Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Kontrolný výkaz k DPH: kto, kedy a ako ho podáva

Kontrolný výkaz k DPH: kto, kedy a ako ho podáva

Podnikatelia, ktorí sú platiteľmi DPH, sú popri daňovom priznaní k DPH povinní kompletizovať a podávať aj kontrolný výkaz k DPH. Spravidla teda za každé zdaňovacie obdobie podávajú oba výkazy: jeden „hrubší“ a druhý „podrobnejší“. Dnes teda podrobnejšie o tom druhom výkaze – ktorý daňové priznanie k DPH detailnejšie analyzuje a špecifikuje.

Čo je kontrolný výkaz?

Kontrolný výkaz je popri výkaze „daňové priznanie k DPH“ ďalším samostatným výkazom, ktorý platitelia DPH podávajú spravidla tiež za každé alebo takmer každé jedno zdaňovacie obdobie (kalendárny mesiac alebo štvrťrok). V princípe ide o podrobný zoznam údajov z jednotlivých faktúr a dokladov, ktoré vstupujú do daňového priznania k DPH.

Jeho cieľom je teda na základe porovnania týchto údajov (čísiel faktúr, dátumov dodania, súm základu DPH a samotnej DPH) na oboch stranách obchodu (dodávateľ vs. odberateľ) identifikovať možné podvody na DPH-čke a proti podvodným štruktúram zakročiť včas.

Určite však odporúčame nepopliesť si kontrolný výkaz so súhrnným výkazom. Ten slúži na kontrolu cezhraničných obchodov, pri ktorých podnikateľ spravidla dodáva tovar či službu zahraničnému odberateľovi za cenu bez DPH a DPH-čku tento odberateľ vykazuje podľa pravidiel jeho vlastnej krajiny.

V ktorých prípadoch podáva podnikateľ kontrolný výkaz a kedy nie?

Platiteľ DPH podáva daňové priznanie k DPH za každé jedno zdaňovacie obdobie – aj také, v ktorom nič nedodal a zároveň si neodpočítava žiadnu vstupnú DPH-čku (t. j. aj prázdne). Za väčšinu období podáva aj kontrolný výkaz. No v niektorých situáciách nemusí – ak napríklad podáva daňové priznanie k DPH prázdne alebo v ňom uvádza iba dodávky tovaru oslobodené od DPH (odberateľ je v EÚ resp. ide o vývoz tovaru mimo EÚ).

Zákon o DPH a príslušné poučenia naopak prikazujú v niektorých situáciách prázdny kontrolný výkaz – ak v daňovom priznaní k DPH sa uvádza len DPH-čka z ukradnutého tovaru či vysporiadanie koeficientu pre pomerné odpočítanie vstupnej DPH-čky.

Možných kombinácií je viacero a preto opatrný tip z praxe: ak podáte oba výkazy za každé jedno zdaňovacie obdobie, nič hrozné by sa nemalo stať.

Kedy a ako sa podáva kontrolný výkaz?

Podáva sa v rovnakom termíne ako samotné daňové priznanie k DPH za predmetné zdaňovacie obdobie. T. j. do 25. dňa po skončení daného zdaňovacieho obdobia.

Napríklad za január 2023 do 25.2.2023 resp. za 1. štvrťrok 2023 do 25.4.2023 (ak je zdaňovacím obdobím daného platiteľa DPH kalendárny štvrťrok).

Oba výkazy nemusia byť podané v rovnaký deň – ide len o hraničný deň lehoty. No v praxi je, samozrejme, vhodné „mať z krku“ oba výkazy naraz.

Členenie kontrolného výkazu

Časť A a oddiely A.1 a A.2: uvádzajú sa tu údaje z vyšlých, t. j. odberateľských faktúr. Spravidla iba tých, ktoré boli vystavené za tovar či služby dodané podnikateľským subjektom zo SR a sú vystavené za cenu vrátane DPH (oddiel A.1).

Prípadne tých s prenosom povinnosti vykázať DPH-čku na odberateľa zo SR (tuzemské samozdanenie, oddiel A.2).

Faktúry bez DPH zahraničným odberateľom – napr. intrakomunitárna dodávka tovaru do iného štátu EÚ či dodanie služby s prenosom daňovej povinnosti na odberateľa – sa tu neuvádzajú (uvádzajú sa pre zmenu v súhrnnom výkaze).

Časť B obsahuje údaje z faktúr dodávateľských:

  • B.1 údaje z dodávateľských faktúr, ktoré je slovenský platiteľ povinný samozdaniť výstupnou DPH-čkou a zároveň má právo si prípadne odpočítať vstupnú DPH-čku. Napríklad z faktúry od zahraničného dodávateľa za programátorskú službu, za tovar odoslaný / prepravený z inej krajiny EÚ či z faktúry od slovenského dodávateľa stavebných prác s povinným prenosom daňovej povinnosti na odberateľa.
  • B.2: údaje z dodávateľských faktúr od spravidla slovenských dodávateľov, ktoré obsahujú vstupnú DPH a túto si „náš“ platiteľ DPH odpočítava v plnej alebo v čiastočnej miere.
  • B.3: údaje zo zjednodušených dodávateľských faktúr (najmä teda bločkov z eKasy) od slovenských dodávateľov, ktoré obsahujú vstupnú DPH a túto si „náš“ platiteľ DPH odpočítava v plnej alebo v čiastočnej miere.

Časť C (C.1 a C.2) je určená pre údaje z dobropisov a ťarchopisov, prípadne iných údajov z opravných faktúr, ktoré buď opravujú základ DPH a samotnú DPH alebo iné údaje na pôvodnej faktúry.

A časť D zas uvádza údaje z predajov nepodnikateľom: D1 obsahuje sumy z predajov skrze eKasu a D2 zas údaje z odberateľských faktúr vystavených súkromným osobám.

Chyby, doplnenia, opravy a pokuty

Skompletizovanie kontrolného výkazu je pomerne komplikované a náročné – vzhľadom na to, že nekopíruje štruktúru (už i tak dosť zložitého) daňového priznania k DPH, ale má svoju vlastnú samostatnú štruktúru a svoje samostatné pravidlá, rozpísané už vo viacerých poučeniach a metodických návodoch. V zmysle zákona o DPH navyše za každý preklep či nesprávny údaj patrí podnikateľovi automatická pokuta – aj keď ho opravil legálnou formou, t. j. podaním opravného či dodatočného kontrolného výkazu sám od seba či na základe výzvu od správcu dane.

V praxi ich však daňové úrady podnikateľom pri aktívnom a promptnom opravovaní neudeľujú. Podľa jedného z textov na webe Finančnej správy ešte z r. 2014 (kedy bol kontrolný výkaz zavedený) údajne iba „nateraz“.

Ako sa chyby v praxi opravujú najčastejšie:

  • V opravnom kontrolnom výkaze (t. j. oprave pôvodne podaného riadneho výkazu, ktorý podnikateľ podá stále do termínu na podanie riadneho výkazu) sa uvádzajú všetky správne údaje za dané zdaňovacie obdobie.
  • V dodatočnom kontrolnom výkaze (oprava chyby po zákonnom termíne) sa uvádzajú iba nové resp. zmenené údaje. Jednotlivé opravy je potrebné identifikovať správnymi kódmi, označujúce druh chyby.
  • V praxi sa občas môže stať, že Finančná správa zašle pomerne stručnú informáciu o chybe v už podanom kontrolnom výkaze, kde uvedie iba číselný kód chyby. Čo je dosť nešťastná situácia: ak totiž daný účtovník či daňový poradca zavolá predmetnému správcovi dane, ten často podrobnejšie informácie o danej chybe či možnosti jej opravy poskytnúť nevie, keďže samotný kontrolný výkaz kontroluje a vyhodnocuje úplne iný orgán. Nedávno však daniari vydali aspoň stručnú príručku k možným chybám.

Firmy registrované podľa § 7a či § 7 zákona o DPH

Títo podnikatelia kontrolný výkaz nepodávajú. V niektorých presne vymedzených situáciách podávajú daňové priznanie k DPH (najmä nákup služby zo zahraničia), aj to však v iných lehotách ako plnohodnotní platitelia DPH – t. j. vždy za kalendárny mesiac a aj to iba za mesiace, v ktorých vznikne povinnosť vyčísliť DPH-čku, inak nie.

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

Pridať komentár