Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Dátum vystavenia vs. dátum dodania na faktúre. Ktorý je dôležitejší?

Väčšina v praxi – ako aj v SuperFakúre – vystavených faktúr obsahuje spravidla 3 rôzne druhy dátumov: dátum vystavenia faktúry, dátum dodania a dátum splatnosti. Posledný z nich býva do veľkej miery založený na dohode oboch partnerov, dátum vystavenia s dátumom dodania však podnikatelia občas uvedú nesprávne, príp. jeden z nich vynechajú. Dnes o tom, čo tieto dátumy znamenajú a kedy či prečo ich na faktúre uvádzať.

Náležitosti faktúr upravujú 2 zákony: zákon o DPH a zákon o účtovníctve. Na platiteľov DPH sa vzťahujú oba z nich, neplatitelia postupujú pri fakturácii iba podľa účtovných predpisov (podrobnejšie tu) V mnohom sa však povinné náležitosti, ktoré má podľa nich každá faktúra obsahovať, podobajú – napr. dátumy:

Dátum vystavenia – ide samozrejme jednoducho o deň, kedy faktúra vznikla, pričom samotná dodávka mohla byť uskutočnená niekedy skôr, príp. v rovnaký deň.

Dátum dodania – tento je o niečo podstatnejší, čo však vyjadruje, závisí – ako v mnohých iných prípadoch – od toho, či daný podnikateľ (vystavujúci faktúru) je platiteľom DPH alebo nie je.

Ak totiž platiteľom DPH je, to, kedy sa tovar či služba považujú za dodanú, určuje zákon o DPH. Spravidla ide predovšetkým o deň, kedy tovar zmenil majiteľa resp. kedy bolo skončené poskytovanie služby. Samostatné pravidlá sú stanovené napríklad pre pravidelne sa opakujúce (prenájom) či čiastkové dodávky (stavebné práce) či prijatie preddavku – áno, prijatie platby vopred u platiteľov DPH podlieha zdaneniu a vystaveniu faktúry (podrobnejšie sme o tejto situácii a jej riešeniu v SuperFaktúre písali tu).

Ak platiteľom DPH nie je, podlieha „iba“ zákonu o účtovníctve – rovnako ako všetci ostatní podnikatelia. Dátum dodania je v tomto prípade „dátumom uskutočnenia účtovného prípadu“, ktorým je spravidla deň splnenia dodávky. Čiže v mnohých prípadoch ide o rovnaký dátum, ako dátum dodania v prípade platiteľov DPH.

Uviesť oba dátumy?

Podľa oboch zákonov platí nasledovné pravidlo: ak je na faktúre uvedený iba dátum vystavenia, tento sa považuje za dátum uskutočnenia účtovného prípadu (účtovníctvo – tj všetci podnikatelia) resp. dodania (zákon o DPH – platitelia DPH). Alebo naopak: ak sa dátum dodania zhoduje s dátumom vystavenia (napr. faktúra bola vystavená v rovnaký deň, ako bol predaný tovar či poskytnutá služba), nie je potrebné samostatne uviesť aj dátum dodania. V opačnom prípade áno. Pre prehľadnosť je však lepšie uvádzať oba dátumy – tj samostatne dátum vystavenia a rovnako aj dátum dodania. A to aj v prípade, ak sa rovnajú – na základe dátumu dodania je možné jednoznačne určiť obdobie, do ktorého faktúra daňovo aj účtovne patrí.

Či už však na faktúre dátum dodania uvádzate alebo nie, ideálne je v každom prípade postupovať po celý rok rovnako – na jednej strane tak bude dodržaná účtovná zásada kontinuity, jednak vám účtovník nebude pravidelne klásť zbytočné otázky.

Kedy faktúru vystaviť?

Platitelia DPH:

  • do 15 dní od dodania tovaru a služby v SR
  • do 15 dní od prijatia preddavku
  • do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom firma dodala tovar do EÚ oslobodený od DPH
  • do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom firma poskytla službu do EÚ, pričom službu zdaňuje odberateľ (náležitosti zahraničných faktúr v samostatnom článku)
  • do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom dodal viac dodávok (tzv. súhrnná faktúra s viacerými zálohovými faktúrami)A neplatitelia DPH? Zákon o účtovníctve hovorí: „bez zbytočného odkladu“. Teda čo najskôr.

Pridať komentár