Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Predpis na úhradu, zmluva či výpis provízií: kedy SZČO vystavuje iný doklad ako faktúra

Predpis na úhradu, zmluva či výpis provízií: kedy SZČO vystavuje iný doklad ako faktúra

Pojem „faktúra“ je jedným z najčastejšie používaným výrazov z podnikateľskej praxe. V skutočnosti však často vyslovene „faktúru“ podnikateľ (či napr. umelec/autor) vystaviť nemusí, na účely zdokladovania svojich príjmov sa niekedy používa iný typ dokladu. No náležitosti takéhoto iného dokladu sú či môžu byť vlastne zhodné s faktúrou. A podobne sa tieto doklady aj evidujú. Prejdeme si, aké doklady a kedy sa medzi podnikateľmi v praxi vystavujú a evidujú. A ako vie aj v takýchto prípadoch pomôcť SuperFaktúra.

Principiálne by každý podnikateľ mal mať doklad o tom, čo dodal/poskytol, komu, kedy a za čo. Tzv. „účtovný doklad“ podľa zákona účtovníctve: kto, komu, čo, kedy a za čo (plus poradové číslo a podpisy) sú vlastne jeho základnými náležitosťami. Tento doklad je dokladom o pohľadávke – t.j. o tom, že mu ktosi nejakú sumu dlží. A výpis z účtu (resp. výpis z PayPalu) alebo príjmový hotovostný doklad sú zas dokladmi o úhrade tejto pohľadávky.

Aké doklady môžu slúžiť ako pohľadávka (a faktúra):

  • výpis provízií – obchodníkom a sprostredkovateľom viaceré „materské“ spoločnosti zasielajú po skončení mesiaca výpis provízií, ktoré za dané obdobie zarobili (a ktoré im následne pošlú na účet)
  • zmluva o spolupráci, zmluva o dielo či iná zmluva podľa Občianskeho či Obchodného zákonníka – rôzni autori diel či umelci poskytujúci umelecký výkon vystavujú na účely zdokladovania podmienok spolupráce zmluvu. Tá má v podstate rovnaké náležitosti ako faktúra. Častou otázkou býva, či môžem ako autor/umelec, ktorý má iba DIČ (nie IČO) vystaviť faktúru. Odpoveď: nemusíte, ako doklad slúži samotná zmluva
  • výpis/výkaz o autorských honorároch – zasielajú ich vydavateľstvá či médiá autorom po skončení mesiaca (ide však len o autorov, ktorých honoráre neboli zdanené zrážkou, no zdaňujú si ich sami)
  • predpis na úhradu – posielajú ho napr. spoločenstvá vlastníkov bytov či dodávatelia energií a to buď 1 doklad ohľadne rovnakej sumy na viacero mesiacov alebo každý mesiac nový doklad s novou sumou
  • splátkový kalendár – používa sa najmä pri nájomnom (a napr. aj pri lízingu či úvere): prenajímateľ vystaví každý rok zoznam jednotlivých splátok nájomného pre každý mesiac. 1 doklad, ktorý preukazuje vznik 12 pohľadávok
  • nájomná zmluva – čosi podobné ako v predchádzajúcom bode: 1 zmluva je dokladom pre 12 mesačných úhrad nájomného v danom roku.

Súvisiacou situáciou je, keď váš odberateľ faktúru nepotrebuje, no vy ako slovenský podnikateľ ju vystaviť musíte, lebo vám to prikazuje zákon. Príkladom môžu byť rôzne zahraničné služby, ktoré vyplácajú peniaze na základe dosiahnutých zárobkov – napr. írsky Google, ktorý blogerom a majiteľom webstránok vypláca zárobky v službe Google Adwords. On faktúru nepotrebuje, no slovenský podnikateľ ju podľa zákona o DPH vystaviť musí (a musí sa aj nazývať „Faktúra“). Prečítajte si aj:

Poskytujete služby odberateľom z krajín EÚ? Ste povinní sa registrovať pre DPH

Faktúra do zahraničia: VZOR

Faktúra za služby odberateľovi do EÚ – čo by mala obsahovať?

Ako ich evidovať?

Každý z uvedených typov dokladov môžete pokojne vystavovať s názvom „faktúra“ v SuperFaktúre. Rovnako je možné si vytvoriť viac číselných radov (s rôznymi tvarmi) – jeden pre faktúry za dodané služby, ktorý bude mať napr. názov „Faktúra“ a číselný rad v tvare FARRCCC, druhý pre inkasované nájomné s číselným radom NAJRRCCC, pričom názov môžete ponechať na „Faktúra“, prípadne pri samotnom vystavovaní faktúry manuálne zmeniť napr. na „Faktúra – predpis nájomného“. Tretí pre zmluvy o dielo: „Faktúra – zmluva o dielo“ a „ZMLRRCCC“. A podobne aj pre iné typy dokladov a pohľadávok.

SZČO, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky alebo tí, ktorí vedú daňovú evidenciu, si v prípade, ak si značia úhrady svojich pohľadávok (resp. ich podľa VS značí automaticky SuperFaktúra), môžu po skončení roka vyexportovať zoznam vyšlých faktúr v Exceli. Ten môže poslúžiť ako evidencia pohľadávok a príjmov na daňové účely a na následné spracovanie daňového priznania.

Pridať komentár