Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Daňový bonus na dieťa v roku 2023 – výška a nárok

Daňový bonus na dieťa v roku 2023 – výška a nárok

Daňový bonus je daňové zvýhodnenie rodičov alebo iných osôb, ktorí vyživujú vlastné či iné dieťa (osvojené, dieťa druhého z manželov, prevzaté do starostlivosti) do 25 rokov, ktoré študuje. Na rozdiel od nezdaniteľných častí neznižuje základ dane z príjmov, ale až samotnú vypočítanú daň. Od roku 2022 resp. 2023 sa naňho vzťahujú nové pravidlá a sumy – sčasti výhodné, hoci výrazne komplikované.

Aké sú podmienky a kto má nárok na daňový bonus na dieťa?

Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť len fyzická osoba. Ktorá zároveň dosiahla zdaniteľné príjmy:

  • buď zo zamestnania,
  • alebo z podnikania ako fyzická osoba – konkrétne príjmy zo živnosti alebo inej samostatnej činnosti, ktoré spadajú pod § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.

Ešte donedávna získal daňový bonus len ten, kto v predmetnom roku dosiahol buď prvú skupinu alebo druhú skupinu príjmov a to v určitej výške. Od druhého polroka 2022 – a definitívne od roku 2023 – je to však trochu inak a vlastne aj komplikovanejšie.

Na získanie daňového bonusu v prvom rade stačí mať uvedené príjmy v akejkoľvek výške. No keďže je suma bonusu zhora limitová čiastkovým základom dane z uvedených príjmov, v podstate platí:

Čím vyšší príjem (resp. čiastkový základ dane), tým pravdepodobnejšie získa daňovník plný daňový bonus na svoje deti.

Aká je výška daňového bonusu na dieťa v roku 2023?

  • 140 EUR mesačne na dieťa do 18 rokov veku;
  • 50 EUR mesačne na dieťa nad 18 rokov veku a viac.

No pozor na už spomenuté limity – v podstate nie každý dostane plnú sumu tohto daňového bonusu. V princípe sa suma testuje na percento čiastkového základu dane, ako je uvedené v tabuľke nižšie:

  • ak je pri danom počte detí, na ktoré sa uplatňuje bonus, percento čiastkového základu dane predmetného daňovníka vyššie ako žiadaná suma, daňový bonus mu patrí v plnej výške;
  • ak je však vypočítaná limitovaná suma čiastkového základu dane nižšia, daňový bonus mu nepatrí celý, ale len do tejto výšky vypočítaného percenta.

 

Počet vyživovaných detí Percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane)
1 20 %
2 27 %
3 34 %
4 41 %
5 48 %
6 a viac 55 %

 

Čiastkovým základom dane je:

  • v prípade zamestnanca v podstate čistá mzda (hrubá mzda mínus odvody platené zamestnancom);
  • v prípade SZČO podnikateľské príjmy mínus daňové výdavky. Ak si SZČO uplatňuje paušálne výdavky, tak podnikateľské príjmy mínus 60 % z týchto príjmov mínus odvody zaplatené do Sociálnej či zdravotnej poisťovne za SZČO – v tomto prípade sú paušálne výdavky SZČO síce na jednej strane výrazne výhodné (znižujú základ dane a teda aj daň), no na druhej strane nevýhodné (čím je nižší základ dane, tým skôr môže obmedziť sumu prípadného daňového bonusu). V praxi je preto v každom prípade vhodné zvážiť, ktorý z rodičov si bonus uplatní a akým spôsobom – často môže byť výhodnejšie, aby si uplatňovala napríklad matka dieťaťa z príjmov zo zamestnania a to na mesačnej báze, ako otec živnostník s paušálnymi výdavkami.

Kedy sa vypláca daňový bonus na dieťa?

Bonus sa v prvom rade ani nie vypláca, ale znižuje sa oň daň z príjmov. Až potom, čo sa daň znížená o bonus dostane na nulu, sa ide „k mínusu“. T. j. zvyšnú sumu daňového bonusu štát vlastne vyplatí.

Ak si ho uplatňuje zamestnanec pri príjmoch zo zamestnania:

  • buď sa o sumu mesačného daňového bonusu znižuje jeho preddavok na daň zo sumy mesačnej mzdy. A ak je bonus vyšší ako tento preddavok, „prečnievajúca“ suma daňového bonusu zamestnancovi pristane na výplatnej pásky ako plusová suma, t. j. v konečnom dôsledku zvyšuje jeho čistú mzdu.
  • alebo si ho zamestnanec neuplatňuje na mesačnej báze a daňový bonus mu znižuje jeho celkovú daň z príjmov uvedenú v daňovom priznaní k dani z príjmov až po skončení roka (resp. v ročnom zúčtovaní dane, ak o tento zjednodušený spôsob požiadal svojho aktuálneho zamestnávateľa). Samozrejme, aj tu platí, že ak je celkový ročný daňový bonus vyšší ako celková daň, štát sumu bonusu vyplatí. Pri podaní daňového priznania k dani z príjmov príde daňový bonus priamo na účet (preto je potrebné vo formulári priznania vyplniť aj žiadosť o jeho vyplatenie vrátane čísla bankového účtu). Pri jeho uplatnení skrze ročné zúčtovanie dane u zamestnávateľa suma daňového bonusu zvýši čistú mzdu v nasledujúcom mesiaci (vypláca ho teda zamestnávateľ, ktorý si následne sumu daňového bonusu žiada od štátu).

Živnostník a iné SZČO si ho uplatňujú len na ročnej báze – t. j. až v daňovom priznaní k dani z príjmov, ktoré podávajú v marci resp. apríli, máji či júni po skončení predmetného roka. Štát bonus vyplatí najneskôr do 40 dní od termínu na podanie daňového priznania – ak si ho podnikateľ podáva do 31.3, bonus príde do 10.5. Ak však živnostník podáva priznanie v predĺženej lehote do 30.6, bonus príde do 9.8.

Príklad na uplatnenie daňového bonusu pre zamestnanca

Pani Anna vyživuje 10-ročnú dcéru Júliu. Vzhľadom na to, že dosahuje príjmy zo zamestnania (trvalý pracovný pomer), uplatňuje si daňový bonus na dcéru namiesto otca dieťaťa (živnostníka) ona a to na mesačnej báze.

Hrubá mesačná mzda: 1 500 EUR
Odvody platené zamestnancom: 201 EUR
Čiastkový základ dane z príjmov zo zamestnanca: 1 299 EUR
Preddavok na daň z príjmov, vypočítaný a zrazený z mesačnej mzdy: 168,86 EUR

Daňový bonus na dcéru je v absolútnej sume 140 EUR mesačne. Musí však zároveň byť nižší ako percentuálny limit čiastkového základu dane – pri jednom dieťati musí byť teda nižší ako 20 % zo sumy 1 299 EUR. 140 EUR je menej ako 259,80 EUR, t. j. pani Anne patrí plný daňový bonus na dcéru Júliu 140 EUR.

Preddavok na daň z príjmov bude teda 168,86 EUR mínus 140 EUR, t. j. 28,86 EUR.
Čistá mzda resp. čistá suma z výplatnej pásky = 1 500 EUR – 201 EUR – 28,86 EUR = 1 270,14 EUR.

Príklad na uplatnenie daňového bonusu pre živnostníka

Skúsme teraz prípad, kedy je rovnaká pani Anna tentoraz pre zmenu živnostníčkou (SZČO) a jej mesačný príjem z podnikania je rovnakých 1 500 EUR. Daňový bonus na dcéru Júliu si vypočítame a otestujeme na ročnej báze (keďže pani Anna si ho uplatňuje iba raz ročne v daňovom priznaní k dani z príjmov).

Ročný príjem z podnikania: 18 000 EUR
Paušálne výdavky 60 %: 10 800 EUR
Odvody platené do Sociálnej i zdravotnej poisťovne (minimálne zákonné sumy platné pre rok 2023 x 12 mesiacov): 3 425,88 EUR
Čiastkový základ dane z podnikania: 3 774,12 EUR
Daň z príjmov (bez uplatnenia daňového bonusu, no po uplatnení nezdaniteľnej časti na daňovníka): 0 EUR

Maximálna možná suma daňového bonusu je 140 EUR x 12, t. j. 1 680 EUR. Túto sumu je však potrebné otestovať na 20 % z čiastkového základu dane, t. j. 20 % z 3 774,12 EUR – horným limitom je teda suma 754,82 EUR. Pani Anne patrí daňový bonus len 754,82 EUR (vzhľadom na to, že daň je nulová, túto sumu štát Anne pošle). V tomto prípade vidno, že SZČO –najmä vzhľadom na paušálne výdavky – môžu byť pri daňovom bonus znevýhodnené. Od r. 2023 však je možné „využiť“ čiastkový základ druhej osoby, ktorá dané dieťa vyživuje (napríklad manžela pani Anny) a priblížiť sa tak k maximálnemu možnému bonusu.

12 komentárov

Môžem požiadať o daňový bonus na 18 ročnú dcéru ak odišla bývať k priateľovi? Platím na ňu výživné a chodia mi aj rodinné prídavky ktoré jej posielam. Chudova
Legislatívnou podmienkou je "žitie v domácnosti".
Dobrý deň chcela by som sa opýtať že keď som zamestnancom vo fabrike a chcem si zrobit ročné zúčtovanie koľko potrebujem ročne zarobiť aby som mala nárok na ročne daňový bonus na tri deti ďakujem
Ak ide o 3 deti do 18 rokov, mne to pre získanie maxima vychádza na 17 118 EUR.
Dobrý deň chcem sa opýtať aký mám nárok na daňový bonus deti 13 r.a 16r. Ak som v decembri odrobila 4 dni a zvyšok som bola na PN
Závisí od príjmu - buď decembrového, prípadne celoročného. Maximálny daňový bonus za skončený rok viete vysporiadať buď v ročnom zúčtovaní dane u zamestnávateľa, prípadne v daňovom priznaní k dani z príjmov. Prípadne ho vie uplatniť druhý z vyživovateľov.
Dobrý deň. Ako môžem získať daňovy bonus na dieťa za minulý rok, ak som začiatkom roka zmenil zamestnávateľa? môže to urobiť nový zamestnávateľ?
Ak ide o uplynulý rok, tak buď skrze ročné zúčtovanie dane u aktuálneho zamestnávateľa alebo v daňovom priznaní, ktoré si vyhotovíte sami.
Keď mám 6 deti a som zamestnaní man Chrubi príjem 1300eur koľko dostanem daňovo bonus
závisí od veku detí, no maximálne okolo 620 EUR mesačne.
Dobrý deň, ako sa prosím bude bude správať daňový bonus u živnostníka ako je pani Anna, ak zároveň prenajíma nehnuteľnosť (nie na živnosť) a z tohto prenájmu má napríklad zvýšený základ dane o ďalších 1000 Eur? Počíta sa do výpočtu horného limitu pre daňový bonus aj takýto príjem považovaný za "pasívny", na ktorý sa nevzťahuje nezdaniteľné minimum?
Nie

Pridať komentár