Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Registrované bankové účty platiteľov DPH a ručenie za neodvedenie DPHčky dodávateľom

Registrované bankové účty platiteľov DPH a ručenie za neodvedenie DPHčky dodávateľom

Po tom, čo povinnosť oznamovať bankové účty podnikateľov pred pár rokmi skončila, je tu vlastne zas. Tentoraz v inom šate, ako súčasť dlhodobého boja proti daňovým podvodom, často s plošne zavádzanými a kontroverznými opatreniami. Týka sa výlučne DPH-čky a teda plnohodnotných platiteľov DPH. A to s účinnosťou od 15.11.2021.

O čo ide?

Od novembra 2021 sa na podnikateľov vzťahuje nová povinnosť: platitelia DPH (čiže podmnožina podnikateľov) sú povinní oznámiť Finančnej správe oznámiť bankový účet v slovenskej alebo zahraničnej banke, ktorý budú používať čisto či hlavne na činnosť podliehajúcu DPH. A to nielen účet vlastný, ale aj kohokoľvek iného, ktorý na vlastnú DPHčkovú činnosť používajú – štát tak chce zachrániť utekajúce peniaze z úhrad, ktoré obchodní partneri v praxi údajne realizujú na iné než firemné účty. Každý takto registrovaný bankový účet tak bude registrovaný a verejný v ďalšom zo zoznamov Finančnej správy:

  • účet treba oznámiť hneď po jeho zriadení. Súčasní platitelia DPH budú musieť svoje bankové účty registrovať do 30.11.2021
  • daňový úrad zašle prípadný nadmerný odpočet na tento registrovaný bankový účet. Naopak: ak platiteľ DPH účet neoznámi, štát nadmerný odpočet neuhradí
  • povinná registrácia bankových účtov navyše rozširuje inštitút ručenia platiteľa DPH za neodvedenú DPH jeho dodávateľa – odberateľ si musí pred úhradou overiť, či účet jeho dodávateľa je registrovaný; v opačnom prípade ručí za neodvedenú DPH dodávateľa. Overovanie stojí čas, možno aj peniaze na prípadný softvér, nehovoriac už o situácii, kedy faktúru pri prijatí či zaúčtovaní overíme, no uhradíme ju až neskôr – napr. v dobe, kedy už daný dodávateľ bude mimo zoznamu a teda rizikový
  • okrem toho sa zaviedla možnosť odberateľa rozdeliť platbu jeho dodávateľovi – sumu bez DPH uhradí dodávateľovi a sumu DPHčky priamo daňovému úradu (t. j. na účet, na ktorý tento dodávateľ platí DPH-čku daniarom). A to pre situáciu, kedy je dodávateľ rizikový a minimálne jeho bankový účet nie je v registri daniarov. Ak dodávateľ z rôznych dôvodov platbu DPH-čky na výstupe neuhradí, daňový úrad použije túto platbu na úhradu práve tejto dane. Na odberateľa to opäť kladie nároky – pozor bude treba dávať aj pri úhrade a, bohužiaľ, aj pri účtovaní všetkých týchto transakcií v účtovníctve či daňovej evidencii.

Koho a čoho sa to týka:

  • podľa všetkého nie je potrebné reportovať čísla resp. iné identifikátory účtov v iných službách, než sú banky – ako je napr. PayPal či Stripe.
  • povinnosť sa týka len plnohodnotných platiteľov DPH registrovaných v zmysle § 4 zákona o DPH. Teda nie firiem registrovaných podľa § 7a či § 7 zákona o DPH.
  • overovať (so zodpovednosťou za neodvedenie DPH) budeme musieť len bankové účty slovenských dodávateľov. Zahraničných nie.

Ručenie za neodvedenú DPHčku dodávateľa

Inštitút ručenia už v zákone o DPH máme nejakú dobu. Je jedným z pilierov či bodov vládneho boja proti daňovým podvodom prebiehajúcim cca od r. 2013. Jeho súčasťou je napr. povinný kontrolný výkaz ako podrobný report údajov z faktúr a obchodov každého platiteľa DPH či dnes už zrušená povinnosť skladať zábezpeku pri registrácii nových platiteľov DPH s rizikovými prepojeniami.

Kto a kedy teda za DPHčku dodávateľa ručí?

Platiteľ DPH, ktorý nakúpil tovar alebo službu od priameho dodávateľa a predmetný dodávateľ neuhradil sumu DPH z faktúry štátu. A to v prípade že „vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol“, že táto DPHčka či jej časť nebude uhradená.

A kedy „vedieť mal či mohol“?

  • ak je fakturovaná suma bez ekonomického opodstatnenia neprimerane vysoká alebo nízka
  • v čase daného obchodu boli odberateľ a dodávateľ prepojené spoločným štatutárom alebo spoločníkom
  • a po novom: fakturovanú sumu uhradil odberateľ na bankový účet, ktorý nie je registrovaný v príslušnom zozname daniarov.

Zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie“ je Finančná správa povinná viesť na svojom webovom sídle od 1.1.2022.

Pridať komentár