Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Živnostníci: nedoplatok v ročnom zúčtovaní od zdravotnej poisťovne za rok 2016 – čo s ním v roku 2017?

Živnostníci: nedoplatok v ročnom zúčtovaní od zdravotnej poisťovne za rok 2016 – čo s ním v roku 2017?

Tieto dni zasielajú zdravotné poisťovne postupne svojim poistencom oznámenia o výsledku ročného zúčtovania za predchádzajúci rok 2016. Čo vlastne ročné zúčtovanie je a čo s ním?

Ročné zúčtovanie vs. preddavky na poistné

Ako živnostník/SZČO posielate svojej zdravotnej poisťovni každý mesiac určitú čiastku – ide o preddavky na poistné alebo inak povedané tzv. zdravotné odvody. Vaša zdravotná poisťovňa ich musí mať pripísané najneskôr do 8. dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý preddavok na poistné platíte. Čiže ten júlový treba zaplatiť do 8. augusta. Výstižný pre tento typ odvodov je však práve názov preddavky, lebo ich zasielate „dopredu“ – ešte pred tzv. ročným zúčtovaním, ktoré vám spraví vaša zdravotná poisťovňa. Čiže v roku 2017 vám spraví ročné zúčtovanie za rok 2016. Laicky povedané, pozrie sa, či ste vzhľadom na dosiahnutý príjem v predchádzajúcom roku platili dostatočne vysoké preddavky, alebo, práve naopak, boli nižšie.

Zdravotná poisťovňa si na základe vášho podaného daňového priznania za rok 2016 preverí výšku vašich príjmov a výšku zaplatených zdravotných preddavkov a na základe toho vám zašle oznámenie o výsledku ročného zúčtovania. Bude obsahovať okrem iného pre vás dva dôležité údaje:

  • či vám vznikol nedoplatok alebo preplatok za rok 2016 na zdravotnom poistení

  • sumu mesačných preddavkov na poistné, ktoré budete platiť od začiatku roku 2018

Ročné zúčtovanie (ďalej ako RZ) za rok 2016 sú jednotlivé zdravotné poisťovne povinné vykonať do 30. septembra 2017 tým SZČO, ktoré nemali odklad daňové priznania. Termín do 31. októbra 2017 sa týka tých SZČO, ktoré mali odklad daňového priznania (čiže odborne povedané mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania). Bavíme sa však o vykonaní, nie o zaslaní oznámenia. Zdravotné poisťovne sa však zvyčajne snažia toto oznámenie zaslať ešte v predstihu (napr. poistenci VšZP v týchto dňoch už svoje oznámenia pomaly dostávajú).

Podrobnejšie informácie ohľadom ročných zúčtovaní jednotlivých zdravotných poisťovní za rok 2016:

Uhradený nedoplatok na zdravotnom poistení – náklad za rok 2017?

Jedným z možných výsledkov ročného zúčtovania je nedoplatok na zdravotnom poistení. To znamená, že budete musieť zdravotnej poisťovni ešte čosi doplatiť. Zdravotné poisťovne však úhradu nedoplatku od svojich poistencov nezvyknú vyžadovať, pokiaľ nedosiahne výšku aspoň 5€.

V rámci oznámenia o výsledku RZ zdravotné poisťovne informujú aj o možnosti podania nesúhlasného stanoviska voči výsledku ročného zúčtovania a o lehote, dokedy tak môžete spraviť (15 dní od doručenia výsledku RZ).

Zaplatený nedoplatok na zdravotnom poistení za rok 2016, ktorý uhradíte v roku 2017, si ako živnostník-paušalista môžete v daňovom priznaní za rok 2017 odpočítať od svojich príjmov. Do nákladov si ich viete zaradiť aj ako živnostník, ktorý si uplatňujete reálne/skutočné výdavky. Taktiež je to aj s preddavkami na poistení, ktoré v roku 2017 zdravotnej poisťovni zaplatíte. Keď budete v roku 2018 vystavovať daňové priznanie za rok 2017, zaplatené preddavky na poistnom a zaplatený nedoplatok na poistnom si do neho započítate.

Nemám na zaplatenie nedoplatku – čo s tým?

Platiteľ poistného je povinný do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov uhradiť nedoplatok z ročného zúčtovania. Čo robiť, ak na uhradenie nedoplatku práve nemáte peniaze? Skúste sa v rozumnom predstihu u svojej zdravotnej poisťovne informovať ohľadom splátkového kalendára, ktorý vám vie poskytnúť v prípade, že spĺňate určité podmienky. Informácie o splátkovom kalendári u zdravotnej poisťovne:

 

2 komentáre

Ja som mala presne opačný prípad. Platila som ako živnostníčka podľa toho čo mi poisťovňa predpísala /VZP /ale potom som zarobila v jeseni peniaze a tak mi v zúčtovaní vyrubili nedoplatok 350,- EUR. To človeka poteší. A tak teraz radšej píšem žiadosť o zvýšenie preddavkov oproti sume ktorú mi určili. Mesačne to tak neboli. Podnikám ako invalidná dôchodkyňa.
Ďakujeme za komentár :) Ako živnostníkovi Vám zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní - v ktorom aj vyrubuje nedoplatok - stanoví výšku mesačného preddavku od nasledujúceho januára.

Pridať komentár