Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Kniha jázd a súkromné jazdy zamestnancov: čo s nimi?

Kniha jázd a súkromné jazdy zamestnancov: čo s nimi?

Firemné automobily – teda autá zaradené do obchodného majetku – sa v praxi občas používajú aj na súkromné jazdy zamestnancov. Zamestnávateľ, ktorý súkromné jazdy umožňuje a v knihe jázd ich eviduje, je však v tomto prípade povinný vykonať niekoľko úprav svojich daňových nákladov. A ak je zároveň platiteľom DPH, tak aj upraviť odpočítanú, resp. fakturovanú DPH.

Cena auta resp. čo s odpismi

Ak je pomer používania auta „biznis vs. súkromie“ vopred známy, príslušná časť DPH sa vôbec neodpočíta a to je všetko. Zamestnancovi sa do výplaty zahrnie 1% z celkovej ceny auta vrátane DPH a teda z tejto sumy zaplatia zamestnávateľ aj zamestnanec navyše odvody a rovnako sa zrazí aj preddavok na daň (uvedené percento sa 7 rokov každoročne znižuje).

Ak pomer použitia biznis vs súkromie vopred nie je známy, odmeria sa po skončení daného obdobia, napr. mesiaca: práve v evidencii jázd. Ak sa v evidencii jázd vykážu aj súkromné jazdy, podľa počtu odjazdených km sa vyjadrí pomer medzi firemnýni a súkromnými jazdami. Zamestnancovi sa aj v tomto prípade do výplaty dodaní 1% z ceny auta vrátane DPH. Zároveň musí firma/zamestnávateľ – ak je platiteľom DPH – odviesť štátu 20%-nú DPH zo sumy mesačných odpisov daného auta x nameraný podiel súkromných jázd.

Pohonné hmoty v nákladoch a odpočítaní DPH

Spotreba pohonných látok na firemné vs. súkromné účely sa po skončení daného obdobia odmeria v evidencii jázd. Môžu nastať 2 situácie:

  • zamestnávateľ žiada za súkromné jazdy od príslušného zamestnanca náhradu, resp. preplatenie – v tomto prípade sa z nákupu pohonných látok v danom mesiaci vypočíta podľa knihy jázd súkromná spotreba v EUR, pripočíta sa príslušná DPH a táto suma sa zrazí zamestnancovi z výplaty. Náklady na nákup pohonných hmôt sa znížia o príslušnú sumu súkromne spotrebovaných pohonných hmôt a rovnako sa o príslušnú sumu DPH zníži odpočítavaná DPH (v SuperFaktúre „Nákladová DPH“)
  • zamestnávateľ od zamestnanca náhradu nežiada – zo súkromnej spotreby sa vypočíta DPH a o túto DPH si zamestnávateľ zníži odpočítavanú (v SuperFaktúre „Nákladovú DPH“). V tomto prípade sa náklady na pohonné hmoty neznižujú, no zamestnancovi sa vo výplate dodaní príslušná spotreba pohonných hmôt z mesačného nákupu.

Služby súvisiace s autom (napr. servis, opravy, prezutie a pod.)

Aj v tomto prípade sa postupuje rovnako, ako pri úprave a dodanení pohonných hmôt: buď zamestnávateľ od zamestannca žiada náhradu a chce teda znížiť sumu firemných nákladov aj odpočítanej DPH alebo sa náhrada nežiada a upraví sa len odpočítavaná DPH, no zamestnancovi sa príslušná suma bez DPH „dopočíta“ do výplaty.

Je možné využiť aj 80%-ný paušál

Podnikatelia sa samozrejme môžu rozhodnúť pre využívanie režimu, v ktorom si z nákladov na nákup pohonných hmôt – a rovnako aj odpočítanej DPH – uplatnia len 80%. Uvedené platí aj pre nákup pohonných látok a rovnako aj pre ostatné náklady, súvisiace s autom (odpisy, servis, poistky atď). V tomto prípade nemusia viesť evidenciu jázd, stačí viesť evidenciu stavu tachometra k poslednému dňu roka a samozrejme aj účtovať doklady o nákupe. Od r. 2015 – kedy sa tento režim zaviedol – sa v praxi stretávajú často rôzne protichodné názory a výklady, či v tomto prípade je treba niekomu niečo dodaňovať alebo nie (zamestnancom no napr. aj spoločníkovi eseročky). Ide o samostatnú a pomerne zložitú tému, no v súčasnosti je najpravdepodobnejší názor: nie, netreba.

Pridať komentár