Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Priznania, výkazy, prehľady a hlásenie: čo všetko vyhotovuje účtovník?

Priznania, výkazy, prehľady a hlásenie: čo všetko vyhotovuje účtovník?

Bežný pojem z praxe „účtovník“ znie na prvý pohľad jednoducho až plocho. V skutočnosti však v sebe kvalitný účtovník skrýva – resp. by mal – široké spektrum zručností a najmä by mal mať kvalitný prehľad. V minulom článku Janka napísala, čo všetko by mal spĺňať a na čo by ste pri jeho výbere mali dbať. Dnes si povieme, aké rôzne výkazy, prehľady a povinnosti by mal vedieť „dať dokopy“ pri jednotlivých typoch podnikateľov, resp. pri jednotlivých agendách. Zoznam nie je vyčerpávajúci – vybrali sme tie najčastejšie a najzákladnejšie.

Daň z príjmov – živnostník a iné SZČO

 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – po skončení roka v marci, resp. júni/septembri (ak si povinnosť podať priznanie legálne odloží).

Daň z príjmov – eseročka, resp. iná právnická osoba

 • Účtovná závierka – rozsah účtovnej závierky sa líši v závislosti od toho, či ide o mikro, malú alebo veľkú účtovnú jednotku. Spravidla sa závierka skladá z 3 dokumentov: „Súvaha“, „Výkaz ziskov a strát“ a „Poznámky k účtovnej závierke“. Mikroúčtovná jednotka podáva len „Účtovnú závierku mikroúčtovnej jednotky“ a „Poznámky k účtovnej závierke“. Tieto dokumenty sa podávajú Finančnej správe po skončení roka do 31. marca, resp. 30. júna/30. septembra, ak si firma-účtovná jednotka povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov odložila. Ku kompletnému účtovníctvu, samozrejme, patria inventarizačné zápisy a súpisy a taktiež celoročne spracované účtovníctvo a evidencie (tie sa na Finančnú správu neodosielajú).
 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby – podáva sa spolu s účtovnou závierkou v rovnakom termíne.

Zamestnávanie zamestnancov (všetky typy firiem):

 • zabezpečiť prihlásenie podnikateľa ako zamestnávateľa na Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne zamestnancov a rovnako aj odhlásenie z príslušných úradov pri ukončení zamestnávania.
 • zabezpečiť prihlásenie jednotlivých zamestnancov (na trvalý pomer ako aj dohody) na Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne zamestnancov a rovnako aj ich odhlásenie z príslušných úradov pri ukončení pracovného pomeru.
 • registráciu podnikateľa ako zamestnávateľa na daňovom úrade.
 • mesačne vyhotoviť výkaz pre Sociálnu poisťovňu.
 • mesačne vyhotoviť výkazy pre jednotlivé zdravotné poisťovne zamestnancov.
 • mesačne vyhotoviť „Prehľad“ pre daňový úrad.
 • ročne vyhotoviť „Hlásenie“ pre daňový úrad.
 • ročné zúčtovanie dane pre zamestnancov, ktorí o to zamestnávateľa požiadajú – ide o akési zjednodušené daňové priznanie pre osoby, ktoré boli po celý rok iba zamestnané.
 • zamestnanecká a personálna agenda zahŕňa aj vypracovanie rôznych dokumentov týkajúcich sa pracovníkov – a to nielen súčasných, ale aj tých bývalých – ako aj rôznych potvrdení na požiadanie zamestnancov (potvrdenie na Úrad práce, pre banku a pod.). 

Podnikateľ registrovaný podľa § 7a (všetky typy firiem):

 • súhrnný výkaz – za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodal služby s prenosom povinnosti platiť DPH na odberateľa z krajiny EÚ (týka sa to väčšiny druhov služieb). Viac o povinnej registrácii firiem pre DPH podľa § 7a či o súhrnnom výkaze.
 • daňové priznanie k DPH – za každý kalendárny mesiac, v ktorom nakúpil službu (a teda aj online softvér, ebook či kurz) zo zahraničia a je povinný platiť DPH v SR.
 • osobitné daňové priznanie k DPH k MOSS – ohľadne predaja digitálnych produktov súkromným osobám do EÚ. Podáva sa za každý jeden štvrťrok, ak je podnikateľ pre MOSS registrovaný – tj. aj prázdne. Viac o MOSS.

Platiteľ DPH (všetky typy firiem):

 • daňové priznanie k DPH – mesačne alebo štvrťročne, v závislosti od toho, aké má daný platiteľ zdaňovacie obdobie (začínajúci platitelia DPH sú mesačnými platiteľmi DPH minimálne 1 rok).
 • kontrolný výkaz k DPH – rovnako mesačne alebo štvrťročne, spravidla sa podáva za každý jeden mesiac/štvrťrok, okrem období, v ktorých podnikateľ nedodal dodávky podliehajúce DPH v SR a rovnako si DPH neodpočítal. Viac o kontrolnom výkaze v tomto článku.
 • súhrnný výkaz – podáva sa iba v prípade, ak platiteľ DPH dodal dodávky do EÚ nepodliehajúce DPH v SR. Opäť mesačne alebo štvrťročne, obdobie sa však v prípade súhrnného výkazu určuje rozdielne oproti napr. daňovému priznaniu k DPH. Viac o súhrnnom výkaze.
 • osobitné daňové priznanie k DPH k MOSS – ohľadne predaja digitálnych produktov súkromným osobám do EÚ. Podáva sa za každý jeden štvrťrok, ak je podnikateľ pre MOSS registrovaný – tj aj prázdne. Viac o MOSS

Daň z motorových vozidiel (všetky typy firiem):

 • jedenkrát ročne po skončení roka do 31. januára roka nasledujúceho – za všetky firemné autá a rovnako aj súkromné autá spoločníka, či jeho zamestnancov, používané na firemné účely.

Iné povinnosti týkajúce sa iných daní (všetky typy firiem):

 • priznanie za daň z nehnuteľností,
 • priznania za spotrebné dane,
 • výkazy za daň za ubytovanie a pod.

Štatistický úrad

Ak patríte medzi tých „šťastlivcov“, ktorých si niektoré z mnohých pobočiek štatistického úradu vybrali na získavanie údajov, tak okrem oficiálnych dokumentov na „finančné“ úrady je vašou povinnosťou posielať aj rôzne typy štatistických výkazov. Na niekoho sa môže vzťahovať napr. iba jeden krátky výkaz ročne, na iných až niekoľko podrobných výkazov podávaných mesačne, či štvrťročne – závisí napr. aj od veľkosti firmy, či odvetvia. Niektoré výkazy sa dnes už dajú podať aj online. V každom prípade by vám mal príslušné údaje vedieť vyhotoviť účtovník.

Uvedený zoznam hovorí o výkazoch a dokumentoch zasielaných smerom von z firmy. Teda nie o rôznych evidenciách, výkazoch a prehľadoch, ktoré je firma povinná viesť a mať (napr. celoročné účtovníctvo, mzdové listy zamestnancov, či evidencia obchodov podliehajúcich DPH) a ukáže ich až pri prípadnej kontrole zo strany úradov.

Pridať komentár