Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Súhrnný výkaz k DPH (2022) – Ako ho podať?

Súhrnný výkaz k DPH (2022) – Ako ho podať?

Platitelia DPH sú za určitých okolností povinní okrem daňového priznania k DPH podávať tzv. súhrnný výkaz k DPH. Týka sa len tých podnikateľov, ktorí za určitých okolností dodávajú tovary a služby do krajín EÚ. A pozor, nielen platiteľov DPH, ale aj firiem registrovaných pre DPH v zmysle § 7a či § 7 zákona o DPH. Najbližším termínom je pritom už 25. október 2022.

Čo je súhrnný výkaz?

Súhrnný výkaz je pomerne jednoduchý: obsahuje najmä identifikačné čísla odberateľov tovarov a služieb, zaokrúhlené sumy v eurách a prípadný kód identifikujúci druh dodávky.

Podáva sa buď mesačne alebo štvrťročne – v závislosti od hodnoty dodávok tovaru v ňom uvedených, pričom firmy s „čiastočnou“ registráciou pre DPH (podľa § 7 a § 7a zákona o DPH) ho podávajú len štvrťročne.

Súhrnný výkaz sa, samozrejme, podáva výlučne elektronicky – rovnako, ako všetky priznania, výkazy a iné podania Finančnej správe SR zo strany každého podnikateľa.

Hľadali ste informácie o kontrolnom výkaze? >> Kontrolný výkaz k DPH

V ktorých prípadoch podáva podnikateľ súhrnný výkaz?

 1. Ak dodá tovar oslobodený od DPH (v zmysle § 43 ods. 1 zákona o DPH) odberateľovi v inej krajine EÚ. Ide o prípad, keď odberateľ oznámi slovenskému dodávateľovi svoje IČ DPH, tovar je fyzicky prepravený do predmetnej krajiny a dodávateľ tovar vyfakturuje za cenu bez DPH – DPH si musí odberateľ vysporiadať sám. Podobne to funguje aj naopak – slovenská firma tovar nakúpený z EÚ bez DPH je povinná samozdaniť – teda vypočítať a zaplatiť slovenskú DPH.
 2. Ak poskytne službu odberateľovi z inej krajiny EÚ – týka sa to služieb, ktorých „miesto dodania“ sa nachádza v krajine odberateľa a rovnako, ako pri tovare, službu odberateľ samozdaní (teda DPH platí on). Povinnosť vykázať DPH-čku na odberateľa – ako aj povinnosť uviesť túto službu v súhrnnom výkaze.
 3. Ak premiestni tovar oslobodený od dane do inej krajiny EÚ „sám sebe“ na účely svojho podnikania – zákon však bližšie špecifikuje prípady, keď sa toto pravidlo neuplatní.
 4. Ak sa zúčastní tzv. „trojstranného obchodu“ ako prvý odberateľ – t. j. nadobudne tovar od dodávateľa z inej krajiny EÚ (bez DPH) a predá ho ďalej (rovnako bez DPH) druhému odberateľovi sídliacemu v ďalšej krajine EÚ, pričom fyzicky je tovar prepravený len raz (z krajiny prvého dodávateľa do krajiny druhého odberateľa).
 5. Ak dodá tovar oslobodený od DPH (v zmysle § 43 ods. 1 zákona o DPH) vopred určenému odberateľovi v inej krajine EÚ v režime “call-of-stock” (§ 8a zákona o DPH). V súhrnnom výkaze sa uvádza aj samotná dodávka tovaru, ako aj prípadná zmena pôvodne dohodnutého odberateľa na nového odberateľa či prípadné vrátenie takto dodaného tovaru späť.

Vo všetkých týchto prípadoch sa teda do výkazu uvádzajú dodávky, ktoré slovenský dodávateľ poskytol do EÚ bez DPH a DPH platí podľa miestnych pravidiel odberateľ. Súhrnný výkaz teda slúži najmä na kontrolu zdanenia týchto cezhraničných dodávok. Jeho prípadné nepodanie však daňový úrad trestá pokutami v nesympatickej výške.

Vo všetkých vymenovaných situáciách podáva súhrnný výkaz najmä „plnohodnotný“ platiteľ DPH. Podávajú ho aj firmy, ktoré majú len akúsi „čiastočnú“ registráciu pre DPH:

 • podnikatelia registrovaní pre DPH v zmysle § 7a zákona o DPH – ide o podnikateľov, ktorí za určitých okolností poskytujú služby podnikateľom so sídlom v EÚ, prípadne z EÚ služby na podnikateľské účely nakupujú. V praxi môže ísť o rôznych online podnikateľov, programátorov či tvorcov webstránok. Bližšie o nich sme písali tu.
 • podnikatelia registrovaní pre DPH v zmysle § 7 zákona o DPH – povinnosť registrácie im vzniká, ak firma-neplatiteľ DPH nadobudne v rovnakom kalendárnom roku tovar v hodnote 14 000 EUR bez dane a viac. Každý ďalší nákup tovaru z EÚ samozdaňuje slovenskou DPH-čkou na výstupe.

Títo podnikatelia podávajú súhrnný výkaz prioritne v prípade poskytnutia služby do EÚ, pri ktorom DPH platí odberateľ (ide teda o situáciu opísanú v bode 2). V zmysle zákona však aj títo podnikatelia v súhrnnom výkaze vykazujú aj dodávku tovaru v rámci trojstranného obchodu (§ 45 zákona o DPH).

Termín na podanie súhrnného výkazu v roku 2022

Súhrnný výkaz je potrebné podať do 25. októbra 2022. Tento termín je teda zhodný s dátumom na podávanie daňového priznania k DPH, ktorým býva vždy 25. deň po skončení mesiaca či štvrťroka. Ak 25. deň vychádza na víkend, lehota sa posúva na najbližší pracovný deň.

Pozor! To, či musí podnikateľ podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok či mesiac, nie je zhodné s jeho zdaňovacím obdobím platiteľa DPH (kalendárny mesiac alebo štvrťrok) – bohužiaľ.

Platiteľ DPH môže podávať súhrnný výkaz štvrťročne:

 • ak v ňom uvádza iba dodávky služieb;
 • a zároveň hodnota prípadného tovaru dodaného do inej krajiny EÚ (dodávka s oslobodením, premiestnenie na vlastné podnikanie i účasť v trojstrannom obchode) nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku maximálne 50 000 EUR a zároveň nepresiahla hodnotu 50 000 EUR v predchádzajúcich 4 kalendárnych štvrťrokoch. Po prekročení tejto sumy v danom štvrťroku je podnikateľ povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac.

Toto pravidlo platí aj pre firmy registrované podľa § 7a či § 7 zákona o DPH – prioritne podávajú súhrnný výkaz z dôvodu dodávky služieb, no ak sa zúčastnia na už spomenutom trojstrannom obchode, je potrebné sledovať hranicu 50 000 EUR.

Ako správne vyplniť a podať súhrnný výkaz

Úplne ideálne je ponechať to na účtovníka či daňového poradcu. Ten totiž spracováva celú účtovno-daňovú agendu firmy – vrátane povinných evidencií a výkazov pre DPH. Údaje pre súhrnný výkaz v praxi jednoducho vyexportuje zo systému do formulára na Finančnej správe SR a odošle.

Okrem iného tak zabezpečí vedenie povinnej záznamovej povinnosti v zmysle § 70 zákona o DPH – ku každému výkazu či každému DPH-čkovému obchodu je totiž potrebné archivovať podrobné záznamy o tom, kto komu, čo, atď.

Súhrnný výkaz je samozrejme možné aj ručne vyťukať do formulára v konte na Finančnej správe Slovenskej Republiky. Čo nevylučuje povinnosť archivovať si spomenuté evidencie. Základné vybrané zásady:

 • podstatné je uviesť sumy predmetnej dodávky, platné IČ DPH odberateľa v inej krajine a kód;
 • dodávky služieb sa označia kódom 2, trojstranný obchod kódom 1 a ostatné dodávky sa uvádzajú bez kódu;
 • sumy dodávok z faktúr sa uvádzajú v celých eurách (zaokrúhľovanie matematicky);
 • uvádzajú sa sumy z dodávok tovarov a služieb, ktorých dátum dodania podľa zákona o DPH spadá do predmetného kalendárneho štvrťroka.

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

Pridať komentár