Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Ako fakturovať na prelome rokov – číslovanie, zálohy, zdaňovanie

Článok bol pôvodne uverejnený v decembri 2019, aby ste mali k dispozícii aktuálne príklady, prešiel 16.12.2020 aktualizáciou dátumov v texte.

V praxi sa občas stane, že „prehupnutie“ sa do nového roka urobí trochu chaos v dokladoch, resp. ich číslovaní a číselných radoch. Vzhľadom na to, že účtovným obdobím býva najčastejšie kalendárny rok od 1.1 do 31.12, zaužívalo sa v praxi samostatné číslovanie pre každý samostatný rok. Inými slovami: číselný rad všetkých účtovných či daňových dokladov by mal začínať od čísla 1. Rovnako nie je vždy jasné, čo so zálohovými faktúrami a ich úhradami. Dnes teda „prelomová“ téma 🙂

Ostré faktúry: Do ktorého roka, resp. číselného radu

 • Ak sa faktúra vzťahuje za služby či tovary, týkajúce sa roka 2020 – napr. za december alebo za niektorý konkrétny dátum – patrí ešte do starého roka. Teda bude mať číslo ešte z číselného radu pre rok 2020. Ak má napr. podnikateľ v prípade faktúr číselný rad v tvare RRRRCCC, faktúra za reklamné služby v 12/20 bude mať číslo 2020051.
 • Ak sa faktúra týka čohokoľvek, čo bolo dodané už v r. 2021, čísluje sa už novým číselným radom, napr. 2021001, 2021002 atď.
 • Nie je teda podstatným, kedy bola faktúra vystavená ani keby bola uhradená – z hľadiska jej spracovania v účtovníctve a najmä v DPH patrí do číselného radu roka, na ktorý sa vzťahuje. Je síce možné, aby bola napr. faktúra vzťahujúca sa na rok 2020 vystavená v r. 2021 a zaradená do číselného radu r. 2021 – účtovné metódy umožňujú výnos z nej „hodiť“ do starého roka 2020. V prípade platiteľov DPH je však obzvlášť dôležitý dátum dodania, ktorý určuje, do ktorého obdobia ju zaradiť a spracovať – najmä z tohto dôvodu je teda užitočné vystaviť faktúru s dátumom a číslom spadajúcim do daného zdaňovacieho obdobia. Príklad: faktúru za služby dodané od 1.12 do 31.12.2020 síce reálne vystavíme napr. 5.1.2021, ale ako dátum vystavenia a dátum dodania uvedieme 31.12.2020 a očíslujeme ju číslom týkajúcim sa ešte roka 2020. (Ako na to v SuperFaktúre? – prejdi na posledný odstavec v tomto článku). Rozdielnych a zaujímavých prípadov však v praxi býva viac, konkrétne riešenie preto často závisí od konkrétnej situácie.

Zálohy: kedy sa zdaňujú a kedy nie?

SuperFaktúra dostala aj zaujímavú otázku od klienta ohľadne zdaňovania zinkasovaných záloh. Čo, v akej firme a kedy sa zdaňuje, vysvetľujeme na modelových na situáciách:

Situácia č. 1:

 • zálohová faktúra bola vystavená ešte v r. 2020 (v číselnom rade pre r. 2020)
 • uhradená bola rovnako v r. 2020
 • k definitívnemu dodaniu tovaru či služby však dôjde až v novom roku 2021
 • ostrá vyúčtovacia faktúra bude vystavená v r. 2021 (v novom číselnom rade)

Firmy s jednoduchým účtovníctvom, resp. daňovou evidenciou či paušálnymi výdavkami: zdaňujú svoje zinkasované príjmy. Zinkasovaný preddavok teda patrí do príjmov roka 2020.

Firmy s podvojným účtovníctvom: zdaňujú svoje výnosy. Zinkasovaný preddavok ešte nie je výnosom a ak k definitívnej dodávke dôjde až v novom roku, do výnosov r. 2021 pôjde celková fakturovaná suma za dodávku uskutočnenú v r. 2021.

Situácia č. 2:

 • zálohová faktúra bola vystavená ešte v r. 2020 (v číselnom rade pre r. 2020)
 • uhradená bude v r. 2021
 • k definitívnemu dodaniu tovaru či služby však dôjde až v novom roku 2021
 • ostrá vyúčtovacia faktúra bude vystavená v r. 2021 (v novom číselnom rade)

Firmy s jednoduchým účtovníctvom, resp. daňovou evidenciou či paušálnymi výdavkami: zdaňujú svoje zinkasované príjmy. Zinkasovaný preddavok teda patrí do príjmov roka 2021, za rok 2020 ho nezdaňujú.

Firmy s podvojným účtovníctvom: zdaňujú svoje výnosy. V r. 2020 nielenže nič nezinkasovali, rovnako ani nedodali – nemajú teda čo zdaňovať. Preddavok zinkasovaný v r. 2021 do výnosov nezaúčtujú. Do výnosov r. 2021 pôjde celková fakturovaná suma za dodávku uskutočnenú v r. 2021.

SuperFaktúra a prechod na nový rok

Pokiaľ používate ročné resetovanie číselníku, od 1.1.2021 začne SuperFaktúra automaticky číslovať faktúry vytvorené s dátumom vystavenia v roku 2021 od čísla 1. To znamená, že v prípade faktúr s číselným radom vo formáte RRRRCCC, faktúra s dátumom vystavenia 1.1.2021 bude mať číslo 2021001.

Aj v prípade, ak by ste vytvorili faktúru s dátumom vystavenia 1.1.2021, no s dátumom dodania do starého roku – 31.12.20120, tak faktúra bude mať číslo v novom roku 2021001.

Ak reálne vytvárate faktúru v novom roku 2021, no potrebujete ju dostať ešte do zdaňovacieho obdobia 2020 a číselného radu roku 2020, dokážete to tak, že dátum vystavenia faktúry aj dátum dodania upravíte na dátum 31.12.2020 – SuperFaktúra sama nastaví číslo na faktúre ešte do roku 2020 (napr. ako 2020051).

 

6 komentárov

Dobrý deň. Mám paušálne výdavky a správne som pochopil, že za rok 2020 spočítam iba príjmy z faktúr, ktoré boli uhradené v roku 2020 a konkrétne faktúru vystavenú v decembri 2020 zaplatenú až v januári 2021 do tohto súčtu nezahŕňam? Ďakujem. Pekný deň.
Dobrý deň, ak Vám faktúru vystavenú v decembri 2020 uhradili v januári 2021, tento príjem nepatrí do roku 2020, ale do príjmov roka 2021. Nezabudnite však túto decembrovú faktúru, ktorá bola na konci zdaňovacieho obdobia 2020 ako neuhradená, uviesť v daňovom priznaní ako pohľadávku.
Dobrý deň. Obdržala som teraz doklady na zaúčtovanie. Medzi nimi bola faktúra za energiu od 1.12.-31.12.2020 vystavená 8.1.2021 s dátumom dodania 31.12.2020, nejedná sa o vyúčtovanie. Môžem ju dať do DPH za 01/2021 alebo cez dodatočné DP za 12/2020? Ďakujem.
Podľa mňa aj cez dodatočné, no DPH-čku si viete odpočítať aj v januári 2021 - v zmysle § 51/2 zákona o DPH "ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. ". A Vy ste ho dostali až teraz, čiže uvedené pravidlo viete využiť.
obrý deň, mám otázku: firma vystavovala odberateľovi preddavkové faktúry pred dodaním služby. Po úhrade zálohovej faktúry bola služba dodaná. Posledná zálohová faktúra však nebola zaplatená, ale služby boli dodané a nevystavila odberateľovi ostrú faktúru, čo firme uniklo. Jednoducho sa na to zabudlo. Išlo o stavebné práce s prenosom DP, ktoré boli dodané v roku 2017 apríl-máj. Ako postupovať v takom prípade?
Podľa mňa najlepším riešením - aby ste to mali z hľadiska DPH, dane z príjmov aj účtovníctva v poriadku Vy aj druhá strana - bude dodatočne vystaviť faktúru ešte k dátumu dodania z apríla-mája 2017 a podať dodatočné výkazy pre DPH + zahrnúť do účtovníctva 2017. A ideálne aj opravu odkomunikovať s odberateľom.

Pridať komentár