu trvania právneho vzťahu
medzi spoločnosťou a používateľom; týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti
používateľa podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.
5.10 V prípade, že spoločnosť zistí, že objektívne existuje predpoklad o tom, že používateľ ukladá
na úložisko dát určené spoločnosťou v rámci využívania služby dáta, ktoré zasahujú do práv
spoločnosti a/alebo iných používateľov a/alebo návštevníkov a/alebo tretích osôb,spoločnosť
má právo jednostranne nenávratne odstrániť všetok obsah používateľa z úložiska dát jeho
zmazaním. Pred uskutočnením zrušenia používateľského účtu a nenávratným zmazaním
obsahu používateľa spoločnosť o zamýšľanom úkone používateľa upovedomí a zároveň ho
vyzve, aby si obsah používateľa vyexportoval. Spoločnosť v takomto prípade nezodpovedá za
škodu, ktorá v dôsledku tohto konania môže používateľovi vzniknúť.
5.11 Používateľ berie na vedomie, že v rámci zásad férového využívania služby (FUP), je jeho
maximálny počet API volaní (requestov) na servery služby (ďalej ako limit) 1 000 volaní za deň,
resp. 30 000 volaní za mesiac. Tento limit je možné po dohode používateľa a spoločnosti za
dohodnutú cenu navýšiť. V prípade prekročenia týchto limitov si spoločnosť vyhradzuje právo
obmedziť službu, prípadne bezodkladne odstúpiť od zmluvy.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1 Spoločnosť má za poskytnutie služby právo na zaplatenie ceny podľa platného cenníka
sprístupneného spoločnosťou verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.
6.2 Spoločnosť si vyhradzuje právo prispôsobovať ceny jednotlivým balíčkom častí služby, ktoré
bude ponúkať návštevníkom a používateľom a zároveň jednostranne meniť ceny za službu.
6.3 V prípade,že dôjde k zmene ceny za službu,spoločnosť je povinná rešpektovať cenu za službu
podľa cenníka platného v dobe vzniku právneho vzťahu medzi spoločnosťou a používateľom
po dobu, počas ktorej má cena platiť.
6.4 Návštevník a používateľ má právo zaplatiť cenu za poskytnutie služby v režime „online“ s
využitím služieb internet bankingu alebo v režime „offline“. V prípade využitia režimu „offline“
spoločnosť zašle návštevníkovi alebo používateľovi výzvu na zaplatenie ceny. Po zaplatení
ceny za službu spoločnosť bezodkladne doručí používateľovi faktúru ako účtovný a daňový
doklad. Za riadne vystavenú faktúru sa považuje faktúra vystavená v súlade s príslušnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a bude
obsahovať všetky náležitosti riadneho daňového a účtovného dokladu.
6.5 Bankové poplatky spojené s platbami návštevníka a používateľa podľa týchto všeobecných
obchodných podmienok znáša návštevník a používateľ.
6.6 Používateľ má právo začať s využívaním služby až po zaplatení ceny; návštevník sa stáva
používateľom až po zaplatení ceny a až po zaplatení ceny má právo využívaťslužbu. V prípade,
že používateľ využíva službu a má v úmysle využívať službu aj po skončení obdobia, za ktoré
už cenu za poskytnutie služby zaplatil, je povinný zaplatiť cenu za ďalšie obdobie vopred tak,
aby v prvý deň nového obdobia bola cena za nasledujúce obdobie zaplatená.
6.7 Cena sa považuje za zaplatenú okamihom jej pripísania na účet spoločnosti.

7. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

7.1 Pre účely tejto zmluvy znamenajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť spoločnosti také
mimoriadne a neodvrátiteľné udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré sú
mimo kontrolu spoločnosti a ktoré spoločnostizabránia alebo bezprostredne ovplyvnia riadne
a úplné plnenie povinností vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok.
Týmito udalosťami môžu byť najmä, ale nie výlučne, živelné pohromy, vojna, sabotáž,
teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia, zlyhanie subdodávateľa (vrátane
dodávateľov energií) a podobné. Rovnaké právne následky môže mať zmena všeobecne
záväzných právnych predpisov, pokiaľ zásadným spôsobom ovplyvní plynulé pokračovanie
právnych vzťahov regulovaných týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a nebude
existovať ekonomicky únosná alternatíva.

8. PREDCHÁDZANIE ŠKODÁM A NÁHRADA ŠKODY

8.1 Spoločnosť, návštevník a používateľ sú povinní venovať zvýšenú pozornosť predchádzaniu
škodám, a to najmä všeobecnej prevencii vzniku škôd. Návštevník a používateľ je povinný
oznámiť spoločnosti prekážky, ktoré im bránia alebo budú brániť v plnení povinností podľa
týchto všeobecných obchodných podmienok a dôsledky neplnenia. Informácia musí byť
podaná bez zbytočného odkladu potom, kedy sa povinná strana o prekážke dozvedela, alebo
sa pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.
8.2 Každý účastník právneho vzťahu má právo na náhradu škody spôsobenej v dôsledku porušenia
povinností iným účastníkom právneho vzťahu okrem prípadu, ak je zodpovednosť vylúčená
podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.
8.3 V prípade, že dôjde k okolnosti vylučujúcej zodpovednosť spoločnosti, spoločnosť je povinná
o týchto okolnostiach písomne informovať používateľa.

9. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

9.1 Spoločnosť zhromažďuje osobné údaje používateľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje
registrácia, za účelom plnenia zmluvy, v ktorej požívateľ vystupuje ako jedna zo zmluvných
strán. Na spracúvanie osobných údajov používateľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s
ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o ochrane osobných údajov“) nevyžaduje súhlas používateľa ako dotknutej osoby.
9.2 Návštevník a používateľ majú právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:
(a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
(b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v
informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania
operácií,
(c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť
získala jeho osobné údaje na spracúvanie,
(d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
(e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
(f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
(g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k
porušeniu zákona,
(h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času
jeho platnosti, ak spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu používateľa
ako dotknutej osoby.
9.3 Návštevník a používateľ, na základe písomnej žiadosti, majú právo u spoločnosti namietať
voči:
(a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú
spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
(b) využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely
priameho marketingu v poštovom styku, alebo
(c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely
priameho marketingu.
9.4 Používateľ berie na vedomie, že spoločnosť spracúva osobné údaje, ktoré používateľ zadá do
svojho používateľského konta za účelom poskytovania služby používateľovi v zmysle týchto
všeobecných obchodných podmienok. Používateľ berie tiež na vedomie, že spoločnosť môže
poveriť spracúvaním osobných údajov ďalších sprostredkovateľov. Používateľ má tiež právo
informovať sa u spoločnosti, ktorým sprostredkovateľom boli jeho údaje poskytnuté.
9.5 Spoločnosť v prípade, ak spracúva osobné údaje pri poskytovaní služby pre návštevníka
a/alebo používateľa, koná tak najmä v postavení sprostredkovateľa v zmysle zákona
o ochrane osobných údajov. Návštevník a/alebo používateľ sú pri využívaní služby primárne
a najmä v postavení prevádzkovateľa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
9.6 Spoločnosť spracúva osobné údaje výlučne za účelom poskytovania služby pre používateľa
v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok. Predmetom spracovania osobných
údajov sú najmä osobné údaje klientov používateľov, ktoré poskytuje používateľ spoločnosti
za účelom využívania služby spoločnosti tzn. služby správy administratívno-ekonomickej
agendy podnikateľských subjektov (týmito môže byť meno a priezvisko, adresa a iné
v rozsahu, v akom ich používateľ poskytne spoločnosti). Osobné údaje, ktoré spracúva
spoločnosť pre používateľa nie sú osobnými údajmi týkajúcimi sa zdravia, biometrickými
údajmi, genetickými údajmi ani osobnými údajmi týkajúcimi sa rozsudkov v trestných veciach
alebo trestných činov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
9.7 Spoločnosť zachováva mlčanlivosť o všetkých údajoch a osobných údajoch, ktoré používateľ
zadá do používateľského konta. V prípade, ak spoločnosť poverí ďalšie osoby spracovaním
osobných údajov, deje sa tak len za účelom poskytovania služby v zmysle týchto všeobecných
obchodných podmienok. Tieto osoby budú zároveň povinné rovnako dodržiavať mlčanlivosť
ako spoločnosť vo vzťahu k údajom resp. osobným údajom, ktoré používateľ spoločnosti
poskytol. Tieto osoby sú povinné riadiť sa pri vykonávaní svojej činnosti okrem iného aj týmito
všeobecnými obchodnými podmienkami.
9.8 Spoločnosť za účelom zabezpečenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov prijala so
zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah,
kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a
závažnosťou pre práva dotknutých osôb primerané technické a organizačné opatrenia na
zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku. Používateľ má právo informovať sa
u spoločnosti o prijatých bezpečnostných a technických opatreniach podľa tohto bodu
všeobecných obchodných podmienok.
9.9 Spoločnosť po zohľadnení povahy a rozsahu spracúvania osobných údajov pre konkrétneho
používateľa môže poskytnúť súčinnosť používateľovi vhodnými technickými a organizačnými
opatreniami pri plnení povinností prevádzkovateľa voči dotknutým osobám. Takouto
súčinnosťou môže byť najmä poskytnutie služby zákazníckeho servisu. Obdobne poskytne
spoločnosť súčinnosť používateľovi ohľadom použitých bezpečnostných a technických
opatreniach, ktorými spoločnosť zaisťuje bezpečnosť spracúvania údajov resp. osobných
údajov. Spoločnosť tiež poskytne používateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia
povinností a poskytne súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu v rámci auditu ochrany osobných
údajov a kontroly zo strany používateľa alebo audítora povereného používateľom.

10. INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽOV

10.1 Reklamácie služby poskytovanej spoločnosťou a sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné
uplatniť osobne v sídle spoločnosti, elektronicky na adrese: info@superfaktura.sk alebo
telefonicky na tel. č. 0948 881 081.Ceny služieb poskytovaných spoločnosťou sú uvedené
v cenníku služieb dostupnom na adrese: http://www.superfaktura.sk/cennik/ a cenníku
doplnkových služieb dostupnom na adrese: http://www.superfaktura.sk/cennikdoplnkovych-sluzieb/.
Spotrebiteľ je v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na
základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho, v platnom znení, oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby aj bez
uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa jej uzatvorenia. Na účely odstúpenia od zmluvy môže
spotrebiteľ využiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto všeobecných obchodných
podmienok. Oznámenie o odstúpení od zmluvy, resp. formulár uvedený v prílohe č. 1, môže
spotrebiteľ spoločnosti doručiť na adresu sídla spoločnosti, elektronicky na adresu:
info@superfaktura.sk. Spoločnosť začne s poskytovaním služby po úhrade ceny zvolenej
služby spotrebiteľom, t.j. služba je spotrebiteľovi poskytovaná aj v období pred uplynutím
lehoty na odstúpenie od zmluvy. Uhradením ceny zvolenej služby spotrebiteľ vyjadruje svoj
súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Spoločnosť výslovne uvádza, že v prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný uhradiť
spoločnosti iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia
o odstúpení od zmluvy. Uhradená cena za službu v časti prevyšujúcej cenu skutočne
poskytnutého plnenia bude spotrebiteľovi vrátená do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia
o odstúpení od zmluvy. Spoločnosť zodpovedá za vady poskytovanej služby v súlade
s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

11. RIEŠENIE SPOROV, ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

11.1 Účastníci právneho vzťahu podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa zaväzujú
prijať všetky dostupné opatrenia pre konkrétne riešenie akýchkoľvek nezhôd a sporov, ktoré
môžu vzniknúť z neplnenia povinností povinnej osoby a vzniknutú situáciu riešiť vzájomným
zmierom. Spory, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku neplnenia povinností podľa týchto
všeobecných obchodných podmienok budú predmetom konania pred príslušnými
všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.
11.2 Okrem vyššie uvedeného má používateľ možnosť za účelom riešenia sporov medzi
spoločnosťou a používateľom využiť alternatívne riešenie sporov. Alternatívnym riešením
12
sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie
zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi spoločnosťou a používateľom.
11.3 Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže spotrebiteľ
obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia
sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk.
11.4 Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať
na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
11.5 Spotrebiteľ môže spor medzi ním a spoločnosťou riešiť aj prostredníctvom ODR platformy.
Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov
informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. UKONČENIE PRÁVNEHO VZŤAHU

12.1 Účastníci právneho vzťahu sa môžu dohodnúť na jeho ukončení osobitnou dohodou.
12.2 Spoločnosť má právo právny vzťah ukončiť jednostranne v súlade s ustanoveniami týchto
všeobecných obchodných podmienok.
12.3 Po skončení právneho vzťahu medzi spoločnosťou a používateľom, teda po uplynutí doby
podľa ustanovenia čl. V ods. 5.7 týchto všeobecných obchodných podmienok je spoločnosť
povinná nenávratne odstrániť obsah používateľa z úložiska dát jeho vymazaním.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Tieto ako aj prípadné ďalšie všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a
účinnosť dňom ich sprístupnenia verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.