Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Dátum vystavenia vs. dátum dodania na faktúre. Ktorý je dôležitejší?

Väčšina v praxi – ako aj v SuperFakúre – vystavených faktúr obsahuje spravidla 3 rôzne druhy dátumov: dátum vystavenia faktúry, dátum dodania a dátum splatnosti. Posledný z nich býva do veľkej miery založený na dohode oboch partnerov, dátum vystavenia s dátumom dodania však podnikatelia občas uvedú nesprávne, príp. jeden z nich vynechajú. Dnes o tom, čo tieto dátumy znamenajú a kedy či prečo ich na faktúre uvádzať.

Článok je platný aj pre roky 2020 a neskôr.

Náležitosti faktúr upravujú 2 zákony: zákon o DPH a zákon o účtovníctve. Na platiteľov DPH sa vzťahujú oba z nich, neplatitelia postupujú pri fakturácii iba podľa účtovných predpisov (podrobnejšie tu) V mnohom sa však povinné náležitosti, ktoré má podľa nich každá faktúra obsahovať, podobajú – napr. dátumy:

Dátum vystavenia – ide samozrejme jednoducho o deň, kedy faktúra vznikla, pričom samotná dodávka mohla byť uskutočnená niekedy skôr, príp. v rovnaký deň.

Dátum dodania – tento je o niečo podstatnejší, čo však vyjadruje, závisí – ako v mnohých iných prípadoch – od toho, či daný podnikateľ (vystavujúci faktúru) je platiteľom DPH alebo nie je.

Ak totiž platiteľom DPH je, to, kedy sa tovar či služba považujú za dodanú, určuje zákon o DPH. Spravidla ide predovšetkým o deň, kedy tovar zmenil majiteľa resp. kedy bolo skončené poskytovanie služby. Samostatné pravidlá sú stanovené napríklad pre pravidelne sa opakujúce (prenájom) či čiastkové dodávky (stavebné práce) či prijatie preddavku – áno, prijatie platby vopred u platiteľov DPH podlieha zdaneniu a vystaveniu faktúry (podrobnejšie sme o tejto situácii a jej riešeniu v SuperFaktúre písali tu).

Ak platiteľom DPH nie je, podlieha „iba“ zákonu o účtovníctve – rovnako ako všetci ostatní podnikatelia. Dátum dodania je v tomto prípade „dátumom uskutočnenia účtovného prípadu“, ktorým je spravidla deň splnenia dodávky. Čiže v mnohých prípadoch ide o rovnaký dátum, ako dátum dodania v prípade platiteľov DPH.

Uviesť oba dátumy?

Podľa oboch zákonov platí nasledovné pravidlo: ak je na faktúre uvedený iba dátum vystavenia, tento sa považuje za dátum uskutočnenia účtovného prípadu (účtovníctvo – tj všetci podnikatelia) resp. dodania (zákon o DPH – platitelia DPH a iné firmy registrované pre DPH). Alebo naopak: ak sa dátum dodania zhoduje s dátumom vystavenia (napr. faktúra bola vystavená v rovnaký deň, ako bol predaný tovar či poskytnutá služba), nie je potrebné samostatne uviesť aj dátum dodania. V opačnom prípade áno. Pre prehľadnosť je však lepšie uvádzať oba dátumy – tj samostatne dátum vystavenia a rovnako aj dátum dodania. A to aj v prípade, ak sa rovnajú – na základe dátumu dodania je možné jednoznačne určiť obdobie, do ktorého faktúra daňovo aj účtovne patrí. Okrem toho si navyše každý neplatiteľ musí sledovať hodnotu vlastných obchodov na účely prípadnej povinnej registrácie za platiteľa DPH – od r. 2019 sa totiž u všetkých podnikateľov (SZČO aj eseročky) zhodne do sledovaného obratu počíta „hodnota dodaných tovarov a služieb“. A podľa čoho iného jednoznačne rozpoznať mesiac, kedy bol obchod zrealizovaný a tovar/služba dodaná, než podľa dátumu dodania? Podrobnejšie: Obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH si musí každý podnikateľ sledovať sám či Obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH: čo sa doňho počíta a čo nie.

Či už však na faktúre dátum dodania uvádzate alebo nie, ideálne je v každom prípade postupovať po celý rok rovnako – na jednej strane tak bude dodržaná účtovná zásada kontinuity, jednak vám účtovník nebude pravidelne klásť zbytočné otázky.

Kedy faktúru vystaviť?

Platitelia DPH:

  • do 15 dní od dodania tovaru a služby v SR
  • do 15 dní od prijatia preddavku alebo – ak bol preddavok prijatý v prvej polovici mesiaca – do konca mesiaca, v ktorom bol preddavok prijatý
  • do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom firma dodala tovar do EÚ oslobodený od DPH
  • do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom firma poskytla službu do EÚ, pričom službu zdaňuje odberateľ (náležitosti zahraničných faktúr v samostatnom článku)
  • do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom dodal viac dodávok (tzv. súhrnná faktúra s viacerými zálohovými faktúrami)A neplatitelia DPH? Zákon o účtovníctve hovorí: „bez zbytočného odkladu“. Teda čo najskôr.

Pridať komentár