Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

V jednom daňovom priznaní sa zdaňujú aj príjmy z podnikania aj príjmy zo zamestnania

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013 – aké do 31. marca 2014 podávajú živnostníci a ostatné SZČO – má tohto roku 13 strán. Pravidlá, čo doň patrí, čo nie a ako resp. aké údaje v ňom uviesť však zaberajú rozsiahly zákon o dani z príjmov a okrajovo aj niekoľko ďalších predpisov. Dnes teda orientačný úvod.

Aké príjmy sa v daňovom priznaní uvádzajú a zdaňujú:

  • príjmy z podnikania – ide o príjmy živnostníkov a ostatných SZČO (umelcov, autorov, notárov, právnikov atď), ktoré zinkasovali v období od 1.1.2013 do 31.12.2013. Sú to predovšetkým o inkasá vystavených faktúr, no aj o rôzne iné príjmy, ktoré daný podnikateľ zinkasoval bez toho, aby musel vystaviť faktúru (provízie, honoráre a pod.)
  • zamestnanie a dohody – ak mal niekto v r. 2013 príjmy z podnikania, no zároveň bol zamestnaný, oba druhy príjmov – podnikanie a zamestnanie, príp. ďalšie príjmy – zdaňuje v jednom daňovom priznaní. V tejto situácii nemôže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. Od svojej firmy si „vypýta“ len potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2013, na základe ktorého potom priznanie skompletizuje. Za zamestnanie – resp. príjem zo závislej činnosti – sa považujú aj príležitostné príjmy z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru.
  • príjmy z prenájmu nehnuteľností, ktoré prenajímajú fyzické osoby vrátane poskytovania základných služieb (správa, energie) a prenájmu hnuteľného príslušenstva. Aj o týchto príjmoch platí, že prenajímateľ, ktorý je zároveň zamestnaný, si nemôže nechať vyhotoviť ročné zúčtovanie dane u svojho zamestnávateľa.
  • príjmy z poskytnutých pôžičiek, podielových listov, zmeniek a ostatné kapitálové príjmy – väčšina týchto kapitálových príjmov sa však zdaňuje zrážkou (napr. banka zrazí daň z úroku na termínovanom vklade) a daňovník teda  daňové priznanie podávať nemusí. Niektoré však nie a práve tieto je potrebné zdaniť prostredníctvom ich uvedenia v daňovom priznaní.
  • ostatné príjmy – ide najmä o príjmy z predaja hnuteľných vecí a nehnuteľností, predaja opcií, cenných papierov a podielov v spoločnostiach či rôzne príležitostné príjmy (napr. na základe zmluvy o dielo uzavretej občanom-nepodnikateľom) a výhry. A vlastne všetky ostatné príjmy, neuvedené v predchádzajúcich bodoch.

Čo sa v daňovom priznaní neuvádza a nezdaňuje:

  • príjmy oslobodené od dane – napr. príležitostné príjmy do sumy 500 EUR ročne, príjmy z predaja nehnuteľností po uplynutí 5 rokov od dňa ich nadobudnutia či rôzne štátne dávky a plnenia zo sociálneho poistenia
  • príjmy zdanené zrážkou – v praxi môže ísť najčastejšie o úroky, z ktorých daň zrazí banka či príjmy autorov, ktoré podobne zdaňuje vyplácateľ/odberateľ. Zrážka dane v tomto prípade znamená kompletné splnenie daňovej povinnosti – tieto príjmy sú už teda zdanené a v daňovom priznaní sa neuvádzajú.
  • dividendy zo ziskov spoločností dosiahnutých od roku 2003 a vyplatených v r. 2013 – ak je jedna a tá istá fyzická osoba zároveň aj spoločníkom v jednej či viacerých obchodných spoločnostiach, jej vyplatený podiel na zisku sa nezdaňuje. Zdaňuje sa len na úrovni firmy daňou z príjmov právnickej osoby. Vyplatená dividenda však podlieha plateniu zdravotných odvodov – nie však prostredníctvom daňového priznania, ale odvody vypočíta a vyrubí samotná zdravotná poisťovňa na základe oznámenia, ktoré je jej takýto podieľnik povinný zaslať.

Pridať komentár