Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Kedy fakturovať s DPH a kedy bez?

Kedy fakturovať s DPH a kedy bez?

Článok aktualizovaný na rok 2024.

Obchodovanie s rôznymi krajinami sveta je dnes už do veľkej miery jednoduché. Jednou z akýchsi psychologických bariér sú však trochu zložité pravidlá cezhraničnej fakturácie, ľudovo povedané „byrokracia“. V ktorej situácii a komu fakturovať za cenu vrátane DPH, kedy zas DPH platí odberateľ alebo sa neplatí vôbec? Uvádzame základný orientačný prehľad – tentoraz sa týka len firiem, ktoré sú plnohodnotnými platiteľmi DPH.

Predaj tovaru a služby v rámci SR

Faktúra vystavená slovenskému odberateľovi sa spravidla vystavuje za cenu vrátane DPH. A to bez ohľadu na to, či odberateľom je podnikateľ-platiteľ DPH, podnikateľ-neplatiteľ DPH alebo súkromná osoba.

V niektorých konkrétnych obchodoch sa však povinnosť platiť DPH prenáša na slovenského odberateľa – dodávateľ teda fakturuje za cenu bez DPH a DPH platí formou samozdanenia jeho odberateľ. Ide hlavne o niektoré presne určené stavebné práce a dodávku tovaru s inštaláciou / montážou, dodanie kovového odpadu a šrotu alebo dodanie nehnuteľnosti neoslobodenej od DPH, t.j. ktorú slovenský dodávateľ fakturuje slovenskému odberateľovi za cenu vrátane DPH (teda rozhodol sa uplatniť DPH).

Faktúra vystavená slovenskému odberateľovi týkajúca sa dodávky oslobodenej od DPH sa vystavuje za cenu bez DPH. V podnikateľskej praxi môže ísť najčastejšie o faktúru za predaj nehnuteľnosti po 5 rokoch od prvej kolaudácie alebo prenájom nehnuteľnosti (pri prenájme nehnuteľnosti určenej na iný účel ako bývanie podnikateľovi sa však podnikateľ môže rozhodnúť, že ho bude fakturovať za cenu vrátane DPH – kvôli jednoduchšiemu odpočítaniu DPH) prípadne sprostredkovanie finančných produktov a poistenia.

Predaj tovaru do EÚ

Faktúra vystavená odberateľovi do EÚ za predaj tovaru, ak bol tovar odoslaný alebo prepravený do krajiny odberateľa a odberateľ oznámil svoje IČ DPH v krajine, do ktorej bude tovar dodaný, sa vystavuje za cenu bez DPH. Predaj tovaru za týchto podmienok je oslobodený od DPH (DPH platí odberateľ v krajine dodania tovaru). Pri fakturácii v SuperFaktúre odporúčame zaškrtnúť „Prenesená daňová povinnosť“ – SuperFaktúra automaticky doplní povinné klauzulky*.

Faktúra vystavená odberateľovi do EÚ za predaj tovaru, ak bol tovar odoslaný alebo prepravený do krajiny odberateľa a odberateľ svoje IČ DPH neoznámil, slovenský platiteľ DPH fakturuje za cenu vrátane slovenskej DPH. Môže ísť o predaj firme, ktorá vo svojej krajine nie je registrovaná pre DPH ako aj predaj súkromnej osobe.

Pozor na predaj tovaru na diaľku súkromným osobám alebo firmám bez IČ DPH z EÚ – po prekročení sumy takto definovaných predajov 10 000 EUR za aktuálny aj predchádzajúci rok musia zdaňovať sadzbou DPH príslušnou každej krajine, v ktorej sídlia odberatelia (najčastejšie prostredníctvom systému OSS alebo sa podnikateľ registruje pre DPH v každej krajine EÚ, do ktorej tovar predáva).

Predaj služby do EÚ

Pri väčšine služieb dodávaných podnikateľom platí prenos daňovej povinnosti na odberateľa – faktúra sa teda vystaví za cenu bez DPH vrátane povinnej klauzuly o prenose daňovej povinnosti*. Programovanie, rôzne webové služby, predaj reklamy, konzultácie – to sú len niektoré z nich, takýchto typov služieb však môže byť v praxi viac.

Rovnaké služby dodávané súkromným osobám alebo podnikateľom bez národného IČ DPH, sa zdaňujú v SR. Platiteľ DPH teda službu fakturuje za cenu vrátane slovenskej DPH.

Niektoré špecifické služby sa zdaňujú na Slovensku (ich miesto dodania je vždy na Slovensku) a preto sú fakturované so slovenskou DPH bez ohľadu na to, kto je odberateľom.

Pri posudzovaní zdaňovania služby je vždy podstatným zložito zisťované „miesto dodania“. V stručnosti ide o tieto služby:

  • služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, ktorá sa fyzicky nachádza na území SR – napr. ubytovanie, stavebné a projekčné práce a pod.;
  • krátkodobý prenájom dopravných prostriedkov, ak sa daný dopravný prostriedok prenajal na území SR;
  • vstupné na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a podobné služby uskutočnené na území SR;
  • doprava osôb vykonaná na území SR;
  • reštauračné a stravovacie služby poskytnuté na území SR prípadne poskytnuté na lodiach, lietadlách a vlakoch začínajúcich svoju cestu na území SR.

Zároveň existujú niektoré špecifické pravidlá zdaňovania konkrétnych služieb poskytovaných súkromným osobám. Je ich viac a sú zložitejšie – keďže ďaleko presahujú účel tohto článku, každý špecifický prípad odporúčame posúdiť s odborníkom.

Jednou z takýchto výnimiek je predaj digitálnych produktov (online kurzov, šablón, softvérových modulov, aplikácií a pod.) súkromným osobám v EÚ a firmám bez prideleného IČ DPH v EÚ – tie sa po prekročení sumy takto definovaných predajov 10 000 EUR za aktuálny aj predchádzajúci rok musia zdaňovať sadzbou DPH príslušnou každej krajine, v ktorej sídlia odberatelia (najčastejšie prostredníctvom systému OSS).

Predaj tovaru do krajiny mimo EÚ

Faktúra za predaj tovaru odoslaného alebo prepraveného na územie štátu mimo EÚ sa vystavuje bez DPH. Takýto predaj je oslobodený od DPH – slovenský dodávateľ musí, samozrejme, disponovať colným vyhlásením potvrdzujúcim výstup tovaru z EÚ a dokladom o odoslaní / preprave daného tovaru.

>> Prečítať si viac o fakturácii pri vývoze tovaru do tretích krajín <<

Predaj služby do krajiny mimo EÚ

Pri predaji služieb do tretích krajín platia podobné pravidlá, ako v prípade ich predaja do krajín EÚ – pri väčšine služieb sa za miesto dodania považuje sídlo odberateľa a následne sa faktúra vyhotovuje bez DPH. Výnimkou sú služby s miestom dodania v SR, ktoré sa z tohto titulu fakturujú za cenu vrátane DPH.

>> Prečítať si viac o fakturácii za služby do tretích krajín <<

Poraďte sa a zabezpečte dôkazmi

V prípade DPH – najmä pri fakturácii bez DPH – je dôležité pred prípadnou kontrolou preukázať, že ide o dodávku oslobodenú od DPH, prípadne ju zdaňuje odberateľ. V praxi okrem toho nastáva mnoho zložitejších a komplexnejších situácií, ktoré nie je možné jednoznačne posúdiť hneď – vtedy je vhodné dôkladnejšie si nad témou posedieť vrátane spolupráce s účtovníkom, daňovým poradcom či Finančnou správou.

*po zaškrtnutí voľby „Prenesená daňová povinnosť“ SuperFaktúra automaticky doplní povinnú klauzulu, ktorá je jednotná a spoločná pre dodávku tovaru i služby:

Dodanie tovaru je oslobodené od dane. Dodanie služby podlieha preneseniu daňovej povinnosti.

Doplnenie: jeden z našich čitateľov sa pýtal, prečo je „nezdanenie“ dodania tovaru formulované rozdielne oproti dodaniu služby – t. j. prečo je tovar oslobodený a pri službe sa daňová povinnosť prenáša. A prečo? Dodanie tovaru a dodanie služby sú z hľadiska DPH 2 rozdielne režimy s rozdielnymi pravidlami. Dodanie tovaru spojené s prepravou a odoslaním má miesto dodania v SR, no za určitých podmienok (ak napr. odberateľ oznámi svoje zahraničné IČ DPH, inak nie) ho SK dodávateľ oslobodí. Dodanie služby do zahraničia nie je oslobodené od dane, akurát služba má miesto dodania v zahraničí. Považujeme za korektné to v článku formulovať, aj napriek tomu, že pri fakturácii sa pre tovar aj službu do faktúru dopĺňa jednotná formulka.

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

101 komentárov

Dobrý deň, som neplatca DPH registrovaný podľa § 7a. Fakturujem služby podnikateľovi (firma ltd.) z iného členského štátu EÚ. Neviem, či je reálne platcom DPH alebo nie, ale dal mi jeho VAT Reg. No., ktoré uvádzam aj na faktúre. 1) Musím si na fakturach uvádzať formulku "prenesenie daňovej povinnosti"? 2) Je podnikateľ povinný odvádzať daň z každej jednej faktúrovanej položky, ktorá je uvedená na faktúre, aj keby nebol reálne platca DPH, ale bol by registrovaný pre VAT, tiež len podľa nejakého paragrafu ako máme na SR my § 7a a taktiež pokiaľ na faktúrach neuvádzam žiadnu DPH (keďže nie som platcom DPH) Ďakujem krásne.
Doporučujem zistiť a overiť jeho registráciu pre DPH. Ak totiž IČ DPH má a je platné, uvádzate "prenesenie daňovej povinnosti" a dodávku vykazujete v súhrnnom výkaze pre DPH, v opačnom prípade nie (miesto dodania je tak v SR a táto suma sa počíta do obratu pre registráciu za platiteľa DPH). Pri druhej otázke sa asi pýtate na odberateľa: odpoveď je v zákone o DPH platnom v jeho krajine, no veľmi pravdepodobne aj on má povinnosť vykazovať DPHčku z prijatej služby (aká platí v SR)
Dobrý deň, som neplatca DPH registrovaný podľa § 7a. Fakturujem služby podnikateľovi (firma ltd.) z iného členského štátu EÚ. Neviem, či je reálne platcom DPH alebo nie, ale dal mi jeho VAT Reg. No., ktoré uvádzam aj na faktúre. 1) Musím si na fakturach uvádzať formulku "prenesenie daňovej povinnosti"? 2) Je podnikateľ povinný odvádzať daň z každej jednej faktúrovanej položky, ktorá je uvedená na faktúre, aj keby nebol reálne platca DPH, ale bol by registrovaný pre VAT, tiež len podľa nejakého paragrafu ako máme na SR my § 7a? Ďakujem krásne.
1 v princípe áno, no uvedené sa týka väčšiny služieb, nie však všetkých možných služieb 2 ak myslíte odberateľa, tak čo musí urobiť, nie je až tak problém slovenského dodávateľa a hlavne: závisí od zákonov v jeho krajine. No v princípe áno, ak ide o odberateľa z EÚ, tak musí vyčísľovať DPHčku z prijatej služby - tak ako slovenský podnikateľ v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH
Dobrý deň, mám slovenskú živnosť, pracujem pre slov. firmu, cez ktorý vykonavam stavebnu činnost na nehnutelnosti v zahranici, stávam sa platcom DPH keď môj obrat presiahne 49 790 EUR za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov? Dakujem za odpoved.
V prípade stavebných prác je to zložitejšie. Principiálne všetko závisí od miesta dodania služby. Miesto dodania stavebných prác ako služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť je krajina v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza - SR to teda nie je a tu obrat (podľa znenia otázky) nesledujete. Čiže je potrebné si prejsť pravidlá pre DPH v danej krajine: buď sa tam musíte registrovať za platiteľa DPH, fakturovať SK firme za cenu vrátane miestnej DPHčky, podávať tam výkazy a odvádzať DPHčku danej krajine alebo je to prípadne inak.
Slovenská dopravná firma s IČ DPH dodala tovar fyzickej osobe z ČR bez IČ DPH, nakládka v SR vykládka ČR. Fa bola vystavená na FO z ČR so samozdanením. Je fa vystavená na FO správne? Ďakujem za info
Ak hovoríme o dodaní tovaru - nie služby dopravy ("dopravná firma") - zo Slovenska fyzicky do ČR odberateľovi bez IČ DPH, miesto dodania tovaru je v SR a fakturujete podľa mňa za cenu vrátane DPH. Ak sa teda rozumieme a otázka obsahuje všetky informácie o danom obchode :)
Dobrý deň, česká s.r.o si u mňa objednala službu (vytvorenie webstránky). Ja, živnostník - neplatca DPH registrovaný podľa § 7a sídlim na Slovensku. Ako postupovať v prípade keď nie sú platcovia DPH, respektíve nemajú splnenú ich obdobu našej registrácii k DPH? (aspoň tak to ukazuje web EÚ pre skontrolovanie platnosti IČ DPH). Musia pred prijatím služby získať platné IČ DPH alebo môžem vystaviť faktúru na fyzickú osobu - konateľa po dohode s ním? Vopred ďakujem za odpoveď.
Službu dodávate českej firme (eseročke), teda faktúru tak či tak vystavujete na firmu. Akurát to IČ DPH: ak firma neposkytne platné IČ DPH, tak ju - iba na účely DPH - považujete za tzv. nezdaniteľnú osobu a teda nenastáva prenos daňovej povinnosti na odberateľa. Na faktúre neuvádzate formulku "Prenesenie daňovej povinnosti" a službu nevykazujete v súhrnnom výkaze.
Dobrý deň, som živnostník neplátca DPH, dodávam grafické služby do Česka, odberateľovi, ktorý má pridelené CZ DIC, ale tiež nieje plátca DPH. Ako mám vystaviť faktúru? Kto platí v tomto prípade dph ? ĎAkujem
Dobrý deň, Váš odberateľ je pravdepodobne podľa českého zákona tzv. identifikovanou osobou (ekvivalent nášho podnikateľa registrovaného podľa § 7a ako ste aj vy). Táto identifikovaná osoba je povinná pri prijatí plnenia za grafické služby od slovenského podnikateľa odviesť DPH v ČR bez nároku na odpočet DPH. Ak ste teda obdržali jeho IČ DPH (resp. CZ DIČ), faktúru vystavíte s prenosom daňovej povinnosti na odberateľa.  
Dobry den, sme s.r.o. neplatitel dph a vykonavame opravu a servis plastovych okien na nehnutelnosti nachadzajúcej sa v CR pre sukromne osoby v CR. Je potrebne sa registrovat ako platitel dph v CR? Ako spravne vystavit fakturu ako neplatca dph ked budem fakturovat sukromnej osobe do CR a ako fakturu ked budem fakturovat ako neplatca DPH do CR firme registrovanej pre dph v CR.
Ide podľa všetkého o tzv. služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť a miesto dodania na účely DPH-čky sa teda nachádza v krajine, v ktorej sa predmetná nehnuteľnosť nachádza. Teda v ČR. Pri dodávke súkromným osobám podľa mňa nemáte inú možnosť, len sa informovať o prípadných registračných povinnostiach v ČR - s najvyššou pravdepodobnosťou sa musíte stať platiteľom DPH v ČR a službu fakturovať s českou DPH a vykázať v českých výkazoch pre DPH. Pri dodávke českému platiteľovi DPH pravdupovediac neviem, zložitá téma - DPHčka sa platí česká a vzhľadom na prenos daňovej povinnosti na českého odberateľa by slovenský dodávateľ mal službu fakturovať s prenosom daňovej povinnosti. Zároveň sa však pri týchto špecifických služieb nemusí registrovať pre DPH - ani podľa § 7a ani podľa § 4 (ak ste nedosiahli obrat pre povinnú registráciu).
Dobrý deň, Som neplatca DPH registrovaný podľa paragrafu 7a. Mám momentálne klienta z Talianska a jedine co mi dodal k fakturácii je jeho adresa a "fiscal code". Vystavim faktúru ako pre fyzickú osobu alebo je klient podnikateľom? Žiadne iné informácie mi nechce poskytnúť. Vopred ďakujem za pomoc, Tomáš.
Ak Vám zahraničný odberateľ z EÚ (fyzická osoba alebo firma bez IČ DPH) nenahlásil svoje platné IČ DPH (možnosť overiť platnosť IČ DPH tu: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=sk), tak na odberateľa nie je možné preniesť povinnosť platiť DPH.
Dobrý deň. Ak spoločnosť s.r.o. platca DPH obchoduje so spoločnosťou s.r.o. - neplatca DPH, pri fakturácii vystavuje platcovská spoločnosť faktúru s DPH? Čo s vyčíslenou DPH na faktúre ak je odberateľ neplatca? Vzniká v takom prípade platcovi nejaká povinnosť pri DPH? Je potrebné takýto obchod uvádzať do daňového priznania k dph a do výkazu, ak je odberateľ neplatcom? Ďaukjem.
No ak ide o dodávku, ktorá nie je oslobodená od DPH a DPH sa neuplatňuje iným režimom (napr. prenos daňovej povinnosti na odberateľa), tak áno, faktúra je za cenu vrátane DPH. Dodávateľ DPH-čku z tejto faktúry štandardne vykáže ako DPH na výstupe a po odpočítaní vstupnej DPH ju odvedie štátu. A samozrejme všetko uvedie v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze.
Dobrý deň chcem sa spýtať sme firma platca DPH. Nakúpim tovar z Poľska bez DPH a ďalej ho predávam do Číny vystavim faktúru tak isto bez DPH? Iba si navysim sumu o maržu? Ktoré doklady si musím potom odložiť pre daňovákov ? Napr:( colne vyhlásenie,doklad o odoslaní)? Ďakujem
Vývoz tovaru mi EÚ je oslobodený od DPH - no po splnení všetkých podmienok uvedených v § 47 zákona o DPH. Odporúčam naštudovať celý paragraf, no najdôležitejšou podmienkou je, aby ste disponovali "colným vyhlásením, v ktorom je colným orgánom potvrdený výstup tovaru z územia Európskej únie, a dokladom o odoslaní alebo preprave tovaru", pričom toto colné vyhlásenie musíte mať najneskôr do konca šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom ste si toto oslobodenie od DPH uplatnili.
Viete mi prosím poradiť ako správne vystaviť faktúru za služby (grafické práce) do krajiny v rámci EU a ako mimo EU pre fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom? Som neplatca DPH, ale registrovaný podľa § 7a. Vystavím FA bez DPH? A uvediem ich v súhrnom výkaze?
Principiálne vždy bez DPH. Ak je pri dodávke služby do EÚ odberateľom subjekt bez IČ DPH prideleným v danej krajine, nepripájate formulku "Prenesenie daňovej povinnosti" a neuvádzate v súhrnnom výkaze; ak ide pri predaji do krajiny mimo EÚ o nepodnikateľa, samozrejme tiež bez DPH, neuvádzate bez DPH a formulka (resp. počítanie vs nepočítanie do Vášho obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH) závisí od presnejšieho zatriedenia služby.
Dobrý deň. Sme Slovenská firma, platca DPH a potrebujeme refakturovať Poľskej firme tiež platca DPH ubytovanie a stravu, kt. sme ich pracovníkom zabezpečili na Slovensku. Nefakturujeme žiadne sprostredkovanie, len chceme prefakturovať ubytovanie a stravu. Fakturujeme s DPH alebo bez DPH ?
Dobrý deň, Prosím, ak ja ako platca DPH fakturujem za službu neplatcovi DPH v ČR, fakturujem mu sumu s DPH. Na faktúre vyčíslim aj DPH? Teda ak fakturujem 100€ bez DPH, fakturujem mu 100€ +20€ DPH, alebo sumu 120€? Ďakujem krásne
100 EUR ako základ DPH (resp. cenu za službu) a samostatne 20 EUR ako DPH zo základu v sadzbe 20%. Teda rozčleniť. Rovnako ako v prípade fakturácie v rámci SR.
Dobrý deň, chcem sa spýtať, či maďarská spoločnosť, ktorá je platcom DPH v Maďarskej republike, fakturovala správne, ak slovenskej firme, neplatcovi DPH uviedla cenu bez DPH za kúpený tovar?
Ak ste jej - omylom či zámerne - zadali pri objednávaní prípadné IČ DPH, ktoré máte pridelené v SR (napr. z titulu registrácie podľa § 7a zákona o DPH), tak áno;, ak ste IČ DPH neuviedli, tak podľa všetkého nepostupovali správne. No môj názor je, že ak ide o nesprávny postup, nesprávne ho uplatnil dodávateľ a je to de facto jeho problém.
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať,otvorili sme si s manželom živnosť, aby sme mohli prenajímať náš apartmán v Tatrách cez booking .com, jeden zo zákazníkov si vyžiadal faktúru za svoj pobyt, zaplatil bookingu plnu sumu,ale my sme od bookingu dostali sumu mínus sprostredkovacie poplatky pre booking, musíme na faktúre uviesť plnú sumu, ktorú ubytovaný zaplatil, hoci celá suma na náš účet nikdy nebola pripísaná? A ešte sa chcem opýtať, platíme pri tomto type podnikania DPH a tým pádom ju musíme uvádzať aj na faktúre? Ďakujem veľmi pekne za Váš čas. Ivana
DPH z predaja: určite ste povinní si sledovať obrat pre povinnú registráciu a ak ho dosiahnete, ste povinní požiadať o registráciu za platiteľa DPH - viac tu https://www.superfaktura.sk/blog/obrat-pre-povinnu-registraciu-za-platitela-dph-co-sa-donho-pocita-a-co-nie/ alebo tu https://www.superfaktura.sk/blog/obrat-pre-povinnu-registraciu-za-platitela-dph-si-musi-kazdy-podnikatel-sledovat-sam/. Ak sa platiteľom DPH stanete a účelom danej nehnuteľnosti v kolaudačnom rozhodnutí je bývanie, prenájom je oslobodený od DPH. DPH ani nefakturujete a nie je teda možné si odpočítať DPH z príslušných vstupov. Ak však ide o prenájom/poskytnutie ubytovania v nehnuteľnosti s iným stanoveným účelom, pri prenájme podnikateľskému subjektu sa prenajímateľ-platiteľ DPH môže rozhodnúť, že k nájomnému bude fakturovať DPH (vtedy si vstupnú DPH-čku môže odpočítať) alebo prenájom oslobodí (vtedy si nemôže odpočítať vstupnú DPH resp. sa môže dostať do režimu úpravy vstupnej DPH koeficientom). DPH z nákupu služby: z poplatku, ktorý Vám za sprostredkovanie zrazí booking, ste povinní platiť DPH z prijatej služby a to každý predmetný mesiac. Ešte predtým ste povinní sa zaregistrovať pre DPH v zmysle § 7a zákona o DPH. Čo sa týka faktúry, resp. dokladu za ubytovanie - túto situáciu by som musel vidieť v praxi, no ak zákazník zaplatil plnú sumu bookingu, mal by mať doklad od bookingu, Vy ho už nevystavujete.
Dobrý deň, sme firma sro DPH,kúrenárske montážne práce a čistenie kanalizácie. Faktúru môžeme vystavyť za montáž pre firmy stavebné s DPH alebo bez? A Čistenie kanalizacie s DPH? Dakujem
Obe činnosti sa nachádzajú v "balíku" prác, pri ktorých sa daňová povinnosť prenáša na odberateľa (https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_usmernenia/Nepriame_dane/2015/2015.12.08_Oznam_CPA.pdf) - tj fakturujete bez DPH, ak je odberateľom slovenský platiteľ DPH. Môj názor
Dobrý deň. Nie som platca DPH, ale potreboval som IČ DPH podla §7a, lebo kúpim reklamu zo zahraničia.(FB Ads, Google ads). 1. otázka: ked kupim tovar zo zahraničia, tovar mozem dostat bez DPH pretoze mám IČ DPH? 2.otazka: Tovar mozem predávat bez DPH v tuzemsku(dph platca od 49 790€) ale aj v zahranicia(kazdý stát má iné limity)? 3.otazka: Ked mám IČ DPH §7a každý mesiace musim odovzdat danové priznanie? Dakujem pekne :)
1. DPH platíte vždy - nie ste totiž platiteľ DPH a DPH zo vstupov si odpočítať nemôžete. Akurát keď pri kúpe tovaru IČ DPH oznámite, vyfakturujú Vám tovar bez DPH a v SR musíte podať daňové priznanie k DPH. V opačnom prípade kupujete za cenu vrátane zahraničnej DPH 2. Presne tak, každý štát má svoje limity a po ich prekročení sa musíte registrovať pre DPH v danom štáte (resp. presnejšie: postupovať podľa ich zákonov) 3. Iba za mesiace, v ktorých ste povinný platiť DPH buď z nakúpenej služby (FB, Google) zo zahraničia alebo z kúpy tovaru z EÚ.
Dobry den Chcem sa opytat na nakup stroja zo zahranicia(eu) na Svk.Som registrovany platca DPH nakolko robime iba sluzby v ramci Eu.Je nakup stroja bez DPH a dodatocne je povinnost na SVk DU? DAKUJEM PEKNE
Správny postup je taký, že zahraničnému dodávateľovi by ste mali oznámiť svoje IČ DPH a on by Vám to mal predať za cenu bez DPH - DPH vyrieši na Slovensku Váš účtovník / daňový poradca (samozdanenie). V konečnom dôsledku Vás stroj stojí cez bez DPH.
Dobrý deň, Prosím vás o radu.nemecka firma(rezident DE) nam fakturuje prepravu Sk-AT so slovenskou danou 20%. nemecka firma nema stalu prevadzkaren na slovensku. Je to správny postup? Ako maju spravne vystavit fakturu? Bez dane a my ju samozdanime? Ďakujem
Závisí od nemeckých zákonov. Podľa toho nášho sa fakturuje bez DPH - teda obchod medzi 2 firmami v rôznych štátoch podlieha základného pravidlu určenia miesta dodania služby: služba sa zdaní v SR ako krajine odberateľa a dodávateľ by teda mal fakturovať za cenu bez DPH.
Dobry den prajem, ako slovenska sro a platca DPH sme na Slovensku pre nemecku firmu (platca DPH v Nemecku) vylozili z kamiona dovezeny stroj a potom sme ho osadili na miesto prevadzky vo vyrobnej hale. Fakturu sme vystavili s DPH (sluzba na Slovensku), ale nemecky partner s tym nesuhlasi. Vystavili sme fakturu s DPH spravne?
Podľa slovenského zákona o DPH sa takýto obchod - ak ide o dodanie tovaru s inštaláciou/montážou - zdaňuje v Nemecku, teda fakturujete za cenu bez DPH. Je potrebné si teda naštudovať nemecké predpisy, prípadne ich prekonzultovať s nemeckým odberateľom - najpravdepodobnejší bude prenos daňovej povinnosti na neho.
Dobrý deň, môj klient je prepravná spoločnosť a chcel by začať obchodovať ešte pred pridelením IČ DPH. Dodávateľom je maďarská firma registrovaná pre DPH. Pochopila som správne, že ak slovenský odberateľ nie je zatiaľ platcom DPH, tak maďarská firma vystaví faktúru s DPH? Druhá otázka - čo v prípade, ak firma neregistrovaná /zatiaľ/ pre DPH dodá tento tovar do ČR firme ktorá je platcom DPH? Vystavuje slovenská firma FA bez DPH? Kto zaplatí v takomto prípade DPH ? Myslím si, že firma by dovtedy ani nemala začať obchodovať, pokým nebude mať IC DPH, ale nedá si povedať...
1 Maďarská spoločnosť vystaví faktúru predovšetkým podľa maďarských zákonov, no vo všeobecnosti v EÚ odberateľovi bez IČ DPH fakturuje za cenu vrátane DPH, aj tovar aj službu. Riešením bude zatiaľ sa zaregistrovať podľa § 7, nákup tovaru bez DPH samozdaniť slovenskou DPHčkou v SR a neskôr - po zaregistrovaní sa za plnohodnotného platiteľa DPH - túto DPH odpočítať. 2 Slovenská firma neplatiteľ DPH samozrejme fakturuje za cenu bez DPH a mne to tak vychádza, že DPH neplatí nikto. No zložitá téma, opäť skôr pre Finančnú správu :)
Dobrý deň, som platcom DPH robím predaj tovaru a službu teda servis v dokladoch uvádzam materiál a aj prácu za opravu. Robím to iba v rámci SK. Mám účtovať všetko s DPH alebo na službu sa vťahuje neuvádzanie DPH? 2. Ak predám zariadenie a zároveň robím službu teda odvoz a zaškolenie a je to zdarma odvoz a zaškolenie faktúra má byť s DPH alebo bez DPH ak je tam aj predaj a aj služba-v rámci SK
1 Ako platiteľ DPH fakturujete prioritne všetko za cenu vrátane DPH, aj tovar, aj služby. Ak teda nejde o dodávku, na ktorú sa vzťahuje prenos daňovej povinnosti na odberateľa v rámci SR, vtedy platí DPH odberateľ. 2 priznám sa, že celkom nerozumiem, no opäť tovar aj služba prioritne za cenu vrátane DPH
Dobrý deň, chcem sa spýtať firma v SK platca dph nakúpy tovar od firmy zo zahraničia, ktorá ma slovenske IČ DPH.Môže byť na faktúre uvedená DPH alebo nie? Ďakujem
Napadá ma viac možných režimov a zo znenia otázky nie je jasné, o aký ide (napr. aký tovar, kde bol dodaný a pod.). Napr. dodania zahraničnou firmou so slovenským IČ DPH prostredníctvom jej predajne/skladu na území SR - v tomto prípade sa prenáša povinnosť platiť DPH na odberateľa, čiže fakturuje sa bez DPH.
Dobrý den prajem,chcem sa spýtať,v novembri 2017 dosiahne firma ročný obrat okolo 50000eúr,čiže sa stáva povinným platcom DPH,moja firma robi služby pre dvoch obstáravateľov,jedna firma je platcom DPH,čiže možem jej zaučtovať faktúru s DPH,druha firma je štátna inštitúcia,ktorá nie je platcom DPH,čiže jej nemožem priučtovať DPH,preto chcem sa spýtať,či musím platiť DPH,ak táto firma nie je platcom DPH,ďakujem
S tým obratom si to určite overte, nie všetko sa doňho totiž počíta (viac https://www.superfaktura.sk/blog/obrat-pre-povinnu-registraciu-za-platitela-dph-co-sa-donho-pocita-a-co-nie/). Ak už obrat dosiahnete, ste povinný požiadať o registráciu, daňový úrad Vám pridelí IČ DPH a až od toho dátumu ste platiteľom DPH. Princpiálne slovenským odberateľom fakturujete za cenu vrátane DPH, bez ohľadu na to, či sú platiteľmi alebo nie. Možných režimov je však viac, v stručnosti sú vysvetlené v tomto článku a pre zložitejšie situácie odporúčame sa obrátiť na Finančnú správu či daňového poradcu.
Dobry den prajem, chcem sa len informovat o sposobe fakturacie. Som SRO a platca DPH so sidlom na Slovensku. Zahranicny podnikatel so sidlom(platca dph) v zahranici si ma najal na poskytnutie sluzby, ktora sa vykona na Slovensku. Chapem to spravne, ze mam vystavit fakturu bez dph s prenosom danovej povinnosti na zahranicneho podnikatela? Dakujem
Vo väčšine prípadov to prebieha presne takto. No niektoré služby majú výnimku a postup sa určí trochu inak (napr. stavebné práce).
Prosím Vás, keď sme SRO -čka.platcom DPH, vykonávali sme zámočnícke práce na území SR pre zahraničného odberateľa, ktorý je taktiež platcom DPH v zahraničí, budeme im faktúru vystavovať bez DPH? Ďakujem
Zo znenia otázky mi vychádza, že zámočnícke práce boli vykonávané na nehnuteľnosti v SR a pravdepodobne ide o služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť - v tom prípade fakturujete za cenu vrátane DPH (miesto dodania je totiž v SR a ide o výnimku). No vzhľadom na pomerne širokú definíciu "služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť" odporúčam pre definitívne potvrdenie obrátiť sa na Finančnú správu prípadne daňového poradcu.
Dobrý deň, som živnostník a platca dph, robím v Česku ale fakturujem slovenskému zivnostnikovi, ktorý nie je platca dph, musím mu vystavit fakturu s DPH alebo nie? Jedná sa o stavebne prace.
Trochu nám chýbajú údaje ("robím v Česku" znamená že ste slovenský živnostník alebo česká firma); rovnako je potrebné posúdiť stavebné práce pomerne podrobne), navyše ide pri stavebných prácach a zahraničí o komplikovanú oblasť, odporúčame teda situáciu prediskutovať min. s Finančnou správou, ideálne s daňovým poradcom. Principiálne: miesto dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť (tu stavebné práce pravdepodobne patria, no nemusia) je krajina, kde sa nehnuteľnosť fyzicky nachádza. Ak SK živnostník dodáva služby na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v ČR, DPH sa platí v ČR podľa českých pravidiel: a to buď prenesením daňovej povinnosti na odberateľa (ak je to možné) alebo sa musí SK živnostník registrovať v ČR ako platiteľ DPH a tam DPH podľa českých pravidiel vykazovať a odvádzať.
Dobrý deň, viete ma, prosím, odkázať na zdroj, z ktorého máte: "Faktúra vystavená slovenskému odberateľovi sa vystavuje za cenu vrátane DPH. A to bez ohľadu na to, či odberateľom je podnikateľ-platiteľ DPH, podnikateľ-neplatiteľ DPH alebo súkromná osoba."? Ďakujem veľmi pekne.
§ 69 ods. 1 zákona o DPH: "Platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak". Teda veta hovorí o fakturácii platiteľom DPH zo SR iným subjektom a o hlavnom pravidle. Existuje samozrejme ešte niekoľko iných režimov, tie sú v článku stručne popísané, vrátane toho, že iné režimy si treba podrobnejšie presť s poradcami či daniarmi.
Dobrý deň. Kupoval som tovar z Nemecka cez eshop. Nákup bol privátny, faktúra bola vystavená s Nemeckou DPH 19 percent a takto to šlo OK niekolko objednávok ... Teraz od 1.6. 2017 ďalšia objednávka my poslali faktúru a je tam DPH 20 percent s tvrdením že sa im zvýšili objednávky zo slovenska tak mi bude rátaná slovenská 20 percentná DPH...Je to normálne ???
Pokiaľ ste im neoznámili svoje IČ DPH (ako podnikateľa), vystavili Vám faktúru za cenu vrátane nemeckej DPH. S tou slovenskou neviem, tú podľa mňa fakturujú iba v prípade, ak dodávajú zo Slovenska.
Dobrý deň, sme začínajúca dopravná spoločnosť. Vykonali sme službu-prepravu z nemeckého mesta do iného nemeckého mesta. Odberateľom služby je SK spoločnosť. Obaja sme platcami DPH. Fakturovať túto službu s DPH alebo bez DPH s prenosom DP?
Miestom dodania služby je krajina odberateľa, teda SR a teda fakturujete za cenu vrátane DPH.
Dobry den, mam dve otazky: 1: sme firma neplatca dph, dodavame do madarska tovar cez eshop. Logicky mame 0% dph pre nasoch odberatelov vsak ?! 2: madarska posta nam fakturuje bez dph kurierske sluzby. My musime nieco riesit kazdy mesiac tj. Kontroln vykaz? Alebo nieco podobne?! Dakujem za zodpovedanie
1 ako neplatiteľ DPH máte zatiaľ 0%, no ste si povinný sledovať hranicu tovaru, po prekročení ktorej ste povinný sa ako platiteľ DPH registrovať v Maďarsku. Potom budete maďarským zákazníkom fakturovať za cenu vrátane maďarskej DPH a túto DPH - vrátane výkazov - odvádzať v Maďarsku 2 kontrolný výkaz sa týka platiteľov DPH, to nie. Ale ak nakupujete služby z EÚ, ste povinný a) sa registrovať pre DPH v SR ako firma registrovaná podľa § 7a b) odvádzať DPH z týchto nákupov v SR (podrobnejšie tu https://www.superfaktura.sk/blog/zahranicne-sluzby-adwords-facebook-a-povinnost-zdanit-ich-depehackou/ )
Dobrý deň, ak som slovenská s.r.o. neplaca dane a vystavujem faktúru za službu (programovanie, grafika, konzultácie do EÚ) a odberateľ služby nie je platca dane a nemá IČ DPH, kto má daňovú povinnosť a kde vlastne?
Ak nemá IČ DPH, nemusíte sa registrovať pre DPH v SR, no tieto dodávky Vám vstupujú do obratu, na základe ktorého sa budete musieť v budúcnosti - po jeho prekročení - registrovať za platiteľa DPH v SR. Viac tu https://www.superfaktura.sk/blog/obrat-pre-povinnu-registraciu-za-platitela-dph-si-musi-kazdy-podnikatel-sledovat-sam/ a tu https://www.superfaktura.sk/blog/obrat-pre-povinnu-registraciu-za-platitela-dph-co-sa-donho-pocita-a-co-nie/
Veľmi pekne Vám ďakujem. Takže vystavujem faktúru klasicky bez DPH, kým nedosiahnem obrat potrebný na prihlásenie sa za platcu DPH v SR?
Presne tak.
A ešte jedna otázka, mám nejakú povnnosť prihlasovať sa v UK ako platca dane alebo niečo s tým spojené?
Pri týchto službách podľa mňa nie.
Dobry den, vystavili sme fakturu za tovar na Svajciarskeho odberatela, tovar bol dodany do Nemecka. Dodavka bola realizovana na parite FCA, dopravu teda zabezpecuje odberatel. Ako vystavit fakturu z pohladu DPH? Dakujem
Správna odpoveď na Vašu otázku si vyžaduje komplexné rozobratie situácie - ktorí partneri majú uzatvorené aké zmluvy, ktorá dodávka je pohyblivá a ktorá nepohyblivá atd - a následne viete zistiť postup, kto sa má/nemá v ktorej krajine registrovať a čo zdaniť, prípadne nezdaniť. Odporúčame sa preto obrátiť na daňového poradcu.
Dobry den, vystavili sme fakturu za predaj zeleza podla § 69 ods. 12 písm. a) zákona o DPH, na kt. riadku DP bude dana dodavka? Predpokladam, ze v DP ani v KV sa dodavka neuvadza, uvazujem spravne? Dakujem pekne
Do kontrolného výkazu sa uvádza pri základe DPH 5 000 EUR a viac, do daňového priznania k DPH sa neuvádza.
Dobry den, chcem poprosit o radu. Som fyzicka osoba, nie podnikatel. Prisla mi faktura za stavebne sluzby a je bez DPH. Je tam poznamka "prenos danovej povinnosti". Ma ma to ako FO zaujimat? Moze sa mi stat, ze v buducnosti bude odo mna niekto DPH vymahat, alebo je to vyslovene problem dodavatela, ze takuto fakturu vystavil?
Ak ste nepodnikateľ (a navyše neplatiteľ DPH), tak na Vás dodávateľ nemôže preniesť povinnosť platiť DPH. Kontaktujte ho, nech to opraví.
Dakujem velmi pekne za radu. Uz som ho kontaktovala, opravia to.
Dakujem velmi pekne za radu. Uz som ho kontaktovala, neuvedomil si, ze sme FO nepodnikatel. Zelam vsetko dobre
Dobrý deň! Sme platcami DPH a máme uhradiť faktúru za reklamnú plochu na propagáciu našej firmy v treťom štáte počas výstavy + registračný a administratívny poplatok. Celé to treba zdaniť na Slovensku? Alebo sa to to berie ako činnosť súvisiaca s uskutočnením a konaním výstavy a zdaňuje sa to tam.
Ide o komplexnejšiu situáciu, keďže sú tam 2 druhy služieb - reklama a registrácia na výstavu. No podľa mňa v oboch prípadoch je miesto dodania v tretej krajine, čiže daňová povinnosť sa prenáša na odberateľa a DPH Vy nefakturujete. Samozrejme by ste mali mať dôkaz o tom, že odberateľ je podnikateľ a sídli v treťom štáte. Pre jednoznačné vyriešenie sa odporúčam obrátiť na Finančnú správu alebo na daňového poradcu.
My máme uhradiť faktúru, čiže faktúra je od nich (z tretej krajiny) a nie je na nej uvedené, či je to suma s dph alebo bez. U nich sa koná výstava, konferencia, na ktorú platíme registračný poplatok a počas ktorej si prenajímame reklamnú plochu na reklamu našej firmy.
Väčšina služieb dodaných z tretej krajiny podnikateľovi do SR má miesto dodania v SR, a teda služba sa samozdaní v slovenskom daňovom priznaní k DPH (u platiteľa DPH s odpočítaním DPH). Podľa mňa sa toto vzťahuje aj na registračný poplatok na konferenciu ako službu vzdelávaciu, môj názor.
Dobrý deň! Sme platcami DPH. Dodávame tovar českej firme, platcovi DPH do ČR - fakturujeme bez DPH. Česká firma má pobočku aj na Slovensku. Ako máme fakturovať, ak dodáme tovar priamo do tej slovenskej pobočky? Ďakujem!
Miesto dodania tovaru je v SR (krajina, v ktorej sa odoslanie/preprava začína), no nie je možné dodanie oslobodiť, keďže sa tovar nepremiestnil do iného štátu EÚ - fakturujete za cenu vrátane DPH.
Dobry den, chceme staviat dom na Slovensku a chceme aby ho postavila polska firma, ktora nema na sk ziadneho sprostretkovatela. Kto, kolko a kde sa bude platit dph?
DPH sa platí v krajine, v ktorej sa nehnuteľnosť fyzicky nachádza. No to, že kto a ako závisí od komplexného posúdenia situácie: kto je odberateľ, kto dodávateľ a aké majú registrácie pre DPH. Ako užívateľ SuperFaktúry môžete využiť bezplatné účtovné poradenstvo https://www.superfaktura.sk/blog/bezplatne-uctovne-poradenstvo/
Dobrý deň, SZČO - občan SR je platcom DPH podľa parag. 4. Súčasne uzatvoril zmluvu o výkone trénerskej činnosti so športovým klubom v Poľsku , kde sa aj prechodne zdržiava. Moja otázka - ako bude účtovať vykonávanie tejto športovej - trénerskej činnosti resp. ako bude vystavovať faktúry /DPH/ pre športový klub v Polsku. Ďakujem za odpoveď.
Vzhľadom na to, že aj trénerska činnosť spadá pod ekonomickú činnosť (a teda podlieha) DPH, ide podľa všetkého o dodávku služby a aj športový klub sa na účely DPH považuje za tzv. zdaniteľnú osobu (teda podnikateľa), daňová povinnosť sa podľa mňa prenáša na poľského odberateľa. Minimálne v prípade, ak má IČ DPH - vtedy slovenská SZČO fakturuje bez DPH a dodávku uvádza do súhrnného výkazu. V opačnom prípade fakturuje za cenu slovenskej DPH, čo normálne uvedie v daňovom priznaní a kontrolnom výkaze DPH ako štandardný slovenský predaj.
Dobrý deň, slovenský prepravca platiteľ DPH vykonal prepravu tovaru na trase DE-SK slovenskému platiteľovi DPH. Priložil dokumenty CMR a T1 (tovar pochádzal z Honkongu) a vystavil faktúru bez DPH. Je to tak správne?
Podľa mňa nie, miesto dodania je v SR a slovenský platiteľ DPH fakturuje za cenu vrátane DPH. Preprava tovaru nie je medzi obchodmi, pri ktorých sa prenáša DPH v rámci SR.
Dobrý deň, dodávam službu (konzultačné práce pri implementácii ERP systému) do ČR. Asi 90% práce prebieha formou vzdialenej online podpory na Slovensku a zvyšok cestujem do ČR. Je mi jasné, žeby som sa mal registrovať ako čiastočný platiteľ DPH na Slovensku (tj. nebudem mať nárok na odpočet dane) podľa par. 7a. Akú však uviesť na faktúre pre českého odberateľa (platiteľ DPH v ČR ) sadzbu dane ? Predpokladám, že 0%. Môže to však byť aj slovenská sadzba tj. 20% ? Ďakujem
DPH neuvádzate, DPH platí totiž odberateľ. SuperFaktúra Vám ani neponúkne zadať sadzbu DPH pri odberateľovi z EÚ, ktorý má IČ DPH. Ak by ste tam totiž DPH uviedli, musíte ju štátu odviesť (aj keď nie ste platiteľom DPH)
Som platitel DPH.Možem prijať faktúru od živnostníka ktorý je platitel DPH na montáže s DPH na stavebné práce?Ďakujem.
Stavebné práce a prenos daňovej povinnosti na slovenského odberateľa (platiteľ DPH vs. platiteľ DPH) je nová a pomerne komplikovaná daňová téma - či je to vo Vašom prípade ok, závisí od konkrétneho popis služby. Odporúčame sa preto obrátiť na daňového poradcu, Finančnú správu, prípadne to prekonzultovať priamo s daným dodávateľom.
dobrý den.chcem sa opýtať na to či živnostník /je plátcom DPH /a dodavatel služieb či tovaru/je plátcom DPH/musí vystavovať faktúry bez DPH.Ďakujem
Ak sú obaja slovenskí podnikatelia a nejde o niektorý z režimov prenesenej daňovej povinnosti v SR - napr. stavebné práce - tak fakturujete za cenu vrátane DPH. Iná situácia je obchod s podnikateľmi z EÚ: tam režim závisí od typu služby, prípadne sídla odberateľa - viď situácie popísané v článku.
Dobrý deň, ako platiteľ DPH ideme vystavovať fa. za službu Švajčiarskej firme, ktorá nám doložila doklad o tom, že je registrovaná pre daň z príjmov vo švajčiarsku. Faktúru vystavíme s 0,00 DPH, s tým že nebude uvedená vo výkaze DPH ani v SV?
Áno, ide o dodávku služby do tretej krajiny, neuvádza sa v súhrnnom výkaze a rovnako je bez DPH, no mali by ste mať dôkaz, že ide o odberateľa podnikateľa z tretej krajiny (ako dôkaz prenesenia daňovej povinnosti).
Ako funguje kúpa domény a hostingu? Keď slovenská firma registruje slovenskú doménu pre zahraničný subjekt (mimo EÚ) a zároveň aj hosting, o čo sa jedná? Je to o službu dodanú v zahraničí, alebo v SR? Keďže slovenská doména je vlastne slovenský priestor, je to rozdielne podľa toho, či bude nasmerovaná na hosting v zahraničí alebo na slovensku?
Podľa mňa ide o službu, ktorej miesto dodania sa určí podľa základného pravidlo a teda zdaňuje ju odberateľ. Teda slovenská firma v SR. Pre istotu: článok hovorí skôr o fakturácii, teda predaji, no ak hovoríme o registrácii domény, tak ide o kúpu.
Ale slovenska firma je dodavatelom, nie odberatelom.
Tak potom sa služba zdaňuje v krajine odberateľa - tj si to musí vysporiadať sám. Vy len potrebujete mať dôkaz, že ide o podnikateľa a že je z krajiny mimo EÚ, ideálne aj niečo o tom, že tam v jeho krajine je platiteľom DPH. Aspoň tak hovorí zákon, v praxi to samozrejme často možné splniť nie je.
Dobrý deň, chcem sa spýtať, či fyzická osoba platiteľ DPH, môže platiť nájom kancelárií bez DPH firme s. r. o., ktorá je platiteľom DPH? Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň! Vass
Môže, platiť môže čokokoľvek, čo si zmluvne obe strany dohodli - to či daný nájom fakturoval dodávateľ-platiteľ DPH za cenu vrátane DPH alebo bez, je jeho vec, resp. či to urobil správne (a v tomto prípade urobil - prenájom nehnuteľností je prioritne oslobodený od DPH:))

Pridať komentár