Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Daňové priznanie SZČO 2017: čo a kam uviesť?

Údaje na 1. a 2. strane priznania si pýtajú Vaše údaje, vrátane tých o manželke/manželovi, na ktorú si uplatňujete nezdaniteľnú časť, deťoch, na ktoré (a za aké obdobia) si uplatňujete daňový bonus a prípadnom starobnom dôchodku, ktorý znižuje nezdaniteľnú časť. Prvým miestom, kam uvádzate príjmy, je V. oddiel – vypĺňate ho, ak ste v r. 2017 mali okrem príjmov z podnikania či prenájmu aj príjmy zo zamestnania. Do políčok vpíšete údaje z potvrdenia o zdaniteľnom príjme od svojho zamestnávateľa. VII. oddiel (kapitálové príjmy) a VIII. oddiel (ostatné príjmy) sa týkajú menšej skupiny fyzických osôb a situácií (napr. predaj bytu a pod.), týmto sa venovať nebudeme.

Podstatným je však VI. oddiel na s. 3 a 4 – slúži na vyčíslenie príjmov a výdavkov podnikateľov a samostatne zárobkovo činných osôb:

  • váš príjem – vpíšte do tabuľky č. 1 stĺpec č. 1 riadok č. 2
  • ak si uplatňujete reálne náklady, celkovú sumu vpíšte do tabuľky č. 1 stĺpec č. 2 riadok č. 2. Nezabudnite tiež pod tabuľkou zaškrtnúť „Uplatňujem preukázateľné výdavky z daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona“ … „pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“. Čo možno uplatniť ako reálny daňový náklad, kedy si jej potrebné dávať väčší pozor a či použiť účtovníctvo alebo daňovú evidenciu
  • ak si uplatníte paušálne výdavky, súčet paušálnych výdavkov a odvodov vpíšte do tabuľky č. 1 stĺpec č. 2 riadok č. 10. Nezabudnite tiež pod tabuľkou zaškrtnúť „Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona“„pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“. Viac o paušálnych výdavkoch či o tom, ako si vyberať medzi reálnymi a paušálnymi výdavkami
  • odvody – (vo všetkých prípadoch) vpíšte do časti „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“

Tieto konkrétne riadky a stĺpce slúžia pre príjmy a výdavky zo živnosti – teda pre všetky fyzické osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia. Do spomenutej tabuľky č. 1 sa však uvádzajú aj príjmy z iných samostatných zárobkových činností – napr. z činností notárov, sprostredkovateľov či poľnohospodárskej činnosti. Pre príjmy a výdavky pre tieto príjmy sa vždy uvedie príslušný riadok tabuľky.

Tak trochu samostatnejšou kapitolou sú príjmy z prenájmu (§ 6 ods. 3 resp. r. 11) a pasívne príjmy umelcov a autorov (§ 6 ods. 4 resp. r. 12). Podrobné pravidlá sú na samostatné články, no v každom prípade nezabudnite pri týchto príjmoch zaškrtnúť príslušné voľby pre paušálne vs. reálne výdavky pod tabuľkou.

Pod „veľkou“ tabuľkou č. 1 sa nachádzajú aj menšie tabuľky č. 1a (pre SZČO s reálnymi výdavkami) a č. 1b (pre „paušalistov“). Uvádzajú sa tu stavy niektorých zložiek majetku k 1.1.2017 (opíšete z minuloročného priznania) a rovnako aj k 31.12.2017:

  • zostatková cena hmotného a nehmotného majetku
  • zásoby
  • pohľadávky (tj suma neuhradených vyšlých faktúr a iných záväzkov)
  • záväzky (tj suma neuhradených došlých faktúr, odvodov a iných záväzkov)

Ak zásoby či majetok neevidujete a zároveň máte všetky pohľadávky a záväzky nulové, neuvádzate tu samozrejme nič.

V r. 43 a 44 VI. oddielu sa vyčísli celkový základ dane z podnikania (resp. daňová strata):

  • najprv sa zníži o prípadnú podnikateľskú stratu z rokov 2010 – 2016 (r. 45 až 51) – ak ste ju teda vykázali; pozor: základ dane je možné znížiť len o jednu štvrtinu zo starých strát
  • a s výslednou sumou sa ďalej pracuje na s. 8. 9 a 10 – tu sa spočítajú všetky základy dane danej fyzickej osoby, odpočítajú možné nezdaniteľné časti, vyňajú alebo započítajú niektoré príjmy zo zahraničia, uplatní sa daňový bonus resp. jeho doplatok či vrátenie, odpočítajú prípadné preddavky na daň, ktoré už podnikateľ zaplatil v zamestnaní či ako SZČO a samozrejme vyčísli celková daň na úhradu.

Pridať komentár