Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Nákup bez DPH či odpočítanie DPH: kedy je možný a ako naň

Nákup bez DPH či odpočítanie DPH: kedy je možný a ako naň

Prečo niektorí podnikatelia nakupujú „bez DPH“ a iní zas nie? Odpoveďou je systém DPH, v ktorom sú podnikatelia akokeby len „prechodnými“ stupňami daného biznisu a platenie DPHčky postupne presúvajú a presunú na konečného spotrebiteľa v danom reťazci. Síce DPH-čku zo svojich nákupov a predajov pomerne presne vykazujú a štátu odvádzajú, no nezaplatia ju. No nie všetci podnikatelia: iba tí, ktorí sú platiteľmi DPH.

Právo na odpočítanie DPH

Platitelia DPH však v praxi vo väčšine prípadov nenakupujú „bez DPH“. Najmä pri obchodov v rámci SR im ich dodávatelia k cene nákupov fakturujú/pripočítavajú aj DPHčku. Podnikateľ-platiteľ DPH tak najprv jednoducho musí zaplatiť cenu nakupovaného tovaru či služby za cenu vrátane DPH. Platiteľ DPH však DPH-čku tiež vykáže, zo svojich predajov – teda svojmu odberateľovi svoje predaje fakturuje za cenu vrátane DPH. A po skončení mesiaca resp. štvrťroka mu jeho účtovník po uplatnení všetkých pravidiel pre DPH zosumarizuje jeho vstupy a výstupy: podnikateľ štátu zaplatí výstupnú DPH, ktorú fakturoval svojim klientom mínus vstupnú DPH, ktorú zaplatil svojim dodávateľom. Najprv teda DPH z nákupov skutočne zaplatí, no o čosi neskôr mu táto DPH zníži jeho celkovú platobnú povinnosť voči štátu.

Ak teda štátu niečo odvádza, ide o vlastnú daňovú povinnosť.
No, samozrejme, v praxi občas vstupná DPH z nákupov prevýši výstupnú DPH z predajov, vtedy ide o nadmerný odpočet DPH. Ľudovo „vratka DPH“.

Pozor, DPH si nemôžete odpočítať z hocičoho

Ale len z nákupov tovarov a služieb, ktoré podnikateľ použil práve na svoje predaje, pri ktorých uplatnil DPH. Teda iba DPH-čku zo vstupov, ktoré boli použité vo výrobe na výrobky a predané za cenu vrátane DPH, alebo predané ako hotový tovar za cenu vrátane DPH či použité na poskytovanie služieb podliehajúcich DPH-čke. Podnikateľ si tak skutočne nemôže odpočítať DPH-čku zo všetkých možných nákupov. V legislatívne existuje slušné množstvo obmedzení, kedy podnikateľ DPH-čku buď nemôže odpočítať vôbec alebo ju musí upraviť. Napríklad:

  • DPH-čku nie je možné odpočítať zo služieb na účely pohostenia a zábavy
  • DPH-čku nie je možné odpočítať z plnení poskytnutých zamestnancom – napr. preplatenia permanentiek do fitka či poskytnutia darčekov zamestnancom
  • DPH-čku nie je možné odpočítať z plnení, ktoré vynaložil samotný zamestnanec – napr. teda z nákupov pohonných hmôt do jeho súkromného auta na pracovnej ceste či nákupov, ktoré uskutočnil zamestnanec alebo napr. spoločník/konateľ firmy z vlastnej karty (napr. aj omylom). Viac: Jazdy na firemnom vs súkromnom aute a možnosť odpočítania DPH: kedy áno a kedy nie
  • DPH-čku nie je možné odpočítať z nákupov na súkromné účely podnikateľa či jeho zamestnancov
  • DPH-čku nie je možné odpočítať z nákupov, ktoré boli použité na dodávky oslobodené od DPH bez možnosti odpočítania DPH – napr. prenájom kancelárií bez uplatnenia DPHčky či predaj budovy s oslobodením od DPH
  • a občas podnikateľ použije daný vstup na predaje oslobodené od DPH ako aj predaje neoslobodené – vtedy musí vstupnú DPH upraviť, presnejšie: znížiť o pomer zodpovedajúci jeho dodávkam oslobodených od DPH. Napríklad môže ísť o auto podnikateľa, používané aj na dodávky služieb ako aj starostlivosť o budovy s fakturáciou nájomného bez DPH.

Pozor, existujú aj dodávky, pri ktorých podnikateľ nefakturuje DPH-čku odberateľovi, ale povinnosť vykazovať či platiť DPH-čku sa prenáša práve na odberateľa. Vtedy však podnikateľ z príslušných vstupov na tieto obchody právo na odpočítanie má. V tomto prípade ide o „dodávky oslobodené od DPH s možnosťou odpočítania DPH“.

Nákup so samozdanením: skutočne bez DPH

Stáva sa to najmä pri nákupoch služieb, digitálnych produktov či tovaru zo zahraničia: ak slovenský podnikateľ oznámi pri kúpe svoje slovenské IČ DPH, dodávateľ mu daný produkt vyfakturuje rovno za cenu bez DPH. Čo je vo väčšine prípadov správny postup – i keď realita je, samozrejme, zložitejšia. Legislatíva totiž pozná rôzne výnimky a osobitné režimy 🙂 V takomto prípade podnikateľ nakupuje skutočne bez DPH a suma DPH tak neprejde jeho „vreckom“. Vstupnú aj výstupnú DPH-čku vykáže vo výkazoch iba účtovník.

Tento režim vykázania výstupnej aj vstupnej DPH z nákupu sa v praxi nazýva „samozdanenie“. Okrem väčšiny zahraničných nákupov sa vzťahuje aj na niektoré obchody v rámci SR a výlučne medzi platiteľmi DPH – najmä:

Kto môže byť platiteľom DPH?

V podstate každý podnikateľ. Bez ohľadu na právnu formu – teda živnostník, eseročka, akciová spoločnosť a dokonca fyzická osoba-prenajímateľ či napr. autor. A ten sa zaregistruje buď:

  • povinne po dosiahnutí obratu – ak obrat daného podnikateľa za 12 prípadne menej kalendárnych po sebe idúcich mesiacov dosiahne sumu 49 790 EUR, je daný podnikateľ/firma povinný požiadať o registráciu za platiteľa DPH. Pozor, do tejto sumy sa niektoré obchody počítajú a iné zas nie, teda niektorí podnikatelia môžu dosahovať aj niekoľkonásobne vyššie obraty a nie sú povinní stať sa platiteľmi DPH. Viac: Obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH: čo sa doňho počíta a čo nie. No zas môžu sa zaregistrovať dobrovoľne:
  • dobrovoľne bez ohľadu na obrat – možnosť nakupovať tovar za cenu bez DPH, a, samozrejme, následne uplatňovať DPH-čku na výstupe pri predaji má rovnako každý podnikateľ. Ak je to pre neho výhodné vzhľadom na nákupy (najmä stavebné firmy či obchodníci s tovarom), prípadne ak na neho tlačia odberatelia
  • zo zákona – ide napr. o situáciu, keď podnikateľ dodá stavbu či napr. na základe zmluvy o predaji podniku nadobudne iný podnik a v rámci neho hmotný či nehmotný majetok. Na rozdiel od prvých dvoch typov registrácie sa podnikateľ stáva platiteľom DPH de facto automaticky, o registráciu nemusí žiadať.

Firmy registrované podľa § 7a či § 7 si DPH neodpočítavajú

Právo na nákup bez DPH však majú len platitelia DPH, t. j.  podnikatelia registrovaní podľa § 4 zákona o DPH. Firmy registrované podľa § 7a (z dôvodu predaja či nákupov služieb do/zo zahraničia) či podľa § 7 (z dôvodu nákupu tovaru z EÚ) túto možnosť nemajú – svoje vstupy kupujú za cenu vrátane DPH, bez ohľadu či ide o nákupy v rámci SR (za cenu vrátane DPH) alebo zo zahraničia (spravidla formou samozdanenia v SR).

Prečítaj si viac:

Jazdy na firemnom vs súkromnom aute a možnosť odpočítania DPH: kedy áno a kedy nie
Kedy fakturovať s DPH a kedy bez?
DPH (daň z pridanej hodnoty) a daň z príjmov – aký je rozdiel a kedy ich (ne) platiť?

4 komentáre

Dobrý deň p. Furmaník. Sme slovenská s.r.o., platiteľ DPH podľa §4. Konateľ nakúpil z ALZy filtračné kanvice do kuchynky pre zamestnancov. ALZA nám vystavila FA s 0 DPH, ja som to naúčtovala ako samozdanenie, ale toto nie je tovar, ktorý ďalej budeme predávať, ani nepoužijeme do výroby, máme nárok na odpočet aj na vstupe?
Správna otázka :) Skôr nie: neexistuje tam totiž "priame a bezprostredné spojenie s výstupnými plneniami, ktoré sú dôvodom pre uplatnenie nároku na odpočítanie. Odpočítaná môže byť len tá suma DPH, ktorou boli priamo zaťažené jednotlivé nákladové prvky zdaniteľného plnenia" - vychádzam z metodického pokynu FR k odpočítaniu dane podľa § 49 a k uplatneniu práva na odpočítanie dane podľa § 51 zákona o DPH z 4/2018 a napr. aj rozsudku ESD C-98/98 Midland Bank.
Dobrý deň. Som samozrejme zo slovenska a som osoba zaregistrovaná podľa §7 zákona o DPH (čiastočný platiteľ DPH). Ak nakupujem všade okrem slovenska vždy nakupujem bez DPH. Takže nechápem že nemôžem keď je to normálne.
Ak je dodávateľom platiteľ DPH a Vy ste mu pri objednávaní oznámili (zámerne či omylom) Vaše slovenské IČ DPH, tovar Vám za cenu bez DPH predal správne. Akurát za daný mesiac musíte v SR podať daňové priznanie k DPH a v ňom DPH z toho nákupu vyčísliť aj štátu odviesť (nad 5 EUR za mesiac). Od tejto chvíle ste povinní stakto amozdaňovať každé jedno nadobudnutie tovaru po dobu 2 rokov.

Pridať komentár