Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Aká môže byť splatnosť faktúry?

Aká môže byť splatnosť faktúry?

Splatnosť faktúry je kľúčovým ukazovateľom, podľa ktorého vie odberateľ zistiť, v akom čase je možné splniť peňažný záväzok. Počet dní na zaplatenie faktúry za dodané tovary a služby si nastavuje sám podnikateľ. Podľa čoho si tento údaj nastaviť a aká je maximálna lehota splatnosti faktúry?

Maximálna splatnosť faktúry

Podľa Obchodného zákonníka, ktorý určuje splatnosť faktúr, nesmie lehota na splnenie peňažného záväzku presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia faktúry. Obchodný zákonník následne povoľuje aj dlhšiu dobu splatnosti, no len v tom prípade, keď sa na nej obe strany dohodnú. Tu však platí, že dlhšia splatnosť nesmie byť v hrubom nepomere k právam a povinnostiam veriteľa.

Keď na faktúre nie je uvedená splatnosť

Dátum splatnosti je bežnou súčasťou faktúr. Ide o posledný deň, keď dlžník môže faktúru zaplatiť. Ak by to nestihol a platil ju po tomto termíne, veriteľ môže po 30 dňoch od doručenia faktúry požadovať sankcie.

V praxi to teda znamená, že ak by ste mali splatnosť nastavenú na 15 dní a dlžník (odberateľ) by vám faktúru v tomto termíne nezaplatil, sankcie môžete požadovať až po uplynutí 30 dní odo dňa jej doručenia.

Dátum splatnosti však nie je povinným údajom, preto sa môžete stretnúť s faktúrou, na ktorej uvedený nie je. Ak sa splatnosť peňažného záväzku na faktúre nenachádza a nie je ani dohodnutá v zmluve alebo v obchodných podmienkach, platí, že dlžník ju musí zaplatiť bezodkladne po výzve veriteľa.

Poplatky za omeškanie

Ak bol tovar dodaný / služby poskytnuté v dohodnutej kvalite a čase, no dlžník mešká so zaplatením faktúry, veriteľ od neho môže požadovať zaplatenie viacerých poplatkov. Prvým sú úroky z omeškania, ktoré by mali byť vo výške dohodnutej v zmluve. Ak úroky dohodnuté nie sú, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania v sadzbe, ktorú ustanovuje Obchodný zákonník.  Výška zákonných úrokov z omeškania pre obchodnoprávne vzťahy je aktuálne 8 %. Netýka sa ale spotrebiteľov – pri občianskoprávnych vzťahoch sa treba riadiť predpismi občianskeho práva (t. j. sadzbou 5 %).

Druhým poplatkom, ktorý spomína Obchodný zákonník, je paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40 eur bez ohľadu na dĺžku omeškania alebo výšku dlžnej sumy. Paušálnu náhradu si môžete uplatniť na každú jednu nezaplatenú faktúru. V praxi to znamená, že ak vám dlžník nezaplatil tri faktúry, môžete od neho požadovať náhrady vo výške 120 eur.

Obe sankcie vyplývajú priamo zo zákona, preto je možné uplatniť ich bez potreby osobného upozornenia dlžníka.

Ako zvoliť správnu dĺžku splatnosti faktúry?

Splatnosť faktúry sa odvíja spravidla od dohody medzi oboma stranami alebo od vzťahov medzi nimi. Väčšina podnikateľov nastavuje splatnosť na 14 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby. Ide o dostatočne dlhú lehotu, ktorá by mala vyhovovať ako veriteľovi, tak aj dlžníkovi.

Pri nastavovaní doby splatnosti je však dobré sledovať niekoľko faktorov ako napríklad to, či financie z faktúry nebudete potrebovať v kratšom čase na nákup zariadenia alebo na úhradu záväzkov, ako je prenájom, energie či mzdy zamestnancov.

Odlišná splatnosť na faktúre a v zmluve

Ak veriteľ uzavrel s dlžníkom zmluvu, v ktorej je uvedený iný dátum splatnosti ako na faktúre, dlžník by sa mal riadiť dokumentom s dlhšou splatnosťou. Ten má v takýchto situáciách prednosť.

Pozor si však treba dávať v situáciách, keď sa obe strany dohodnú na určitej splatnosti len ústne a na faktúre sa následne objaví kratšia lehota. V takýchto situáciách síce platí, že prednosť má dohoda s dlhšou dobou splatnosti, no problém prichádza vtedy, keď ju chcete dokázať. Dokazovanie ústnych dohôd je v praxi veľmi náročné. A to hlavne v situáciách, keď neboli prítomní žiadni svedkovia.

Faktúry si nezabudnite kontrolovať

Mnohí podnikatelia zabúdajú kontrolovať svoje faktúry a to, že im dlžník nezaplatil, často zistia až niekoľko dní či týždňov po splatnosti. Práve preto je dobré využívať prehľadný fakturačný systém, ktorý zobrazuje faktúry po splatnosti a upozorňuje vás tak na to, že vám dlžník stále nesplatil finančný záväzok.

Tip: V SuperFaktúre môžete využiť automatické upomienky. Po splatnosti faktúry sa vášmu odberateľovi automaticky odošle správa o neuhradenej faktúre na email alebo rovno ako SMS.

Nezaplateným faktúram a zbytočným finančným komplikáciám sa môžete vyhnúť aj tým, že si dopredu overíte platobnú schopnosť svojich odberateľov a prvé faktúry im vystavíte s kratšou dobou splatnosti.

Myslite na všetky náležitosti faktúry

Presnú formu faktúry síce zákon priamo nevyžaduje, no pri jej vystavovaní by ste mali dbať na to, aby obsahovala všetky náležitosti. Tie upravujú rovno tri zákony:

Náležitosti faktúr sa odlišujú v závislosti od toho, či je podnikateľ platiteľom DPH alebo nie. Viac v článku Aké náležitosti má obsahovať faktúra.

Dobrou správou je, že v súčasnosti si tieto náležitosti nemusíte pamätať. Stačí si len zvoliť vhodný systém určený na fakturáciu, ktorý vám s vystavovaním faktúr pomôže a celý proces uľahčí.

Pridať komentár