Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Prenesenie daňovej povinnosti: kedy fakturujeme bez DPH

Prenesenie daňovej povinnosti: kedy fakturujeme bez DPH

Formulka, ktorú uvádzate na faktúrach. Povinne, no iba vo vybraných situáciách. Niekedy dvojjazyčne, inokedy stačí len po slovensky. V konečnom dôsledku to však znamená, že službu či inú dodávku fakturujete za cenu bez DPH. Najčastejšou situáciou je dodávka + fakturácia vybraných služieb zahraničným klientom. No fakturácia bez DPH a prenesenie daňovej povinnosti – tj prenesenie povinnosti vykázať DPHčku z daného obchodu – na odberateľa je povinné vo viacerých situáciách. A týkajú sa nielen služieb, ale aj tovarov. A nielen zahraničia, ale aj obchodov čisto v rámci SR. Dnes si ich stručne prejdeme.

Dodávka služieb odberateľovi z inej členskej krajiny EÚ

Povinné prenesenie povinnosti vykázať DPHčku na odberateľa sa týka:

 • väčšiny možných služieb – tj služieb, pri ktorých sa miesto dodania služby určí podľa základného pravidla pre určenie miesta dodania služby (§ 15 ods. 1 zákona o DPH). Napríklad programátorské práce, konzultácie, právne služby, marketingové, reklamné či SEO služby (príklady). Inak sa však postupuje v prípade niektorých výnimiek, pri ktorých sa uplatňujú osobitné pravidlá – napr. služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť (stavebné práce, ubytovanie), organizovanie konferencií, školení či kultúrnych podujatí a pod. O trochu viac napr. v Kedy fakturovať s DPH a kedy bez?
 • a ak odberateľom je podnikateľský subjekt, ktorý má v krajine svojho sídla pridelené IČ DPH.

Prenos daňovej povinnosti v takto definovaných situáciách predaja služieb uplatňujú:

 • plnohodnotní platitelia DPH (§ 4 zákona o DPH)
 • firmy registrované podľa § 7a zákona o DPH
 • firmy registrované podľa § 7 zákona o DPH.

Vo všetkých týchto prípadoch teda na faktúre nefiguruje DPHčka.

Intrakomunitárne dodanie tovaru odberateľovi z inej členskej krajiny EÚ

V prípade dodávky tovaru z jednej krajiny (napr. SR) do inej krajiny EÚ (napr. ČR) – teda tovar prekročil hranice – slovenským platiteľom DPH sa to trochu legislatívne mení, i keď v praxi to často vypáli rovnako. Správny výraz je: dodávka tovaru je oslobodená od DPH (§ 43 ods. 1 zákona o DPH). Kedy je dodávka tovaru oslobodená od DPH a fakturuje sa teda za cenu bez DPH?

 • dodávateľom je slovenský „plnohodnotný“ platiteľ DPH (§ 4 zákona o DPH)
 • tovar je odoslaný či prepravený z územia SR do iného členského štátu EÚ
 • odberateľ má v tejto krajine pridelené IČ DPH
 • toto IČ DPH oznámil pri objednávke slovenskému odberateľovi

Za týchto podmienok slovenský dodávateľ tovar vyfakturuje za cenu bez DPH. A uplatní oslobodenie od DPH v zmysle § 43 ods. 1 zákona o DPH. V konečnom dôsledku však DPHčku vykáže (príp. aj odvedie) odberateľ v tej svojej krajiny a de facto ide aj v tomto prípade o prenesenie daňovej povinnosti na odberateľa. I keď sa to oficiálne inak volá.

Tento režim uplatňujú iba plnohodnotní platitelia DPH (§ 4 zákona o DPH). Všetci ostatní podnikatelia tovar v takejto situácii fakturujú bez DPH (keďže sú neplatitelia DPH), no tieto sumy im vstupujú do obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH.

Stavebné práce, stavba na kľúč a tovar dodaný s inštaláciou/montážou odberateľovi zo SR

Čiže obchod čisto v rámci SR, medzi slovenskými podnikateľmi. Daňová povinnosť sa na odberateľa prenáša a teda dodávateľ fakturuje plnenie za cenu bez DPH pri:

 • dodaní stavebných prác, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)
 • dodaní stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)
 • dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)

Pozor, iba v prípade, ak:

 • dodávateľ je dodávateľom je slovenský „plnohodnotný“ platiteľ DPH (§ 4 zákona o DPH)
 • odberateľom je firma, ktorá je rovnako plnohodnotným platiteľom DPH v SR. Teda registrovaným podľa § 4 zákona o DPH. Daňová povinnosť sa neprenáša v prípade, ak je odberateľom buď neplatiteľ DPH alebo firma, ktorá je síce pre DPH registrovaná, ale napr. podľa § 7a či § 7.

Overiť typ registrácie je možné napr. v tomto verejnom zozname.

V praxi bolo po zavedení tohto pravidla slušne zložité „vymotať“ sa z toho, či dané plnenie patrí pod „sekciu F“ a teda povinný prenos alebo nie. Preto do zákona o DPH zavedené pravidlo: ak dodávateľ „má za to“, že jeho dodávka patrí pod povinný prenos a uvedie na faktúre formulku „prenesenie daňovej povinnosti“, faktúra je vystavená správne a DPHčku vykazuje odberateľ.

Vybrané tovary predávané odberateľovi zo SR

Opäť len pri obchodoch čisto v rámci SR, medzi slovenskými podnikateľmi, pričom: .

 • dodávateľom je slovenský „plnohodnotný“ platiteľ DPH (§ 4 zákona o DPH)
 • odberateľom je firma, ktorá je rovnako  plnohodnotným platiteľom DPH v SR (§ 4 zákona o DPH).77

A ide o vybrané tovary a obchody, definované v § 69 ods. 12 zákona o DPH. Napríklad:

 • dodanie kovového odpadu a kovového šrotu
 • dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v SR, ktoré síce spĺňa režim pre definitívne oslobodenie od výstupnej DPHčky, ale dodávateľ sa ju pri predaji inému platiteľovi DPH dobrovoľne rozhodol zdaniť – napr. z dôvodu ponechania odpočítanej DPHčky (§ 38 ods. 8 zákona o DPH)
 • obilniny a iné poľnohospodárskej produkty na ďalšiu výrobu, okrem situácií, kedy sa vystavuje zjednodušená faktúra (napr. bloček z eKasy)
 • železo a oceľ, železné konštrukcie a vybrané podobné produkty, okrem situácií, kedy sa vystavuje zjednodušená faktúra (napr. bloček z eKasy)
 • dodanie mobilných telefónov, ak základ dane vo faktúre za dodanie mobilných telefónov je 5 000 eur a viac
 • dodanie integrovaných obvodov (mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky), ak základ dane vo faktúre za dodanie integrovaných obvodov je 5 000 eur a viac.

Situácií prenosu je viacero a dokonca aj na iných miestach zákona o DPH – prenosu daňovej povinnosti podliehaj aj predaj zlata ako suroviny či investičného zlata (§ 69 ods. 10 a 11 zákona o DPH).

Povinné formulky na faktúre

Ešte raz: vo väčšine spomenutých obchodov sa používa výraz či pravidlo nazvané „prenesenie daňovej povinnosti“. Presnejšie: prenesenie povinnosti vykázať daň (DPHčku) – keďže DPHčku síce vykazuje druhá strana, ale či ju musí odviesť, závisí od zákonov platných v krajine odberateľa prípadne možnosti či nemožnosti odpočítať si vstupnú DPHčku v prípade tohto odberateľa. V týchto prípadoch sa aj na faktúre uvádza povinná formulka „Prenesenie daňovej povinnosti“. V angličtine „Reverse charge“ či „VAT reverse charge“.

Vyslovene dodávka tovaru zo SR slovenským platiteľom DPH odberateľovi do inej krajiny EÚ (ktorý pri objednávke oznámil svoje zahraničné IČ DPH) je pomenovaná ako intrakomunitárna dodávka tovaru oslobodeného od dane v zmysle § 43 ods. 1 zákona o DPH (aj napriek tomu, že v reále nejde o oslobodenie, keďže DPHčku odvádza odberateľ). V tomto prípade sa na faktúre uvádza napr. informácia:

– „dodanie tovaru je oslobodené od dane v zmysle § 43 ods. 1 zákona o DPH“ alebo
– „dodanie tovaru je oslobodené od dane v zmysle článku 138 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení“, alebo
– „dodanie je oslobodené od dane“,

SuperFaktúra za účelom uvedenia informácie o prenose daňovej povinnosti uplatňuje jednotnú formulku pre dodanie tovaru s oslobodením ako aj prenesenie daňovej povinnosti pri službách: „Dodanie tovaru je oslobodené od dane. Dodanie služby podlieha preneseniu daňovej povinnosti.“ Užívateľ si ju však text vie upraviť podľa svojej situácie a potrieb.

 

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

Pridať komentár